PL EN


2019 | 57 | 327-341
Article title

Społeczny wymiar dyfuzji innowacji i wiedzy jako czynników zmiany i rozwoju gospodarczego

Content
Title variants
EN
The Social dimension of the diffusion of innovation and knowledge as factors of change and development of the economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu przedstawia zagadnienie dyfuzji innowacji i wiedzy jako źródła zmiany i rozwoju gospodarczego. Charakterystyki i analizy zjawiska dyfuzji skupiają się na jego społeczno-kulturowym i ekonomicznym wymiarze. W pierwszej części opracowania, odwołując się do literatury przedmiotu, ukazano złożoność i wieloaspektowość teoretycznych ujęć procesu dyfuzji innowacji. Następnie scharakteryzowano zjawisko dyfuzji innowacji jako ważnego mechanizmu zmian społecznych i kulturowych. W tak zarysowanych ramach teoretycznych dokonano analizy uwarunkowań, dynamiki i efektywności rozprzestrzeniania się innowacji i wiedzy jako instrumentów przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Syntetyczną konkluzję teoretycznych analiz i charakterystyk przedmiotowej problematyki stanowi szkicowo nakreślony schemat powstawania i dyfuzyjnego rozprzestrzeniania się innowacji i wiedzy, który może być użyteczny z punktu widzenia polskich przemian modernizacyjnych oraz przyspieszenia rozwoju gospodarczego, zrównoważonego społecznie i terytorialnie.
EN
The author of the article presents the issue of diffusion of innovation and knowledge as a source of change and economic development. Characteristics and analyses of the phenomenon of diffusion focus on its socio-cultural and economic dimensions. In the first part of the study, referring to the literature on the subject, the complexity and multifaceted nature of the theoretical approaches to the diffusion of innovation process was shown. Next, the phenomenon of diffusion of innovation as an important mechanism of social and cultural changes was characterized. The theoretical framework has been analyzed in such a way as to analyze the conditions, dynamics and effectiveness of the spread of innovation and knowledge as instruments of entrepreneurship and economic development. The synthetic conclusion of the theoretical analyses and characteristics of the subject matter is a sketchy model of the emergence and diffusion of innovation and knowledge, which can be useful from the point of view of Polish modernization changes and the acceleration of economic development, socially and territorially balanced.
Year
Volume
57
Pages
327-341
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski Instytut Socjologii
References
 • Bathelt, H., Malmberg, A. & Maskell, P. (2004). Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. Progress in Human Geography, 28, 31–56. DOI: 10.11/0309132504ph469oa.
 • Boschma, R.A. (2005). Proximity and Innovation: a critical assessment. Regional Studies, 39, 61–74. DOI: 10.1080/0034340052000320887.
 • Breschi, S., Lissoni, F. (2001). Knowledge spillovers and Local innovation systems: a critical survey. Industrial and Corporate Change, 10, 975–1006. DOI: 10.1093/icc/10.4.975.
 • Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci, przekład: M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański. Warszawa: PWN.
 • Cooke, P. (1997). Planowanie regionalnej sieci innowacyjnej: doświadczenia regionalnej polityki innowacyjnej Unii Europejskiej w Południowej Walii. W: M. Kozak, A. Kukliński, J. Szlachta (red.), Polityka rozwoju regionalnego: innowacje i restrukturyzacja. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warszawski, EUROREG.
 • Cooke, P. (2006). Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji. Studia Regionalne i Lokalne, 2, 21–45.
 • Czarnowski, S. (1956). Studia z historii kultury. W: S. Czarnowski, Dzieła, t. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Doring, T, Schnellenbach, J. (2006). What Do We Know about Geographical Knowledge Spillovers and Regional Growth?: A Survey of the Literature. Regional Studies, 3,375–395. DOI: 10.1080/00343400600632739.
 • Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 • Etzkowitz, H, Leydesdorff, L. (1997). Introduction: Universities in the global knowledge economy. W: H. Etzkowitz, L. Leydesdorff (red.), Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations. London, Washington: Pinter.
 • Etzkowitz, H. (2002). Incubation of incubators: innovation as a triple helix of university-industry-government networks. Science and Public Policy, 29, 115–128. DOI:10.3152/147154302781781056.
 • Freel, M. (2002). Sectoral pattern of small firms innovation, net working and proximity.Research Policy, 32, 1–20. DOI: 10.1016/s0048-7333(02)00084-7.
 • Fukuyama, F. (1997). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa. Warszawa–Wrocław: PWN.
 • Gałęski, B. (1971). Innowacja a społeczność wiejska. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Gertler, M.S. (2003). Tacit knowledge and the economic geography of context, or the undefinable tacitness of being (there). Journal of Economic Geography, 3, 73–99. DOI:10.1093/jeg/3.1.75.
 • Gomułka, S. (1998). Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa: CASE.
 • Grosse, T.G. (2007). Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Guena, A., Rossi, F. (2015). The University and the Economy: Pathways to Growth and Economic Development. Cheltenham: Edward Elgar. DOI: 10.4337/9781782549499.
