PL EN


2015 | 4 | 111-124
Article title

Wpływ nieobecności ojca w rodzinie na pojawiające się trudności wychowawcze

Content
Title variants
EN
The Absence of the Father in the Family and the Emergence of Behaviour Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie polskie rodziny stykają się z wieloma problemami, coraz częstszym problemem jest brak ojca. Zawsze, gy brakuje ojca, mamy do czynienia z zaburzoną strukturą rodziny, czyli jej niepełnością. Pojawia się pytanie o rolę ojca w wychowaniu dzieci oraz funkcjonowanie dziecka w rodzinie pozbawionej jego obecności. Artykuł koncentruje się wokół problematyki nieobecności ojca w rodzinie i jej wpływu na pojawiające się problemy natury wychowawczej i dydaktycznej. Badania przeprowadzono na terenie powiatu bialskiego wśród 50 rodzin tegoż rejonu. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety skierowany do matek, zawierający 10 pytań. Zaburzone relacje z jednym z rodziców albo ich całkowity brak rzutują na rozwój psychiczny dziecka, zaburzają zaspokajanie jego potrzeb, zwłaszcza poczucia bezpieczeństwa.
EN
Currently Polish families have to tackle various problems, one of them being the absence of the father. Wherever the father is missing we are facing an impaired family structure, in this case its incompleteness. Therefore we have to determine the father’s part in the child’s upbringing and education and the child’s functioning within the framework of a „fatherless” family. This paper focuses on the issue of the absence of a father in the family and the effect of this condition on the emergence of education issues. The available data for our study were collected by a questionnaire- based survey carried out in the Bialsky- district. 50 families participated in this study. The questionnaire, addressed to mothers, comprised 10 questions. The disturbed relationship with one parent or the father’s complete absence affects the child’s emotional development and the satisfaction of its needs, foremost its need for security.
Year
Issue
4
Pages
111-124
Physical description
Dates
published
2016-01-10
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska
References
 • Augustyn J. SJ, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
 • Cudak H., Zagrożenie emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Cybernik R., Pozycja i znaczenie mężczyzny-ojca w rodzinie i społeczeństwie na przełomie dziejów – od społeczeństwa pierwotnego do XV wieku, [w:] Ojciec…, [red.] S. Jabłoński, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
 • Czerederecka A., Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, Lexis Nexis Polska Sp. z o. o., Warszawa 2010.
 • Danilewicz W., Dziecko w rodzinie rozłączonej, [w:] Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym, [red.] J. Izdebska, Trans Humana, Białystok 2003.
 • Danilewicz W., Nowe wyzwania dla pracy socjalnej wynikające z migracji zagranicznych, [w:] Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, [red.] M. Ruszkowska, M. Winiarski, CRZL, Warszawa 2014.
 • Dąbrowska Z., Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne, „Małżeństwo i Rodzina” 2003, nr 8.
 • Eurosieroctwo 2008, Raport Fundacji Prawo Europejskie, Wydawnictwo Studium Prawa Europejskiego, Warszawa 2008, www.fundacja-pe.nazwa.pl/joomla/pliki/eurosie roctwo.pdf.
 • Gawęcka M., Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, MADO, Toruń 2004.
 • Gębka M., Trzy pytania o kryzys ojcostwa, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2006, t. 17.
 • Izdebska J., Dzieciństwo globalne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, [red.] T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • Kubicki P., Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce, [w:] Być rodzicem we współczesnej Polsce, [red.] M. Sikorska, UW, Warszawa 2009.
 • Maciaszkowa J., Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, WSiP, Warszawa 1991.
 • Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.
 • Mazurkiewicz R., Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Benedykta XVI, [w:] Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, [red.] S. Tymosz, KUL, Lublin 2008.
 • Obuchowska I., Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów rozwoju człowieka, t. 2, [red.] B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 • Racław M., Charakterystyka społeczno-demograficzna rodzin niepełnych, [w:] Samotne rodzicielstwo. Między diagnozą a działaniem, [red.] M. Racław, D. Trawkowska, CRZL, Warszawa 2013.
 • Rydz S., Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa, [w:] Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, [red.] I. Janicka, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2010.
 • Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym, [red.] B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2014.
 • Sosnowski T., Ojciec i jego rola w życiu dziecka, [w:] Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, [red.] W. Danilewicz, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
 • Sosnowski T., Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.
 • Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika społeczna, [red.] T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995.
 • Zimny J., Oddziaływanie wychowawcze ojca w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym, s. 53, www.pedkat.pl/images/czasopisma/po5/PO502.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d43451ab-471b-4a04-83eb-417957c2c87a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.