Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 2 | 733-746

Article title

Sewage sludge management – a case study

Content

Title variants

PL
Zarządzanie osadami ściekowymi - studium przypadku

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Currently, the constantly growing problem in the municipal economy is the management of sewage sludge. According to the law, it is the local government that is responsible for the utilization of sewage sludge and is obliged to select optimal technologies, obtain funds and convince the community of the necessity of its implementation. BIONOR Company has developed an innovative concept for the separation and utilization of sewage sludge in the BIONOR SLUDGE compact installation. This innovative technology is effective from the perspective of reducing the waste amount and can be used to solve the problem of utilization of sewage sludge produced in small, rural wastewater treatment plants. The aim of the article is the characterization of the BIONOR SLUDGE technology, a comparative analysis of costs of sludge disposal using a variety of methods and an indication of the importance of sludge management for the local development. To achieve the goal set in the article, a discriminative method was used - a description of the BIONOR SLUDGE technological line as well as a case study method - a comparative analysis of the costs of operation of BIONOR SLUDGE technological line and the costs of landfilling and utilizing of sewage sludge. The research results confirm that the monthly operational costs of the BIONOR SLUDGE technological line are lower than the costs of monthly landfilling or disposal. For potential municipalities, the introduction of BIONOR innovative technology is economical. Moreover, its usage is currently essential for many municipalities due to the introduction of a ban on landfilling of this type of waste from 1 January 2016. This technology can be used to solve the problem of utilization of sewage sludge generated in small, rural wastewater treatment plants.
PL
Aktualnie wciąż narastającym problemem w gospodarce komunalnej jest zagospodarowanie osadów ściekowych. Zgodne z prawem to gmina jest odpowiedzialna za ich zagospodarowanie i na niej ciąży obowiązek doboru optymalnych technologii ich zagospodarowania, pozyskania na ten cel funduszy i przekonania społeczności gminy o konieczności ich realizacji. Przedsiębiorstwo Bionor Sp. z o.o. opracowało nowatorską koncepcję separacji i unieszkodliwiania osadów ściekowych w kompaktowej instalacji BIONOR SLUDGE. Ta innowacyjna technologia jest efektywna z punktu widzenia zmniejszania ilości odpadów. Może być wykorzystana w celu rozwiązania problemu zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych w małych, wiejskich oczyszczalniach ścieków. Celem artykułu jest scharakteryzowanie innowacyjnej technologii BIONOR SLUDGE, analiza porównawcza kosztów unieszkodliwiania osadów ściekowych różnymi metodami oraz wskazanie znaczenia gospodarki osadowej w rozwoju lokalnym. Dla realizacji celu artykułu wykorzystano metodę deskryptywną – opis linii technologicznej BIONOR SLUDGE oraz metodę studium przypadku – analiza porównawcza kosztów eksploatacji linii technologicznej BIONOR SLUDGE z kosztami składowania i utylizacji osadów ściekowych. Wyniki badań potwierdzają, że miesięczne koszty eksploatacji linii technologicznej BIONOR SLUDGE są niższe od miesięcznych kosztów składowania lub utylizacji. Dla potencjalnych gmin wprowadzenie nowatorskiej technologii firmy Bionor jest opłacalne. Ponadto jej wykorzystanie jest aktualnie konieczne dla wielu gmin ze względu na wprowadzenie od 01.01.2016 roku zakazu składowania tego rodzaju odpadów. Technologia ta może być wykorzystana w celu rozwiązania problemu zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych w małych, wiejskich oczyszczalniach.

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

733-746

Physical description

Dates

published
2018-06-01

Contributors

author
 • Kielce University of Technology, Poland
 • Kielce University of Technology, Poland
author
 • President of Bionor company, Poland

References

 • Bański, J.; Czapiewski, K.I. (2008). Ekspertyza. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. (Expertise. Identification and evaluation of factors of the social-economic success in rural areas). Warsaw: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (PAN Institute of Geography and Spatial Organization).
 • Brol, R. (1998). Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego (Local development – a new logic of the economic development). In: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce (Local economy in theory and practice). Wrocław: Prace Naukowe AE we Wrocławiu no. 785.
 • Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. (Theoretical foundations for local and regional development). In: Gospodarka regionalna i lokalna. (Regional and local economy). Strzelecki, Z. (ed.). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Roman, M.; Gromiec, M.J. (2000). Problemy oceny ekonomicznej efektywności inwestycji służących ochronie wód.(Problems of the economic evaluation of the effectiveness of investments used for the protection of waters). In: Zagospodarowanie granicznego Bugu i jego zlewni w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego jako element Programu Czysty Bałtyk. (The development of the borderline river Bug and its basins within the framework of sustainable economic development as an element of the Clean Baltic Sea Program). Kowalczewski, W. (ed.), Nałęczów: Katedra Organizacji i Zarządzania Politechniki Białostockiej, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej. (Department of Organization and Management at Białystok University of Technology, Department of Economics and Economic Management at Lublin University of Technology).
 • Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular the soil, in the case of the use of sewage sludge in agriculture.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 257. (Regulation of the Minister of the Environment of 6 February 2015 on municipal sewage sludge. Journal of Laws 2015 No. 0 item. 257).
 • Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21. z póź. zm. (The Act of 14 December 2012 on waste. Journal of Laws 2013 No. 0 item 21. 2013, as amended).
 • Kijak, R.; Moy, D. (2008). A Decision Support Framework for Sustainable Waste Management. Journal of Industrial Ecology 8(3): 33-50.
 • Commission of European Communities, Council Directive 99/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.
 • Council Directive 99/31/EC, Regulation of Economy Minister on the acceptance of waste for landfill, Dz. U. 2015 No. 0, titles 1277.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 1277 (Regulation of the Minister of Economy of 16 July 2015 on the acceptance of waste for landfill. Journal of Laws 2015 No. 0, item 1277).
 • Bień, J.; Neczaj, E.; Worwąg, M.; Grosser, A.; Nowak, D.; Milczarek, M.; Janik, M. (2011). Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013. (Directions of management of sludge in Poland after 2013). Engineering and Protection of Environment 14(4): 375-384.
 • Latosińska, J.; Gawdzik, J. (2012). The effect of incineration temperatures on mobility of heavy metals in sewage sludge ash. Environment Protection Engineering 14(3): 31-44.
 • Latosińska, J.; Gawdzik, J. (2014). The impact of combustion technology of sewage sludge on mobility of heavy metals in sewage sludge ash. Ecological Chemistry and Engineering S 21(3): 465-475.
 • Wójtowicz, A.; Jędrzejewski C.; Bieniowski M.; Darul H. (2013). Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej. (Model solutions in sewage sludge economy). Warsaw: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.
 • Wójtowicz, A. (2014). Gospodarka osadowa: potencjał, a nie tylko problem. (Sludge management: potential, not only a problem). Available at:
 • https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Gospodarka-osadowa-potencjal-a-nie-tylko-problem-102.html. Accessed 13 February 2018.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d43ebff9-8247-4e33-b468-4903ec319c93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.