PL EN


2017 | 1 (69) | 89-99
Article title

Łączenie pracy z opieką i wychowaniem dziecka w świetle przepisów prawa pracy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Combining work with child care in the light of labour laws
RU
Совмещение работы с присмотром и воспитанием ребенка на основании положений закона работы
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia możliwości łączenia urlopów związanych z rodzicielstwem z wykonywaniem pracy. Zasadniczym celem urlopów związanych z rodzicielstwem jest sprawowanie opieki i wychowanie dzieci. Jednak mając na uwadze m.in. polski rynek pracy oraz sytuację finansową rodziców ustawodawca przewidział dla pracowników – rodziców możliwość łączenia sprawowanej opieki z pracą. Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim i urlopie wychowawczym ma prawo podjąć pracę zarówno u pracodawcy, który udzielił mu takiego urlopu, jak i u innego pracodawcy oraz inną działalność, a także naukę lub szkolenie. Ważne aby podjęta praca lub inna działalność nie wykluczała możliwości realizacji celu udzielonego urlopu, tj. sprawowania opieki nad dzieckiem.
EN
The article presents the possibility of combination of leaves connected with parenthood with performance of work. The primary objective of leaves connected with parenthood is providing care and upbringing to children. However, bearing in mind such elements as the Polish employment market and financial position of the parents, the legislator has provided with parent employees with possibility to combine child care with work. An employee on parental leave can undertake work at the enterprise of the employer who awarded the said leave as well as for another employer or undertake a different activity, also education or training. It is important that the undertaken work or other activity cannot exclude the possibility of obtaining the objective of the provided leave, i.e. taking care over the child.
RU
Статья представляет возможности совмещения отпусков, связанных с родительством с выполнением работы. Принципиальной целью отпусков, связанных с родительством, есть обеспечение присмотра и воспитание детей. Однако, имея в виду, именно польский рынок труда, а также финансовую ситуацию родителей законодатель предусмотрел для работников-родителей возможность совмещать обеспечения присмотра с работой. Работник, состоящий в родительском отпуске и воспитательном отпуске, имеет право начать работу у того же работодателя, который дал ему такой отпуск, как и у другого работодателя другой деятельность, а также науку или практику. Важное, чтобы начатая работа или другая деятельность не исключала возможность реализации цели данного отпуска, то есть осуществление опеки за ребенком.
Publisher
Year
Volume
Pages
89-99
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3f5f820-f0f5-4fb9-8aca-5ab1963fd6ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.