Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 7: Słowianoznawstwo | 133-146

Article title

Polskie inspiracje w ukraińskim dyskursie literackim lat 20. XX wieku

Authors

Title variants

RU
Польские инспирации в украинском литературном дискурсе 20-х годов ХХ века
EN
Polish Inspirations in the Ukrainian Literary Discourse in the 1920s

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł poświęcono refleksji nad polsko-ukraińskimi powiązaniami literackimi w latach dwudziestych XX w. W świetle przeprowadzonych badań można zauważyć wyraźny wpływ literatury polskiej na ukraińską, który nasilał się na przełomie XIX i XX w. Najczęściej Polska występowała w roli pośrednika w transferze najnowszych, modernistycznych tendencji kultury zachodniej, jednakże często stawiano ją za wzór udanego rozwoju kulturalnego. Powyższa praca pokazuje także, że recepcja literatury polskiej miała miejsce również na Ukrainie radzieckiej, a najbardziej zauważalna była w piśmiennictwie „neoklasyków” Kijowskich.
RU
Данная статья посвящена изучению польско-украинских литературных связей в 20-е годы ХХ века. В контексте проведенных исследований можно обнаружить заметное влияние польской литературы на украинскую, которое усилилось на рубеже ХIХ и ХХ веков. Как показывают анализы, чаще всего Польша выступала посредником в передаче новейших, модернистских направлений культуры Запада, кроме того, очень часто именно Польша ставилась в пример успешного культурного развития. Целью статьи является также показать, что рецепция польской литературы проходила также на землях Советской Украины и проявилась в творчестве киевских «неоклассиков».
EN
This article is devoted to the reflection on the Polish-Ukrainian literary connections in the 1920s. In the light of the research results there can be observed a noticeable impact of Polish literature on Ukrainian literature and Ukrainian literary circles, which intensified at the turn of the nineteenth century. Most frequently Polish influence manifested in mediation in the transfer of the latest modernist tendencies of Western culture. However, Poland was often presented as a successful model of cultural development. This work also shows that the reception of Polish literature was present in the Soviet Ukraine as well, and it was most noticeable in the literature of Kievian Neoclassicists.

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Franko I.: Wzajemny stosunek literatury polskiej i ruskiej, w: Pamiętnik Zjazdu Literatów i Dziennikarzy Polskich, t. I, Lwów 1984.
 • Korniejenko A.: Ukraiński modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego, Kraków: Universitas 1998.
 • Kozak S., Nevrly M.: Neoklasycy kijowscy, „Slavia Orientalis” 1974, nr 3, s. 321-333.
 • Kuplowski M.: Iwan Franko a literatura polska, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”
 • 6-7(1998), s. 420-424.
 • Nowacki A.: „Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 • Nowacki A.: Inteligencja ukraińska w obliczu nowej rzeczywistości lat 20. XX wieku (Z tekstów „neoklasyków” kijowskich), w: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swojego czasu, red. A. Ksenicz, M. Łuczyk, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2010, s. 317-324.
 • Radyszewśkyj R.: Rola polskiego pośrednictwa w kształtowaniu się piśmiennictwa staroukraińskiego, w: Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność. red. A. Nowicka-Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997, s. 119-143.
 • Rylski M.: Adam Mickiewicz a ukraińska literatura, w: Mickiewicz w dobie Wiosny Ludów: materiały sesji naukowej poświęconej twórczości Adama Mickiewicza (1855-1955), red. S. Kieniewicz, Warszawa: Polska Akademia Nauk 1956.
 • Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską, Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2013.
 • Wellek R.: Termin i istota literatury porównawczej, w: tenże, Pojęcia i problemy nauki o literaturze, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, s. 56-85.
 • Агеєва В.: Мистецтво рівноваги. Максим Рильський на тлі епохи, Київ: Книга 2012.
 • Агеєва В.: Поетика парадокса. Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича, Київ: Факт 2006.
 • Васьків М.: Український роман 1920-х – початку 1930-х років: ґенерика й архітектоніка, Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет 2007.
 • Гундорова Т.: ПроЯвлення Слова. Дискусія раннього українського модернізму, Київ: Критика 2009.
 • Драй-Хмара М.: Літературно-наукова спадщина, red. С. Гальченко, А. Ріпенко, О. Томчук, Київ: Наукова думка 2002.
 • Євшан М.: Сучасна польська література і її вплив на нашу, w: tenże, Критика. Літературознавство. Естетика, Київ: Основи 1998, s. 307-313.
 • Зеров М.: Евразійський ренесанс і пошехонські сосни, w: tenże, До джерел. Історично-літературні та критичні статті, Краків–Львів: Українське видавництво 1943, s. 258-265.
 • Зеров М.: Лекції з історії української літератури (1798-1870), Торонто: Видавництво Мозаїка 1977.
 • Зеров М.: Юлій Словацький, w: tenże, Українське письменство, red. М. Сулима, Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи» 2003, s. 447-448.
 • Корбич Г.: Сприйняття польського модернізму українськими критиками на рубежі ХІХ-ХХ ст., w: Польсько-українські культурні взаємини 2, Київ 2008, s. 81-93.
 • Наєнко М.: Максим Рильський про польську літературу, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 6-7(1998), s. 330-333.
 • Павличко С.: Дискурс модернізму в українській літературі, Київ: Либідь 1999.
 • Поліщук В.: Літературний авангард. Перспективи розвитку української культури, полеміка і теорія поезії, Харків 1926 [nakładem autora].
 • Сірик Л.: Полонофільство Максима Рильського, w: Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. red. D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 309-324.
 • Сірик Л.: Польські романтики в осмисленні Миколи Зерова, w: W kręgu historii i kultury Słowian Wschodnich. red. M. Kawecka, A. Nowacki , L. Puszak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 119-131.
 • Сірик Л. Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2013.
 • Станде Ст.: Трішки самокритики, „Вікна” 1930, nr 9, s. 5-9.
 • Українка Л.: Заметки о новейшей польской литературе, w: taż, Зібрання творів у дванадцяти томах, t. VIII: Літературно-критичні та публіцистичні статті, Київ: Наукова думка 1977, s. 100-127.
 • Федорів І.: Творчість Михайла Драй-Хмари в контексті розвитку національного слов’янознавства першої половини ХХ ст., „Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць, Серія: Історія, міжнародні відносини” 2012, nr 9, s. 198-210.
 • Хмелюк М.: Польська література в рецепції Лесі Українки, w: Леся Українка і сучасність. Збірник наукових праць, , t. IV, cz. 1, Луцьк 2007, s. 491-498.
 • Чижевський Д.: Історія української літератури. Від початків до доби реалізму, Тернопіль: Презент 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d417e0c9-b2b1-4560-8c0d-d278450eb003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.