PL EN


2012 | 12 | 93-102
Article title

Działania władz lokalnych na rzecz rozwoju lokalnego

Title variants
EN
Local authorities in local development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Local authorities play an important role in socio-economic development because of their proximity to local society and the knowledge about their needs. In order to realize tasks and serve local entities institutional solutions still need to be sought. It can help effectively use opportunities and capabilities of development. Local authorities are significant due to their indirect contact with local entities. This allows them to notice and identify arising problems. They can also prepare solutions or inspire to undertake activity to solve some problems. The main aim of the paper is to show the importance of local authorities in socio-economic development at the local level.
Year
Issue
12
Pages
93-102
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Changing the world… locally – 25 success stories of development cooperation at local level, European Commission, Belgium 2008.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygocki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Gorzelak G., Polska lokalna 2007, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Herbst K., Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny?, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/622447 (9.08.2012).
 • Horváth T.M., Decentralization: experiments and reforms, Local Government And Public Service Reform Initiative Open Society Institute, Budapest 2000.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Kogut-Jaworska M., Stymulowanie rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych (na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w województwie zachodniopomorskim), [w:] Gospodarka przestrzenna XI, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Biblioteka Regionalisty nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Korenik S., Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Kożuch A., Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, [w:] Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-5.pdf (9.08.2012).
 • Krasnowolski A., Refleksje nad ustrojem samorządowym, [w:] Samorząd terytorialny po 17 latach. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, materiały konferencyjne, Warszawa 2007, http://ww2.senat.pl/k6/agenda/seminar/070523b.pdf (9.08.2012).
 • Local authorities: actors for development – communication from the commission to the council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions, UC, October 2008.
 • Local authority competences in Europe, Study of the European Committee on Local and Regional Democracy, collaborate with G. Marcou, Situation in 2007, http://www.arhiv.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/lok-sam05/pokrajine/pokr-man-2008/Local-authority-competences--Europe.pdf (8.07.2012).
 • Luger M.I., The Role of Local Government in Contemporary Economic Development, Lincoln Institute of Land Policy, Massachusetts 2007.
 • Markowski T., Stawasz D. (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Mempel-Śnieżyk A., Problematyka rozwoju lokalnego kwestie interpretacyjne, [w:] Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej, red. S. Korenik, M. Łyszczak, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 195, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Mempel-Śnieżyk A., Terytorialne systemy produkcji jako podstawa rozwoju lokalnego na przykładzie Dolnego Śląska, rozprawa doktorska, Wrocław 2009.
 • Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2001.
 • Popularna encyklopedia powszechna, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1996.
 • Regulski J., Building Democracy in Poland: The State Reform of 1998, Discussion Papers no. 9, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Budapest 1999.
 • Sztando A., Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej, [w:] Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Szymla Z., Podstawy badań rozwoju regionalnego, Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica Bochniensia nr 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2005.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95.
 • Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzania strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3fef41d-4090-41ae-a939-4d66d7b8beff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.