PL EN


2015 | 4/2015 (56) | 238-250
Article title

Przedsiębiorczość w procesie rozwoju obszarów wiejskich

Authors
Content
Title variants
EN
Entrepreneurship in the Rural Development Process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich stanowi ważny element każdej gospodarki, dlatego w opracowaniu skupiono się na tych podmiotach. W artykule scharakteryzowano odmienne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, szczególnie tych oddalonych od dużych aglomeracji miejskich. Opisano czynniki rozwoju przedsiębiorczości. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w małych przedsiębiorstwach z terenu województwa wielkopolskiego przedstawiono determinanty rozwoju małych przedsiębiorstw, określono także siłę konkurencyjną przedsiębiorstw.
EN
Development of small and medium enterprises in rural areas is an important factor of economic growth, which provides a rationale to place these entities at the heart of this paper. In this paper, varied conditions of rural entrepreneurship were described, with a focus on rural areas located far from agglomerations. The determinants of development of entrepreneurship were analysed. The factors affecting development of small enterprises were presented based on empirical data collected from small companies from Wielkopolskie Voivodeship.
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
References
 • Czudec, A. (2009). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania, (6/191).
 • Fedyszak-Radziejowska, B. (2011). Rola drobnych gospodarstw rolnych w budowie kapitału społecznego na wsi. Wieś i Rolnictwo, 3 (152), 139–156.
 • Frenkel, I. (2012). Ludność wiejska. W: I. Nurzyńska i J. Wilkin (red.), Polska wieś 2012. Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA.
 • Glinka, B. i Gudkova, S. (2008). Sukces w działaniu przedsiębiorców: percepcja, wymiary, implikacje. Problemy Zarządzania, 2 (20), 101–114.
 • Halamska, M. (2011). Transformacja wsi 1989–2009: zmienny rytm modernizacji. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (44), 5–25.
 • Heffner, K. (2009) Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich – porównania europejskie. W: J. Poczobut (red.), Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce (s. 59–74). Kraków: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.
 • Jarka, S. (2013). Wykorzystanie outsourcingu w przedsiębiorstwach wielkoobszarowych w Wielkopolsce. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100 (2), 88–96.
 • Kłodziński, M. (2014). Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 1 (162), 97–112.
 • Łuczka-Bakuła, W. i Idczak, J. (2005). Pomoc publiczna w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W: M. Kłodziński (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich (319–327). Szczecin: IERWiR PAN.
 • Masior, M. (2014). Komentarz do wyników rankingu Doing Business 2015 dla Polski. Analiza FOR. Warszawa: FOR.
 • Nurzyńska, I. (2011). Rola instytucji w procesie promowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 3 (152), 106–126.
 • Oleksyn, T. (2012). Przedsiębiorczość jako kategoria złożona. Jak ją rozwijać? Problemy Zarządzania, 10 (1, t. 2), 8–25, http://dx.doi.org/10.7172.1644-9584.36.1.
 • PARP. (2014). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • The World Bank. (2014). Doing Business 2015, Going Beyond Efficiency. Waszyngton: Bank Światowy.
 • Wilkin, J. (2005). O potrzebach i zasadach tworzenia wizji rozwoju polskiej wsi. Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Wiśniewska, J. (2014). Konkurencyjność przedsiębiorstw z obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim. Gospodarka Narodowa, 3 (271), 81–110.
 • Wojewodzic, T. (2014). Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – próba pomiaru zjawiska. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (34), 213–223.
 • Woods, M. (2013). Rural development, globalization and European regional policy: perspectives from DERREG Project. Geographia Polonica, 86 (2), 1–11.
 • Wyrzykowska, B. (2012). Przedsiębiorczość intelektualna jako kompetencja współczesnego menedżera. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki, (100), 25–36.
 • Zaremba, W. (2008). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zagrożonych marginalizacją. Problemy Zarządzania, (2), 154–169.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d41ff390-bd1e-4929-ab19-18a7e79bad46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.