Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 61-70

Article title

Dzieła dawnych polskich introligatorów w zbiorach zagranicznych – refleksje i spostrzeżenia

Content

Title variants

EN
Works of the old Polish bookbinders in the foreign collections – reflections and observations

Languages of publication

PL EN DE RU

Abstracts

PL
W artykule, bazującym na kwerendach przeprowadzonych w ostatniej dekadzie, zaprezentowano ustalenia dotyczące statusu znajdujących się w placówkach bibliotecznych i muzealnych oraz w zbiorach prywatnych w Europie i Stanach Zjednoczonych dzieł polskich introligatorów (oraz introligatorów obcych działających na ziemiach polskich) od średniowiecza do pierwszej połowy XX w. Przedmiotem szczególnego zainteresowania stały się te instytucje, w których przechowuje się największą liczbę opraw polskich bądź najcenniejsze z nich (a więc przede wszystkim z obszaru Rosji, Szwecji, Niemiec i Francji). Osobną uwagę poświęcono okolicznościom – nierzadko dramatycznym – w jakich na przestrzeni dziejów zabytki te znalazły się poza krajem. Spróbowano też ocenić stopień identyfikacji/inwentaryzacji tych dzieł przez badaczy zagranicznych i polskich, ponadto zarysowano perspektywy badawcze tyczące się owej charakterystycznej kategorii poloników.
EN
The article (based on the queries carried out in the last decade) presents the remarks on the status of works of Polish bookbinders (and foreign bookbinders who have worked on the Polish lands) since the Middle Ages to the 1st half of the 20th century. The discussed works are kept in libraries and museums as well as in private collections in Europe and the United States. In particular, it refers to institutions that keep the greatest amount and/ or the most valuable Polish bindings (especially Russia, Sweden, Germany and France). Particular attention is paid to the circumstances – often dramatic – in which those works became a part of foreign collections in the course of the centuries. The author on the one hand discusses evaluation of advancements in identification/inventory of those works provided by foreign and Polish researchers, and on the other outlines the research perspectives concerning this characteristic category of Polonica.

