PL EN


2012 | 1(30) | 98-108
Article title

Maltuzjanizm i neomaltuzjanizm a koncepcja rodziny w polskiej myśli społecznej u schyłku XIX i w pierwszych dekadach XX wieku

Authors
Title variants
EN
Malthusianism and Neo-malthusianism and the Concept of Family in Polish Social Thought at the Close of the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W toczącej się w Europie i Stanach Zjednoczonych w XIX i pierwszych dekadach XX wieku dyskusji na temat rodziny, jej pozycji, struktury i zadań istotne znaczenie miały koncepcje maltuzjanizmu i neomaltuzjanizmu. Oparte były na teorii Tomasza R. Malthusa, zakładającej konieczność kontrolowania dzietności, wieku nowożeńców, ograniczenia przyrostu naturalnego, odejścia od pomagania najuboższym. Koncepcje te wywołały polemikę także wśród polskich intelektualistów i działaczy społecznych (np. Zofia Daszyńska-Golińska). Większość krytycznie odniosła się do maltuzjanizmu i neomaltuzjanizmu, zwracając uwagę na groźbę nadmiernej ingerencji w życie rodziny (zwłaszcza jej funkcji prokreacyjnej) i wartościowania ludzkiego życia kategoriami eugenicznymi (np. Ludwik Krzywicki, Aleksander Wóycicki). Propagatorem maltuzjanizmu w życiu rodzinnym i społecznym był Adam Krzyżanowski.
EN
The ideas of malthusianism and neomalthusianism made a significant impact on the discussions taking place in the 19th and at the beginning of the 20th centuries in Europe and the United States. The discussion concerned a family, its position and structure and its basic tasks. The concepts discussed were based on the theory of Thomas R. Malthus assuming the necessity to control the number of children, the age of newly married couples, the control of birth rate, the limits put on the benefits offered to the poorest citizens. The concepts evoked polemics among Polish intellectuals and social activists (Zofia Daszyńska-Golińska). Most of them criticised malthusianism and neomalthusianism drawing attention to the danger of interference in family matters (especially its procreative function) and treating human life in eugenic categories (for instance Ludwik Krzywicki, Aleksander Wóycicki). The propagator of malthusianism in family and social life was Adam Krzyżanowski.
Contributors
  • Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytetu Łódzkiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d444c0ac-86f4-4429-9f37-60c0eeee72c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.