PL EN


2015 | 64 | 107-114
Article title

Nowa zmiana jakościowa w funkcjonowaniu literackiego języka kaszubskiego. Pisane po kaszubsku naukowe książki o kaszubszczyźnie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
A new qualitative change in the functioning of the literary Kashubian language. On scientific books on Kashubian written in Kashubian
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rok 2014 przyniósł nam dwie książki naukowe napisane po kaszubsku: Jerzego Tredera, Spòdlowô wiedza o kaszëbiznie („Podstawowa wiedza o kaszubszczyźnie”) i Hanny Makurat Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëzny Kaszub („Procesy interferencyjne w mowie bilingwalnej społeczności Kaszub”). Obie książki napisane są kaszubskim językiem literackim, nauczanym obecnie w szkołach na Kaszubach, wciąż jednak jeszcze będącym in statu nascendi. Zanalizowany w tych książkach materiał językowy, tyczący kaszubszczyzny regionalnej i literackiej oraz wzajemnych oddziaływań kaszubsko-polskich, posłużył autorce artykułu do ukazania zmian, które nastąpiły na Kaszubach w ostatnim pięćdziesięcioleciu oraz skłonił ją do refleksji na temat językowej przyszłości tego obszaru.
EN
The year 2014 saw the publication of two books written in Kashubian: Jerzy Treder’s Spòdlowô wiedza o kaszëbiznie ("Basic knowledge about Kashubian") and Hanna Makurat’s Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëzny Kaszub ("Processes of interference in the bilingual speech of the Kashubian community"). Both books are written in the Kashubian literary language, which is now taught at schools in the Kashubia, yet the language is still in an emerging state. This paper provides an analysis of the linguistic material from these two books. It investigates the literary and regional variants of the Kashubian language as well as interactions between Kashubian and Polish. The analysis is used to present changes that have occurred in the Kashubia in the last fifty years and to reflect on the linguistic future of the area.
Year
Volume
64
Pages
107-114
Physical description
Document type
artykuł naukowy
Contributors
References
 • Galus H., 1990, Kulturowy pomost między pokoleniami społeczności kaszubskiej, [w:] Kaszubi. Monografia socjologiczna, praca zbiorowa pod red. M. Latoszka, Rzeszów, s. 129 188.
 • Iskierski J., 1990, Problematyka etniczna wybranych społeczności lokalnych mikroregionu puckiego : tożsamość, więź, język, [w:] Kaszubi. Monografia socjologiczna, praca zbiorowa pod red. M. Latoszka, Rzeszów, s. 235 302.
 • Latoszek M., 1990, Kaszubi – grupa etniczna o statusie autochtonicznym, [w:] Kaszubi. Monografia socjologiczna, praca zbiorowa pod red. M. Latoszka, Rzeszów, s. 15 39.
 • Makùrôt M., 2014, Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub, Gdańsk.
 • Obracht-Prondzyński C., 2006, Czy tak zwana kwestia kaszubska jest nadal kwestią językową? [w:] Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś. Kaszëbizna dôwni ë dzis, pod red. J. Tredera, Warszawa, s. 31 49.
 • Perszon J., 1994, Jestem Kaszubą, „Pomerania”, nr 10.
 • Popowska-Taborska H., 1980, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa.
 • Popowska-Taborska H., 2011, Staropolskie urzędy, tytuły i formy grzecznościowe w kaszubskim i dolnołużyckim przekładzie „Pana Tadeusza”, „Zeszyty Łużyckie” 45, s. 23 34.
 • Popowska-Taborska H., 2012, Nad kaszubską wersją „Pana Tadeusza”. Rozważań o neologizmach w kaszubskim języku literackim ciąg dalszy, „Rocznik Slawistyczny”, r. 61, s. 102 111.
 • Popowska-Taborska H., (w druku), Kaszubski „Pan Tadeusz”. Niełatwa sztuka tłumaczenia za pomocą słowników, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, Gdańsk.
 • Synak B., 1998, Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Tréder J., 2009, Spòdlowô wiedza o kaszëbiznie, Gdańsk.
 • Tréder J., 2014, Spòdlowô wiedza o kaszëbiznie, wëd. 2. pòprawioné i pòszerzoné, Gdańsk.
 • Zieniukowa J., 2006, Nowe zjawiska w komunikacji w języku kaszubskim, [w:] Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś. Kaszëbizna dôwni ë dzis, pod red. J. Tredera, Warszawa, s. 100 118.
 • Zieniukowa J., 2013, Język kaszubski w tekstach naukowych, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, red. M. Klinkosz, Z. Lica, Gdańsk, s. 19 27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d42a95ed-7ab9-44de-b23e-7262c40c3cc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.