Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(38) | 155-164

Article title

Określenie społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego metodą kosztów podróży

Title variants

EN
Determination of the Social Value of the National Park Travel Cost Method

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badań było określenie społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego metodą kosztów podróży. Badania oparte były na wywiadach ankietowych, które objęły grupę 184 respondentów — badania miały charakter pilotażowy a osoby zostały wybrane w sposób losowy. Na podstawie badań stwierdzono, że WPN jest odwiedzany średnio w ciągu roku 30 razy (w badanej grupie), natomiast największą liczbę wizyt odnotowano wśród respondentów mieszkających w promieniu 40 km od Parku. W celu dotarcia do Parku turyści pokonują średnio 75 km, a najczęstszym środkiem lokomocji był samochód. Turyści w większości nie korzystają w parku z bazy turystycznej oceniając jej poziom jako bardzo niski. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami obliczono, że całkowity koszt przejazdu dla wszystkich użytkowników parku wyniósł 10 991,13 zł, natomiast dla indywidualnego respondenta koszt ten określono na poziomie 61,06 zł. Całkowity koszt podróży w badanej próbie oszacowano na poziomie 55 164, 23 zł, co średnio na jednego użytkownika WPN wyniosło 306,47 zł. W celu wyznaczenia społecznej wartości WPN uzyskaną średnią wartość TCM odniesiono do średniej ilości osób odwiedzających park, która wynosi 1 200 000 i uzyskano wynik 367 764 000 zł. Badania dowiodły wysokiej społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego.
EN
The aim of the pilot study was to determine the social value of the National Park travel cost method. The data obtained in the questionnaires of 184 people were used to determine these values. Also examined the average cost of travel of the respondents, and the results obtained allowed to determine the social value of the National Park. The study identified a high social value of the Park. The results of the analyzes are presented in graphical form. Wielkopolski National Park is visited throughout the year on average 30,01 times. In contrast, the highest number of visits to make people from areas located within a radius of 40 km. In order to reach the park overcome respondents on average 75 km, and the most frequently chosen means of transportation was a car. According to your responses calculated that the total cost of travel for all users of the park was PLN 10 991,13. But for the individual respondent's cost is set at PLN 61,06. Respondents largely do not benefit from the tourist base park, at the same time they are convinced of its low development. The total cost of the trip in the sample was estimated at PLN 55 164,23, which on average per user of the National Park was PLN 306,47. In order to determine the social value of the National Park obtained an average value of TCM referred to the average number of visitors to the park, which amounted to 1 200 000 visitors and obtained the result of PLN 367 764 000.

Contributors

author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Bartczak A. Metoda Kosztu Podróży (TCM ). [w:] Wartości nierynkowych korzyści z lasów. Metody wyceny oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych. www.polforex.wne.uw.edu.pl, Polforex, [dostęp: 2014.12.11], [@:] http://www.polforex.wne.uw.edu.pl/docs/przewodnik_v3_final.pdf.
 • Dobrzański G. (red.) (2008): Ochrona środowiska przyrodniczego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kościk B. (2000): Wycena środowiska przyrodniczego. Lublin, Wydawnictwo Akademii Rolniczej.
 • Panasiuk D. (2001): Wycena środowiska metodą kosztów podróży w praktyce. Wartość turystyczna Pienińskiego Parku Narodowego. „Ekonomia i Środowisko”(2), s. 264–277.
 • Pluto M. (1998): Wycena wartości środowiska naturalnego. „Zielone Brygady”(10), s. 30–33.
 • Saraj B.S., Yachkaschi A., Oladi J., Teimouri S.F., Latifi H. (2009): The Recreational Valuation of a Natural Forest Park Using Travel Cost Method in Iran. „Iforest-Biogeosciences and Forestry”, nr 2, s. 85–92.
 • Winpenny J.T. (1995): Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej. K. Kafel i I. Szymaniak (tłum.), Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wyczyńska H., Wyczyński J. (2001): Wielkopolski Park Narodowy. Spotkania z Przyrodą. Przewodnik kieszonkowy, Warszawa, „Multico”.
 • Żylicz T. (2004): Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Żylicz T. (2007): Wycena dóbr nierynkowych. „Aura”(8).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4229b40-239c-4087-a6ff-1014bca19854
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.