Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 26 | 3 | 175-193

Article title

Austriacka Prokuratoria. Cz. II: Kompetencje organu i jego pracownicy

Title variants

EN
Office of State General Solicitors of Austria. Part II: Competences of the Authority and Its Employees

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Austria przyjęła scentralizowany model pomocy prawnej udzielanej organom federalnym oraz instytucjom wskazanym w ustawie o Prokuratorii z 2008 r. Zakres kompetencji tego organu jest dość szeroki. Podstawową zasadą jest, że Prokuratoria występuje zawsze tam, gdzie jest interes publiczny, a zatem nie tylko podejmuje się prawno-cywilnej obrony organów federalnych, ale również stowarzyszeń i funduszy publicznych, a nawet landów czy gmin. Prokuratoria zajmuje się zastępstwem procesowym, przygotowuje opinie prawne i legislacyjne, a także uczestniczy w zawieraniu ugód czy prowadzeniu mediacji. Podstawę prawną do podjęcia działania przez Prokuratorię stanowi umowa zlecenia. Adwokaci Prokuratorii stanowią najważniejszą grupę pracowników tego urzędu. Ze względu na wysokie kwalifikacje, cieszą się oni dużym szacunkiem wśród zawodów prawniczych. Aplikacja adwokacka trwa osiem lat, a aplikant musi zdać egzamin adwokaci i wewnętrzny prokuratoryjny oraz odbyć trzyletnią praktykę.
EN
Austria has adopted a centralized model of the legal assistance provided to the federal authorities and institutions specified in the Act on Office of State General Solicitors of 2008. The scope of competence of this body is quite broad. The basic principle is that the Office of State General Solicitors is present in any case where there is a public interest, and therefore the Office does not only take the legal and civil defence of federal agencies, but also of the associations and the public funds, and even the federal states or municipalities. The Office of State General Solicitors deals with legal representation, prepares legal and legislative opinions and participates in settlements or mediation. The legal basis to take action by the Office of State General Solicitors is a the service contract. Attorneys of the Office of State General Solicitors are the most important group of employees of this office. Due to their high qualifications, they enjoy great respect among the legal profession. The attorney application lasts eight years and the applicant must pass the attorney exam and the internal office exam and take a three-year practice.

Year

Volume

26

Issue

3

Pages

175-193

Physical description

Contributors

  • Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie

References

  • Bericht zur Anwendung der Flexi-Klausel bei der Finanzprokuratur, https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2012/PK0539/index.shtml [dostęp: 24.04.2016]
  • Böhmer Peter, Ronald Faber: Die Finanzprokuratur, [w:] Die österreichische Finanzverwaltung und die Restitution entzogener Vermögen 1945 bis 1960, Wien-München: Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission 2003, s. 251-519.
  • Erläuternde Bemerkungen zum ProkG, https://finanzprokuratur.bmf.gv.at/ rechtsgrundlagen/erlaeuterungen-zum-prokg.html [dostęp: 23.04.2016].
  • Koller Christian: Civil Justice in Austrian-German Tradition, [w:] Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems, red. A. Uzelac, New York: Springer International Publishing 2014, s. 35-59.
  • Sitek Bronisław: Austriacka Prokuratoria Skarbu (Finanzprokuratur). Cz. I: Historia i struktura urzędu, Roczniki Nauk Prawnych XXVI (2016), nr 2, s. 177-190, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d405e48b-f8dc-4ce0-b32f-24f10e5e18ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.