PL EN


2019 | 19 | 2 | 163-183
Article title

Demographic determinants of the regional development in Eastern Poland

Content
Title variants
PL
Demograficzne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Demographic potential is one of the crucial factors creating human capital as the population structure, vital statistics and migration determine the quality and quantity of human resources. Demographic factors create opportunities or limit broadening of knowledge and skills and condition socio-economic activity. In other words, demography can foster or block regional development. In the article, the following hypothesis will be verified: Demographic processes are a barrier to the development of regions in Eastern Poland. The main objective of the article is to analyse the spatial diversity of demographic phenomena in Eastern Poland, along with identifying areas with unfavourable demographic conditions of development. The latter objective will be implemented by carrying out the analysis at the level of subregions, not regions, which will enable a more precise analysis of negative demographic phenomena. The article uses the method of linear ordering of objects in compliance with Z. Hellwig’s taxonomic measure of development. In addition, a comparative analysis of the main demographic processes in 2010, 2013 and 2016 in Eastern Poland was carried out. The main source of the data used in the article was Statistics Poland (Local Data Bank). The analysis makes it possible to conclude that in the years between 2010 and 2016 an increase in the demographic burden resulting from the aging population was observed in Eastern Poland. In addition, the ratio of net migration is negative and sub-replacement fertility rate is common in the majority of subregions. However, the study at the level of subregions allows concluding that Eastern Poland is diverse in terms of the intensity of demographic processes related to depopulation and ageing of the population.
PL
Potencjał demograficzny jest jednym z kluczowych czynników tworzących kapitał ludzki, ponieważ struktura populacji, ruch naturalny ludności i migracja decydują o jakości i ilości zasobów ludzkich, które współcześnie stanowią jeden z najistotniejszych czynników rozwoju regionalnego. Czynniki demograficzne stwarzają bowiem możliwości (lub ograniczają) poszerzenia zasobu wiedzy i umiejętności oraz warunkują aktywność społeczno-ekonomiczną, co w konsekwencji oddziałuje na poziom rozwoju regionalnego W artykule zostanie zweryfikowana następująca hipoteza: procesy demograficzne są barierą rozwoju regionów Polski Wschodniej. Głównym celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania zjawisk demograficznych w Polsce Wschodniej, zaś celem cząstkowym jest identyfikacja obszarów o niekorzystnych demograficznych uwarunkowaniach rozwoju. Realizacji drugiego celu służy przeprowadzanie analizy na poziomie podregionów, nie zaś regionów, co pozwoli na dokładniejsze określenie obszarów o niekorzystnych zjawiskach demograficznych. W artykule została zastosowana metoda liniowego porządkowania obiektów z wykorzystaniem taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga. Ponadto została przeprowadzona analiza porównawcza głównych zjawisk demograficznych w 2010, 2013 i 2016 w Polsce Wschodniej. Podstawowym źródłem danych wykorzystanych w artykule był Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że w latach 2010-2016 w Polsce Wschodniej zaobserwowano wzrost obciążenia demograficznego będącego rezultatem starzenia się społeczeństwa. Ponadto współczynnik salda migracji przyjął wartości ujemne w większości podregionów, zaś współczynnik dzietności jest znacznie poniżej progu zastępowalności pokoleń. Jednakże badanie na poziomie podregionów pozwala stwierdzić, że Polska Wschodnia jest zróżnicowana pod względem intensywnośc
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
163-183
Physical description
Dates
published
2019-06-01
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Barquero A.V. (2006). Endogenous Development: Analytical and Policy Issues. In: A. Scott, G. Garofoli (eds). The Regional Question in Economic Development. New York-London: Routledge.
 • Churski P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską (Factors of regional development and regional policy in Poland in the period of integration with the European Union). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Coale A.J., Hoover E.M. (1958). Population Growth and Economic Development, Princeton: Legacy Library.
 • Domański R. (2006). Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne (Spatial economy. Theoretical basics). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Ekins R., Dahlstrom K. (2005). Nature of the 4 Capitals Model, SRDTOOLS. Available at www.srdtools.info In: Płoszaj A. (2007) Cztery kapitały w strategiach lokalnych (Four capitals in local strategies). In: Gorzelak G. (ed.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u (Poland at regional and local level according to EUROREG surveys), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 288 - 310.
 • Ferry M., Vironen H. (2010). Dealing with Demographic Change: Regional Policy Responses. Glasgow: European Policy Research Paper, No. 72.
 • Flaga M. (2018), Model przemian demograficznych w regionach wyludniających się Polski na przykładzie województwa lubelskiego (Model of demographic changes in Polish depopulating regions – a case study of of Lubelskie voivodship). Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Fuchs M. (2016). Unemployment decline in East Germany: the role of demography, Rev Reg Res. Available at:
 • https://DOI 10.1007/s10037-016-0106-3. Accessed 18 July 2018.
