PL EN


2016 | 19 | 129-157
Article title

Funkcjonowanie duszpasterstw więziennych wyrazem równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Functioning of prison priesthood as an expression of equality of churches and religion associations in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono sposób realizacji zasady równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych, będącej jedną z najistotniejszych w systemie współczesnego polskiego prawa wyznaniowego, w odniesieniu do funkcjonowania duszpasterstw w polskich zakładach penitencjarnych. Badania oparto na specjalistycznych sprawozdaniach. Z ich analizy jednoznacznie – zdaniem autora – wynika, że zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, w sferze funkcjonowania duszpasterstw penitencjarnych, jest w pełni zachowywana.
EN
In this text, the way of realization of the equality principle of churches and religious associations towards the state is introduced. The principle is one of the most essential in the system of the contemporary Polish religious law in relation to the functioning of the priesthoods in the national penitentiaries.
Year
Volume
19
Pages
129-157
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
References
 • Abramowicz, Aneta M. „Duszpasterstwo w instytucjach penitencjarnych a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych”. W: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk. Warszawa: Wydawnictwo Unitas, 2016.
 • Boć, Jan. „Rozdział I. Rzeczpospolita”. W: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do konstytucji RP z 1997 r., red. Jan Boć. Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited, 1998.
 • Borecki, Paweł. „Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim”. Studia z Prawa Wyznaniowego 10 (2007): 115–159.
 • Głuch, Włodzimierz. „Struktura duszpasterstwa więziennego”. W: Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2007.
 • Góralski, Wojciech. Wstęp do prawa wyznaniowego. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2003.
 • Komadowska, Anna. „Prawo skazanego do korzystania z wolności religijnej a zasada humanitaryzmu”. W: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, 115–127. Warszawa: Wydawnictwo Unitas, 2016.
 • Krukowski, Józef, Krzysztof Warchałowski. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis, 2000.
 • Krukowski, Józef. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2000.
 • Łyko, Zbigniew. „Wolność sumienia i wyznania w relacji: człowiek – kościoły – państwo”. W: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. Leszek Wiśniewski. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1997.
 • Mezglewski, Artur. „Działalność związków wyznaniowych w sferze publicznej”. W: Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.
 • Mezglewski, Artur, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2005.
 • Misztal, Henryk. „Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego”. W: Prawo wyznaniowe, red. Henryk Misztal, Piotr Stanisz. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2003.
 • Nikołajew, Jerzy. „Miejsce duszpasterstwa penitencjarnego w powrocie do wolności skazanych na podstawie Kodeksu Karnego Wykonawczego z 1997 roku i rozwiązań innych państw”. W: Stefan Lelental, Grażyna B. Szczygieł, X lat obowiązywania Kodeksu Karnego Wykonawczego. Białystok: Wydawnictwo Temida 2, 2009.
 • Nikołajew, Jerzy. Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
 • Nikołajew, Jerzy. „Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań własnych”. Teologia w Polsce 3/1 (2009): 153.
 • Płatek, Monika. „Europejskie Reguły Więzienne a polskie prawo i praktyka penitencjarna”. Studia Iuridica 34 (1997): 167–186.
 • Ratajczak, Beata. „Duszpasterstwo więźniów, osób tymczasowo aresztowanych i nieletnich przestępców”. W: Prawo wyznaniowe, red. Henryk Misztal, Piotr Stanisz. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2003.
 • Sitarz, Mirosław. „Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych”. Kościół i Prawo 4 (2015): 141–168.
 • Sobczyk, Paweł. „Konstytucyjna zasada równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych”. W: Problemy państwa i prawa, red. Feliks Prusak, 21–35. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM SIG, 2004.
 • Sobczyk, Paweł. „Konstytucyjne «prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują»”. W: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, 82–96. Warszawa: Wydawnictwo Unitas, 2016.
 • Stanisz, Piotr. „Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo – kościół”. W: Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.
 • Winczorek, Piotr. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo „Liber”, 2008.
 • Winiarczyk–Kossakowska, Małgorzata. Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku Państwa do kościołów chrześcijańskich. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2004.
 • Wiśniewski, Piotr. „Osoba pozbawiona wolności – na podstawie wyroku lub postanowienia sądu – jako podmiot konstytucyjnej gwarancji wolności sumienia i religii. Aspekt teoretyczny. Zagadnienia wybrane”. W: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, 97–111. Warszawa: Wydawnictwo Unitas, 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3d10b1a-704f-49e9-ae0a-62be9263e927
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.