Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 296 | 28-36

Article title

Nowe wyzwania w obszarze identyfikacji ofiar katastrof

Content

Title variants

New challenges in the area of disaster victim identification

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony tematyce oględzin miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacji ofiar. W opracowaniu podsumowano piątą edycję międzynarodowej konferencji naukowej „Miejsce Zdarzenia”, która odbyła się w dniach 26–27 kwietnia 2017 roku w Gdańsku. Jej uczestnicy wskazali na kierunki, które należy przyjąć w kwestii zapewnienia właściwego wykorzystania zasobów DVI (ang. Disaster Victim Identification). W artykule podkreślono konieczność stosowania w omawianych działaniach międzynarodowych standardów zgodnych z opracowanym przez Interpol Podręcznikiem DVI. Przypomniano o obowiązujących w Polsce procedurach zarządzania kryzysowego, które regulują działania poszczególnych służb w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem roli Policji w omawianej problematyce. Przedstawiono również Inicjatywę Malty dotyczącą współpracy w zakresie DVI na poziomie międzynarodowym, która została ujęta w formie Konkluzji Rady w sprawie stworzenia nieformalnej sieci ekspertów kompetentnych w dziedzinie identyfikacji ofiar katastrof. Zintensyfikowane działania na szczeblu międzynarodowym, będące niejako odpowiedzią na liczne zagrożenia terrorystyczne ostatnich dekad, stanowią podstawę do utworzenia zespołu ds. identyfikacji ofiar katastrof w Polsce
EN
The article focuses on the subject of examining the scene of disaster or terrorism-related offence as well as victim identification. It includes a summary of the fifth edition of the International Scientific Conference “Crime Scene” that took place in Gdańsk from 26 to 27 April 2017. The participants recommended the directions to be taken with a view to ensuring the appropriate use of DVI (Disaster Victim Identification) resources. With respect to on-scene activities, the article emphasizes the need to abide by international standards that are compatible with the Interpol DVI Guide. Crisis management procedures applicable in Poland, governing the activities of state services, with particular regard to the role of the police, are quoted herein. Additionally, the article discusses the initiative of the Maltese Presidency concerning international cooperation in DVI matters, which has been included in the European Council conclusions on the creation of an informal network of experts competent in the field of Disaster Victim Identification. Intensified activities at the international level, which can be perceived as a response to numerous terrorism-related threats observed over recent decades, can lay the foundation for establishing a Disaster Victim Identification team in Poland.

Year

Issue

296

Pages

28-36

Physical description

References

 • Curriculum DVI, www.cepol.europa.eu [dostęp: 20.07.2017].
 • Frankowski, A. (2017). Identyfikacja ofiar katastrof, Policja 997, 6(147).
 • http://www.interpol.int/Media/Files/INTERPOLExpertise/DVI/INTERPOL-Tsunami-Evaluation-Working-Group [dostęp: 20.07.2017].
 • Konkluzje Rady w sprawie stworzenia nieformalnej sieci ekspertów kompetentnych w dziedzinie identyfikacji ofiar katastrof, 10159/17. Bruksela. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10159-2017-INIT/pl/pdf [dostęp: 20.07.2017].
 • Kowalczyk, A. (2017). EUROPOLTECH 2017, Policja 997, 5(146).
 • Metodyka oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar – stanowiąca załącznik do pisma nr Aom-1369/2012 Zastępcy Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2012 r.
 • Podręcznik DVI, https://www.interpol.int/ INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVIguide [dostęp:20.07.2017].
 • Procedury postępowania Policji podczas organizowania i przeprowadzania oględzin miejsc przestępstwa – stanowiące załącznik do pisma nr Ad-1078/2001 z dnia 07 sierpnia 2001 r.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 • Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 • Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz. Urz. KGP z 24 lipca 2015 r., poz. 59).
 • Zarządzenie nr 352 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok (Dz. Urz. KGP z 12.08.2003 r. Nr 15, poz. 75).
 • Zarządzenie nr 1429 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. KGP z 28.01.2005 r.).
 • Zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. Urz. KGP z 21.03.2007 r. Nr 5, poz. 49).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3ef504a-65ec-48f8-b50c-04a5bc2b8a93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.