 • Gałązka A. (2016). Zróżnicowania przestrzenne wybranych długookresowych procesów zmienności sytuacji demograficznej Polski – determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego (Spatial diversity of selected long-term variability processes of Poland's demographic situation - determinants of regional and local development). In: Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje (Demographic changes in Poland and their socio-economic consequences). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 • Grosse T.G. (2004). Polityka regionalna Unii Europejskiej, Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski (Regional policy of the European Union, examples of Greece, Italy, Ireland and Poland). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Hellwig Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typological division of countries due to the level of their development and the resources and structure of qualified personel), „Przegląd Statystyczny”, No. 4.
 • Hellwig Z., Ostasiewicz S., Siedlecka U., Siedlecki J. (1994). Studia nad rozwojem gospodarczym Polski, analizy taksonometryczne (Studies on economic development in Poland, taxonomic analysis). Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
 • Majdzińska A. (2016). Regionalizacja demograficzna, Wybrane metody i ich aplikacje (Demographic regionalization, selected methods and their applications). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Matuschewski, A., Leick, B., Demuth, M. (2016). Growth-based theories for declining regions? A note on conceptualisations of demographic change for regional economic development. Comparative Population Studies - Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 41(3-4), pp. 225-254. Available at: https://doi.org/10.12765/CPoS-2017-04en. Accessed 27 July 2018.
 • Kosiedowski W. (2009). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym (Management of regional and local development). In: Z. Strzelecki (ed.) Gospodarka regionalna i lokalna (Regional and local economy), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Local Data Bank (2018a). Category: Population; Group: Population; Subgroups: Population by sex and age group, The population density and indicators, Urban population in % of total population. Warsaw: Statistics Poland.
 • Local Data Bank (2018b). Category: Population; Group: Population; Subgroups: Demographic dependency ratio. Warsaw: Statistics Poland.
 • Local Data Bank (2018c). Category: Population; Group: Internal and foreign migrations; Subgroups: Internal and foreign migrations for permanent residence (quarterly data), Intervoivodship migrations for permanent residence by the economic age group (ratio of net migration). Warsaw: Statistics Poland.
 • Local Data Bank (2018d). Category: Population; Group: Births and deaths; Subgroups: Gross fertility and reproduction rate, Natural increase per 1000 population. Warsaw: Statistics Poland.
 • Local Data Bank (2018e). Category: Population, Group: Births and deaths; Subgroup: Deaths, infant deaths and deaths of people aged 65 years; Group: Population; Subgroup: The population density and indicators. Warsaw: Statistics Poland.
 • Okólski, M. (2010). Wyzwania demograficzne Europy i Polski (Demographic challenges to Europe and Poland). „Studia Socjologiczne”, 4 (199).
 • Pietrzak M. (2014). Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych (Taxonomic measure of development (TMR) and spatial dependencies) „Przegląd Statystyczny”, vol. 2.
 • Plawgo B. (2007). Wstęp. In: B. Plawgo (ed.), Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski Wschodniej (Local authorities in regional development in Eastern Poland. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Pubicznej im. S. Staszica w Białymstoku.
 • Prskawetz, A., T. Fent, W. Barthel, J. Crespo–Cuaresma, T. Lindh, B. Malmberg, M. Halvarsson (2007). The Relationship Between Demographic Change and Economic Growth in the EU, Research Report 32, Vienna: Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences.
 • Przygodzki Z. (2007). Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego (Theoretical basis of regional and local development). In: Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (eds), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji (Region and its development in the conditions of globalization). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Statistics Poland (2017). Emerytury i renty przyznane w 2016 r. (Retirement and other pensions in 2016).Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki Prognoz Aktuarialnych.
 • Stokowski F. (2016). Demografia (Demographics), Warszawa: Wyd. PWE.
 • Strojny J. (2010). Region – polityka regionalna (Region – regional policy), Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T (2017). Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych (Delimitation of areas of strategic state intervention: areas of growth and problem area). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Wesołowska (2018). Wsie zanikające w Polsce. Stan, zmiany, modele rozwoju (Depopulating villages in Poland. Status, changes, development models). Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Van Der Gaag N., J. de Beer (2015). From Demographic Dividend to Demographic Burden: The Impact of Population Ageing on Economic Growth in Europe, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 106, No. 1 Available at: https://DOI:10.1111/tesg.12104. Accessed 2 September 2018.
 • Zdrojewski E.Z. (2010). Przenikanie koncepcji kapitału ludzkiego do demografii i geografii ludności (Penetration of the concept of human capital into demography and population geography), Słupskie Prace Geograficzne Nr 7, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-2597
EISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d42c3f09-7e32-48b4-b838-4c061d1f6362
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.