Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (371) | 193-202

Article title

Źródła wiedzy ekonomicznej konsumentów w procesach decyzyjnych na współczesnym rynku

Content

Title variants

EN
Sources of Economic Knowledge of Consumers in Decision-Making Processes in the Contemporary Market
RU
Источники экономических знаний потребителей в процессах принятия решений на современном рынке

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Wykorzystanie wiedzy ekonomicznej w procesach decydowania zwiększa racjonalność decyzji podejmowanych przez konsumentów, co ma niebagatelne znaczenie zarówno na poziomie mikro- (z punktu widzenia konsumenta i jego bezpieczeństwa), jak i makroekonomicznym (tj. całej gospodarki). W opracowaniu poddano identyfikacji i ocenie (na podstawie wybranych kryteriów: znaczenia, wiarygodności, częstotliwości stosowania itp.) źródła wiedzy ekonomicznej w opinii konsumentów wykorzystywane w ich procesach decydowania na rynku. Przybliżono subiektywne oceny dotyczące poziomu wiedzy ekonomicznej oraz ustosunkowanie się konsumentów do potrzeby jej poszerzenia w wybranych zakresach. Analizy oparto na wynikach badań bezpośrednich zrealizowanych techniką ankiety internetowej, własnych obserwacjach i spostrzeżeniach autora oraz na dostępnej literaturze przedmiotu.
EN
Application of economic knowledge in decision-making processes explicitly increases rationality of decisions made by consumers, which is of great importance both on the microeconomic level (from the point of view of consumer and their security), and macroeconomic level (i.e. the whole economy). The paper identifies and assesses (on the basis of selected criteria of importance, reliability, frequency of use, etc.) the sources of economic knowledge applied, in consumers’ opinions, in decision-making processes in the market. Subjective assessments concerning the level of economic knowledge as well as consumers’ attitudes to the need of its development in the selected areas are recognised. Analyses are based on results of direct research conducted with the use of online survey, own observations and findings of the author and on the available literature of the subject.
RU
Использование экономических знаний в процессах принятия решений повышает рациональность решений, принимаемых потребителями, что имеетнемаловажное значение как на микро- (с точки зрения потребителя и его безопасности), так и макроэкономическом уровне (т.е. экономики в целом). В разработке выявили и оценили (на основе избранных критериаев: значения, достоверности, частотности применения и т.п.) источники экономичесих знаний по мнению потребителей, используемые в их процессах принятия решений на рынке. Приблизили субъективные оценки, касающиеся уровня экономических знаний и отношение потребителей к необходимости их рас- ширения в избранных областях. Анализы основали на результатах непосредственных обследований по методу интернет-опроса, на собственных наблюдениях и восприятиях автора, а также на доступной литературе предмета.

Year

Issue

Pages

193-202

Physical description

References

  • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
  • Kieżel E. (2004), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa.
  • Kieżel E. (2007), Racjonalność zachowań polskich konsumentów, (w:) Kędzior Z. (red.), Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, AE Katowice, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
  • Kłosiński K. (2000), Racjonalność w procesach społeczno-gospodarczych, (w:) Zacher L. (red.), Racjonalność myślenia, decydowania i działania, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
  • Kramer J. (2011), Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
  • Rudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
  • Sawicki J. (2015), Informacja to kapitał, „Newsweek”, 12-18.10.
  • Zacher L. (2000), Racjonalność myślenia, decydowania i działania – pytania i wątpliwości, (w:) Zacher L. (red.), Racjonalność myślenia, decydowania i działania, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
  • (www1) Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015, http: //www.nbportal.pl [dostęp: 18.03.2017]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4074c2e-268b-4b01-8f58-76a529fed33e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.