Contributors

 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • - http://probok.alvin-portal.org/alvin/home.jsf?cid=2 [dostęp: 29. 07. 2017]
 • - https://www.bl.uk/catalogues/bookbindings/Results.aspx [dostęp: 29. 07. 2017].
 • - Betlej A., Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010
 • - Bieńkowska B., Straty bibliotek polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 1994
 • - Braziūnienė A., Das alte Buch in Litauen, Ausstellungskatalog, Vilnius [1997], nr kat./il. 118; Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai. Katalogas, sudaré N. Feigelmanas, I. Daugiridaitė, P. Račius, Vilnius 2003
 • - C. O. Булатова Світлана Олегівна, Книжкове зiбрання роду польских магнатів Яаблоновских, Київ 2006
 • - Catalogue of Books from the Library of Sigismund II Augustus, King of Poland, in the Collection of the National Library of Russia in Saint Petersburg, edited by M. I. Tkaczenko, M. Brynda, Warsaw – Saint Petersbug 2015
 • - Chrzanowski T., Uwagi o intelektualiście-kolekcjonerze w Polsce na przełomie renesansu i baroku, [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981, Warszawa 1984, s. 121-145
 • - E. Chwalewik, Exlibrisy polskie szesnastego i siedemnastego wieku, Wrocław 1955
 • - Deckert H., Katalog der Inkunabeln der Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden, Leipzig 1957
 • - Erasmushaus. Haus der Bücher AG, Katalog 897 (bez daty – przed 2006)
 • - Foot M. M., The Henry Davis Gift. A Collection of Bookbindings, Volvol. 3: A Catalogue of South-European Bindings, New Castle 2010
 • - Heymowski A., Reliures armoriées polonaises de l’époque des Jagiellon et des Vasa dans les collections suédoises, [w:] VIIIe Congrès International des Bibliophiles, Varsovie, 23-29 juillet 1973, éd. K. Dymkowska, J. Pasztalaniec-Jarzyńska, Varsovie 1985, s. 149-162
 • - Hobson G. D., Bindings in Cambridge Libraries, Cambridge 1929
 • - Jakubec O., Stanislav Pavlovský z Pavlovisc (1579-1598). Biskup a mecenàš umirajiciho věku, Olomouc 2009
 • - Kawecka-Gryczowa A., Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk-Łódź 1988
 • - Kolankowski Z., Paryż i polscy bibliofile (fragment wspomnień z lat 1946 – 1948), „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1988, t. XX, 1988, s. 355
 • - Komasara I., Zachowane egzemplarze z bibliotek polskich Wazów, „w: Z badań nad polskimi Polskimi Kksięgozbiorami Hhistorycznymi. Zbiory rozproszone” , t. 15, Zbiory rozproszone, Warszawa 1993, s. 85-119
 • - Komorová K., Humanisticko-reformačná knižnica Melchiora Krupeka v kontexte polských a slovenských dejín, [w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek). Paralele i różnice, red. J. Gwioździk, E. Różycki, Katowice 2004, s. 493-494
 • - Komorová K., Kņižnica významného poľského šľachtica a bibliofila 16. storočia Melchiora Krupeka, Praha 2002
 • - Korolev S. V., Cenne i rzadkie polskie superekslibrisy heraldyczne ze zbiorów Biblioteki Narodowej Rosji w St. Petersburgu, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2009, nr 3, s. 171-196
 • - Lamus. Antykwariaty Warszawskie, XXII Aukcja książek i grafiki, Warszawa 3 czerwca 2006
 • - Laucevičius E., XV–XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose, Vilnius 1976
 • - Lewicka-Kamińska A., O ekslibrisach staropolskich w zbiorach obcych, „Roczniki Biblioteczne”“, Rr. 20, 1976, z. 1-2, s. 97-100
 • - Lindberg S. G., Bookbinding in Sweden, [w:] Festschrift Ernst Kyriss, Stuttgart 1961, s. 447-448
 • - Lindberg S. G., Reliures polonaises dans les bibliothèques suédoises de l’âge gothique de la Renaissance et de la Réforme, [w:] VIIIe Congrès International des Bibliophiles, Varsovie, 23-29 juillet 1973, éd. K. Dymkowska, J. Pasztalaniec-Jarzyńska, Varsovie 1985, s. 70-121
 • - Des livres rares depuis l’invention de l’imprimerie, sous la direction d’A. Coron, Bibliothèque nationale de France, Paris 1998
 • - Łaskarzewska H., Krajobraz po bitwie. Skala zniszczeń i rozproszeń polskich księgozbiorów historycznych w wyniku II wojny światowej, [w:] Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej, red. A. Siuciak, Malbork 2015, s. 7-29
 • - W. Łysiak, Patriotyczne Empireum Bibliofilstwa, Tt. I, Warszawa 2004
 • - Maruszak E., Nieznane księgi ze zbiorów króla Zygmunta Augusta, „Cenne, bezcenneBezcenne, Uutracone”, 2012, nr 3, s. 19-22
 • - Nixon H. M., Quelques reliures d’un interêt particulier pour les Polonais dans les bibliotheques anglaises, [w:] VIIIe Congrès International des Bibliophiles, Varsovie, 23-29 juillet 1973, réd. K. Dymkowska, J. Pasztalaniec-Jarzyńska, Varsovie 1985, s. 64-69
 • - Nuska B., Polski wpływ na formowanie się czeskiej renesansowej oprawy książkowej, „Ze Skarbca Kultury”, 1964, z. 16, s 132-187
 • - Ososiński T., Biblioteka Zygmunta Augusta i jej monumenta w berlińskiej Staatsbibliothek, „Rocznik Biblioteki Narodowej”“, 2015, Tt. XLVI, s. 11-44
 • - Paszkiewicz U., Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku. Wstępny raport o stanie wiedzy, Cz. III., Bibliografia, Warszawa 1994
 • - Pirożyński J., Superekslibris księżnej brunszwickiej Zofii Jagiellonki. Przyczynek do dziejów polskiego bibliofilstwa i bibliotek doby renesansu, „Studia o Książce” 1986, t. 16, s. 65-72
 • - Pirożyński J., Zofia Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej księgozbiór, Kraków 2004
 • - Pokorzyńska E., O potrzebie słownika oprawoznawczego, [w:] Tegumentologia polska dzisiaj, red. A. Wagner, Toruń 2015, s. 57-75
 • - Schonath W., Polnische Bucheinbände in der Graf von Schönbornschen Schloβbibliothek Pommersfelden, „Archiv für Geschichte des Buchwesens”, 1966, Bd. VI, 1966, szp. 314-340
 • - Schonath W., Polnische Bucheinbände in der Graf von Schönbornschen Schlossbibliothek Pommersfelden, „Gutenberg Jahrbuch”“ 1962, s. 507-511
 • - Schunke I., Krakauer Renaissance-Einbände aus dem Unkreis König Sigismund Augusts, „Marginalien: Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophilie”“, 1974, H. 24, s. 43-44
 • - Stankiewicz W., Dąbrowski Władysław, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, red. I. Treichel, Warszawa – Łódź, 1972, s. 164
 • - Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku. Wstępny raport o stanie wiedzy, Cz. I., Analiza, Cz. II., Tablice, oprac. A. Mężyński, Warszawa 1994
 • - Tondel J., Tegumentologia polska dzisiaj, [w:] Tegumentologia polska dzisiaj, red. A. Wagner, Toruń 2015, s. 39-45
 • - Wagner A., By chronić i zdobić. O oprawach, superekslibvrisachekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu, Paryż-Toruń 2014
 • - Wagner A., Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil. W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu, Warszawa-Toruń-Poznań-Drzewica 2016
 • - Wagner A., Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie, Rzym 2016
 • - Wagner A., Superekslibris biskupa ołomunieckiego Stanisława Pawłowskiego. Z badań nad książkowymi znakami własnościowymi polskiej szlachty XVI wieku, [w:] Książka w życiu Kościoła. Zbiór studiów, red. T. Kruszewski, Toruń 2009, s. 85-101
 • - Wagner A., Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016
 • - Wagner A., Z dala od ojczyzny, "Cenne, Bbezcenne, Uutracone", 1/82-2/83, 2015, nr 1/82-2/83, s. 44-47
 • - Widacka H., O paryskiej introligatorni Wincentego Kisiela w roku 1841, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2004, t. XXXVI, 2004, s. 269-274
 • - Wydra W., Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań 2002

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1897-0788

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4188fbf-1c2e-4055-86bc-8945548bbb98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.