Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 4(34) | 5-25

Article title

Nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu z saldem środków Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Regional Inequalities in Poland in the Light of Neoclassical Growth Models with the Balance of Resources of the European Union

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na nierówności regionalne w naszym kraju. Przedstawiono w nim neoklasyczny model egzogenicznego wzrostu z saldem środków UE, przeznaczonych do realizacji polityki spójności i konwergencji. Model ten jest uogólnieniem standardowego modelu wzrostu Solowa–Swana. W artykule omówiono metody wyznaczania wartości zmiennych modeli wzrostu w stacjonarnych stanach równowagi. Przeprowadzono analizę nierówności regionalnych w Polsce w ujęciu retrospektywnym w latach 2004–2006 oraz w ujęciu prospektywnym na podstawie modeli wzrostu gospodarki Polski oraz gospodarek województw. Przedstawiono wnioski dotyczące skutków realizacji programu spójności i konwergencji w Polsce oraz postulaty na temat zasad konstrukcji nowych regionalnych modeli wzrostu jako instrumentów opisu i analizy nierówności regionalnych.
EN
The aim of the article is to answer the question about the effects of Poland’s accession to the European Union from the point of view of regional inequalities in Poland. We present a neoclassical model of exogenous growth with the balance of European Union’s resources allocated to the cohesion and convergence policy implementation. The model is a generalization of the standard growth model of Solow and Swan. in the paper, we describe the methods of establishing the values of the model variables in a steady state. We perform a retrospective analysis of regional inequalities in Poland for the period 2004–2006 and a prospective analysis based on the models of growth of the Polish economy and the regional economies of voivodships. We draw conclusions about the first effects of the cohesion and convergence programme in Poland and the postulates for the principles of construction of new regional growth models as instruments of description and analysis of convergence and regional inequalities.

Contributors

 • Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Gruchman B., Małuszyńska E. (red.), 2007, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kliber R, Maćkowiak R, Malaga K., 2004a, "An application of neoclassical growth model to analysis of regional inequalities in Poland", The Poznań University of Economics Review, t. 4, nr 2, s. 46-66.
 • Kliber R, Maćkowiak P., Malaga K., 2004b, Convergence et disparités régionales en Pologne. Analyse en termes des modèles néoclassiques de croissance, XLème Colloque de l'ASRDLF, Convergence et disparités régionales au sein de l'espace européen: les politiques régionales à l'épreuve des faits, Bruxelles, 1-3.09.2004, http://www.ulb.ac.be.
 • Kliber P., Maćkowiak R, Malaga K., 2005, "Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce. Analiza w kategoriach neoklasycznych modeli wzrostu", w: M. Matłoka (red.), Metody ilościowe w ekonomii, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Kliber R, Malaga K., 2003a, Convergence des sentiers de croissance économique des régions polonaises vers les états d'équilibre stables, XXXIXème Colloque de l'ASRDLF, Concentration et ségrégation, dynamiques et inscriptions territoriales, Lyon, 1-3.09.2003, http://asrdlf2003.entpe.fr.
 • Kliber P., Malaga K., 2003b, "Convergence of regional growth paths towards stable steady-states in Poland in years 1998-2000", The Poznan University of Economics Review, t. 3, nr 2.
 • Kliber P., Malaga K., 2003c, "Zbieżność ścieżek wzrostu gospodarki Polski i polskich województw w latach 1998-2000 do stabilnych stanów równowagi", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (14).
 • Kościelski T., 2008, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce. Efekty polityki spójności i konwergencji Unii Europejskiej, praca magisterska, Poznań: Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej.
 • Kundera J., Szmyt W, 2008, Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Malaga K., 2005, Convergence et disparites regionales en Pologne, 54-eme Congres de l'Association Internationale des Economistes de Langue Francaise, Aix-en-Provence: Universite Paul Cezanne, 21-23.05.2005.
 • Malaga K., 2007, "Nierówności regionalne w Polsce na tle neoklasycznych modeli wzrostu", w: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Malaga K., Kliber P., 2007, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, http://www.mg.gov.pl.
 • Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • Szczepański M. (red.), 2007, Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013, cz. 1: Przewodnik po funduszach UE, Warszawa: TWIGGER.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d41ad08c-1050-4888-bd2b-bac30babfb01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.