 • Hagerstrand, T. (1967). Innovation Diffusion as a Spatial Process. Chicago: University of Chicago Press.
 • Harrison, R., Huntington, S. (red.) (2003). Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Ttłum. S. Dymczyk. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Howells, J. (2002). Tacit knowledge, innovation and economic geography. Urban Studies, 39 (5–6), 871–884.
 • Hryniewicz, J.T. (2004). Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Isaksen, A. (2009). Innovation Dynamics of global Competitive Regional Clusters: The Case of the Norwegia Centrem of Expertise. Regional Studies, 9, 1155–1166. DOI:10.1080/00343400802094969.
 • Jewtuchowicz, A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jones, G.E. (1967). The Adoption and Diffusion of Agricultural Practices. World Agricultural Economic and Rural Sociology Abstract, 3, 1–29.
 • Katz, E., Levin, M.L. & Hamilton, H. (1963). Traditions of Research on the Diffusion of Innovation. American Sociological Review, 2, 237–252. DOI: 10.2307/2090611.
 • Knoben, I., Oerlemans, L.A.G. (2006). Proximity and inter-organizational collaboration: a literature review. International Journal of Management Reviews, 8, 71–89. DOI:10.1111/j.1468-2370.2006.00121.x.
 • Korenik, S. (2003). Dysproporcje rozwoju regionów Polski – wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Krzysztofek, K., Szczepański, M.S. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Lambooy, J. (2008). Uwarunkowania procesów dyfuzji wiedzy i innowacji w kontekście regionalnym. W: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Lawson, C., Lorenz, E. (1999). Collective Learning, tacit knowledge and regional innovative capacity. Regional Studies, 33, 305–317. DOI: 10.1080/713693555.
 • Leydesdorff, L. (2000). The triple helix: an evolutionary model of innovations. Research Policy, 29 (2), 243–255. DOI: 10.1016/s0048-7333(99)00063-3.
 • Linthon, R. (1975). Dyfuzja. W: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Lundvall, B.A. (2000). Gospodarka ucząca się: pewne implikacje dla bazy wiedzy o systemie ochrony zdrowia i edukacji. W: OECD, Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Maillat, D. (2001). Territory and innovation: the role of the milieu. W: G. Sweeney (red.), Innovation, Economic Progress and the Quality of live. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Maillat, D. (2002). Globalizacja, terytorialne systemy produkcyjne i środowiska innowacyjne. Rector’s Lectures, 52. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Makarczyk, W. (1971). Przyswajanie innowacji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, PAN.
 • Massard, N., Mehier, C. (2009). Proximity and Innovation through an “Accessibility to Knowledge” Lens. Regional Studies, 1, 77–88. DOI: 10.1080/00343400701808881.
 • Olechnicka, A. (2012). Potencjał nauki a innowacyjność regionów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Petrażycki, L. (1936). O dopełniających prądach kulturalnych i prawach rozwoju handlu. Warszawa: Salezjańska Szkoła Rzemiosł, Dział Grafiki.
 • Polanyi, M. (1962). Tacit Knowing: Its Bearing on Some Problems of Philosophy. Reviews of Modern Physics, 34 (4), 601–616. DOI: 10.1103/revmodphys.34.601. Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economic Competition. Harvard Business Review, 76, November-December, 77–90.
 • Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Porter, M.E. (2003). Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu. W: R. Harrison, S. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, tłum. S. Dymczyk. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Quatraro, F. (2009). Diffusion of Regional Innovation Capabilities: Evidence from Italia Patent Data. Regional Studies, 10, 1332–1348. DOI: 10.1080/00343400802195162.
 • Rogers, E.M. (1962). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
 • Rutten, R., Benneworth, P., Irawaldi, D. & Boekema, F. (2014). The Social Dynamics of Innovation Networks. London: Routledge.
 • Singh, J. (2003). Social Networks as Drivers of Knowledge Diffusion. Cambridge, MA: Mimeo Harvard University.
 • Smolny, W. (2000). Endogenous Innovations and Knowledge Spillovers. Heidelberg: Springer.
 • Stackelberg, von K., Hahne, U. (2011). Teorie rozwoju regionalnego. W: Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia. Wybór, wprowadzenie i opracowanie M.S. Szczepański, A. Śliz, R. Geisler, B. Cymbrowski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetum Opolskiego.
 • Stoper, M., Venables, A.J. (2004). Buzz: face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, 4, 351–370. DOI: 10.1093/jeg/4.4.351.
 • Szczepański, M.S., Śliz, A. (2011). Innowacyjny świat – innowacyjna jednostka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXIII (2), 333–244.
 • Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tarde, G. (1895). Les lois de l’imitation. Paris: G. Baillière & C.
 • Tuziak, A. (2013). Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society, 1, 151–208.
 • Youtie, J., Shapira, P. (2008). Building an innovation hub: a case study of the transformation of university roles in regional technological and economic development. Regional Policy, 37, 1188–1204. DOI: 10.1016/j.respol.2008.04.012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3d7dcda-48ef-4476-a735-01651f25db70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.