PL EN


2016 | 22 | 48 | 357-371
Article title

Zagadnienia teologiczne sakramentu namaszczenia chorych

Content
Title variants
EN
The Theological Issues of the Sacrament of the Sick
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
From the rich theological problems of the renewed liturgy of the rites related to the Sacrament of the Sick — especially from the theological and pastoral introduction, biblical readings and euchological texts — the Author largely discusses only the basic ones. It concerns: Christological and paschal dimension of the Sacrament of the Sick; the strengthening role of the Holy Spirit in the life of sick person; ecclesial dimension of this sacrament. The author outlines briefly such elements like: the penitential dimension of the Sacrament of the Sick; the meaning of the sickness in the theological approach; the need for the introduction of the extraordinary minister (for example permanent deacon); the problem of distribution of the sacrament not only to those who suffer physically but also mentally (deep depression); the need of inclusion into the ritual a notion concerning the situation of dying person — present texts speak about the healing and avoid the references to the end of the earthly life obscuring the fear of the dying person (it means there are no elements of Christian Eastern hope).
PL
Z bogatego zakresu problematyki teologicznej nowej liturgii obrzędów sakramentu namaszczenia chorych, zwłaszcza zawartej we wprowadzeniu teologiczno-pastoralnym, w czytaniach biblijnych i tekstach euchologijnych, autor szerzej omawia jedynie zagadnienia podstawowe. Należą do nich: wymiar chrystologiczny i paschalny sakramentu namaszczenia chorych; umacniająca rola Ducha Świętego w życiu chorego; wymiar eklezjalny tego sakramentu. W sposób skrótowy zasygnalizowano jeszcze takie zagadnienia teologiczno-pastoralne, jak: wymiar pokutny sakramentu namaszczenia; sens choroby w ujęciu teologicznym; potrzeba wprowadzenia nadzwyczajnego szafarza (np. diakona stałego); problem udzielania tego sakramentu osobom chorym nie tylko somatycznie, ale i psychicznie (np. w chwili ciężkiej depresji), a także uwzględnienie w obrzędzie stanu człowieka umierającego, gdyż teksty mówią o uzdrowieniu, natomiast unikają odniesień do końca życia i tłumią lęk osoby umierającej (brak akcentów chrześcijańskiej nadziei paschalnej).
Year
Volume
22
Issue
48
Pages
357-371
Physical description
Contributors
 • Opole, UO
References
 • AUGUSTYN, In Io, PL 35, tekst polski: Homilie na Ewangelie i Pierwszy List św. Jana, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1977.
 • BARTNIK C.S., Dogmatyka katolicka, t. II: Namaszczenie chorych, Lublin 2003.
 • BLAZA M.,KOWALCZYK D., Traktat o sakramentach, w: E. ADAMIAK,A.CZAJA, J.MAJEWSKI (red.), Dogmatyka, t. V, Warszawa 2007, s. 213–559.
 • Collectio rituum continens excerpta e Rituali Romano ecclesiae Poloniae adaptato, Katowice 1963.
 • CONC. TRID., De extrema unctione, cap. 2, Denz.-Schön. 1696.
 • CONGAR Y., Der Heilige Geist, Freiburg im Br. 1982.
 • CYRYL JEROZOLIMSKI, Katecheza mistagogiczna V, 7, za: Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne (Biblioteka Ojców Kościoła 14), tłum. W. Kania, Kraków 2000.
 • GOZZELINO G. SDB, Annotazioni teologiche sulla Unzione degli infermi, w: AUTORI VARI, Il sacramento dei malati. Aspetti antyropologici e teologici della malatia. Liturgia e Pastorale, Torino 1975.
 • HRYNIEWICZ W., Eucharystia — sakrament paschalny, AK (1983), nr 447, s. 243–248.
 • INNOCENTY I, List do Decencjusza z Gubio (416 r,), za: M.KUNZLER, Liturgia Kościoła, tłum. L. Balter, Poznań 1999.
 • JAN PAWEŁ II, Dominum et Vivificantem (18 V 1986 r.), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 253–351.
 • KACZYNSKI R., Feier der Krankensalbung, w: Gottesdienst der Kirche, t. VII, 2: Sakramentliche Feiern, 1/2, Regensburg 1992.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 20022.
 • KOCH G., Sakramentologia — zbawienie przez sakramenty. Podręcznik teologii dogmatycznej, t. X, tłum. W. Szymona, Kraków 1999.
 • KRAKOWIAK CZ., Namaszczenie chorych — sakrament uzdrowienia, Lublin 2004.
 • KUNZLER M., Liturgia Kościoła, tłum. L. Balter, Poznań 1999.
 • MARCZEWSKI M. (red.), Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, Lublin 1998.
 • MARCZEWSKI M., Czas pneumatologii, w: TENŻE (red.), Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, Lublin 1998, s. 13–21.
 • MATEJA E., Chrystologiczny i pneumahagijny wymiar liturgii słowa we Mszy świętej (wykład w ramach Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych Tarnów 13–14–15 września 2016 r. [tekst oczekujący na druk]).
 • Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.
 • PAOLO VI, Insegnamenti di Paolo VI, t. XI, Città del Vaticano 1973.
 • PAWEŁ VI, Konstytucja apostolska „Sacram unctionem infirmorum” (30.11.1972), w: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 1980.
 • PETRUS DE POITIERS, Sent., lib.V, c. 17 ; PL 211.
 • POWER D.N., Das Sakrament der Krankensalbung. Offene Fragen1, ConcD 27 (1991), s. 154–163.
 • RATZINGER J., Opera Omnia, t. VIII/1, tłum. W. Szymona, Lublin 2013.
 • RIGHETTI M., Manuale di storia liturgica, t. IV: I sacramenti – i sacramentali, Milano 1959.
 • Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 1980.
 • SOBECZKO H.J., Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego (Opolska Biblioteka Teologiczna 33), Opole 1999.
 • STEFAŃSKI J., Sakrament chorych w reformie Soboru Watykańskiego II. Studium liturgicznoteologiczne, Poznań 1988.
 • STEFAŃSKI J., Sakrament chorych, Gniezno 2000.
 • VOGT H.J., Lex orandi – lex credendi, w: P. JASKÓŁA (red.), Veritati et caritati. W służbie teologii i pojednania. Prace dedykowane ks. biskupowi Alfonsowi Nossolowi z okazji 60. rocznicy urodzin i 15-lecia święceń biskupich, Opole 1992, s. 180–193.
 • ZERFAß R., Gottesdienst als Handlungsfeld der Kirche. Liturgiewissenschaft als Praktische Theologie, LJb 38 (1988), s. 30–39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3fe74f3-7b33-4bbc-b65b-629a348c4e10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.