PL EN


2014 | 39 | 241-249
Article title

Konkurencja pomiędzy podmiotami edukacyjnymi prowadzącymi kształcenie na poziomie średnim w zakresie ofert edukacyjnych na tle wybranych regionów

Authors
Content
Title variants
EN
The Competition between Education Subject that Work in High Education System in the Background of Chosen Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wskazano na mechanizmy kształtujące konkurencję w edukacji zarówno od strony podaży (oferta edukacyjna), jak i od strony popytu (zainteresowanie kandydatów kształceniem w szkołach średnich). Dokonano też analizy podaży i popytu na kształcenie w szkołach średnich w wybranych regionach. W wyniku prowadzonych analiz stwierdzono, że tylko ok. 16% oddziałów szkolnych cieszy się większym zainteresowaniem niż liczba oferowanych miejsc kształcenia. Nadmiar miejsc oferowanych w szkołach średnich (nadmierna podaż) może mieć negatywny wpływ na jakość tworzonego w przyszłości kapitału ludzkiego. Sugeruje się wprowadzenie pełnego konkurowania podmiotów edukacyjnych poprzez przekazanie odpowiedzialności finansowej bezpośrednio do szkół państwowych; szkolnictwo prywatne taką odpowiedzialność ponosi od początku swego funkcjonowania. Pełna odpowiedzialność za kształcenie będzie możliwa po bezpośrednim przeka-zaniu subwencji oświatowej do szkoły z pominięciem organu prowadzącego (starostwa). Rynek edukacyjny jest rynkiem wymagającym konkurencji zarówno po stronie producenta (szkoły), jak i po stronie konsumenta (ucznia). Te dwie płaszczyzny konkurowania mają bowiem znaczący wpływ na jakość kształcenia. Artykuł zawiera sugestie dla szeroko rozumianej praktyki edukacyj-nej mające na celu poprawę funkcjonowania rynku edukacyjnego.
EN
The aim of the publication was to present the mechanism of competition in education from supply side (interest of young people in getting high education) and also from demand side (educa-tion offer). It also present an analysis of supply a demand in chosen region. In the conclusion of analysis we came to point that only 16 % high schools have more eager students than places pre-pared. Excess prepared places (excess supply) in high schools can have a negative influence on the quality of future human capital. It is suggested to introduce full competition among education subject by transferring financial responsibilities directly to public schools - private schools bear this responsibility from the beginning. Full responsibility for the education can be possible after direct transfer of education subsides to school without the local authority responsible for a given school. Education market is a market that needs competition on both sides, of a producer (school) and also on the side of consumer (student). These two sides of competition in education have got a high influence on a quality of education. This article presents suggestion for widely compre-hended education practice which aim at improvement of functioning of educational market.
Year
Issue
39
Pages
241-249
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
References
  • Beksiak J., 2006, Przydatność konkurencji dla szkolnictwa wyższego [w:] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
  • Forlicz S., Kaleta A., 2006, Czynniki konkurencyjności szkoły wyższej [w:] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
  • Kabaj M., 2003, Popyt na pracę w 2003 r., GUS, Warszawa.
  • Westerheijden D.F., 2000, Mental and Actual Shifts to Dutch Higher Education in Reac-tion to Globalisation, EAIR Forum, Berlin (referat).
  • Woźniak M.G., 2013, Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, t. 3: Transformacja, Modernizacja, Droga do spójności społeczno- -ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d43ee0bd-4dd1-4cb3-9465-13412d6cfacf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.