Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 190-203

Article title

Basen uniejowski - historia i stan badań paleogeograficznych basenu uniejowskiego w badaniach Uniwersytetu Łódzkiego

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

1

Pages

190-203

Physical description

Contributors

 • adiunkt w Katedrze Badań Czwartorzędu Uniwersytetu Łódzkiego, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
author
 • adiunkt w Katedrze Badań Czwartorzędu Uniwersytetu Łódzkiego, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88

References

 • Czubla P., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., Lithologic and petrographic features of tills in the Koźmin region and their value for stratigraphical interpretation of the deposits of the Koźmin glacial lake. Geologija 52, 2010, s. 1-8.
 • Czubla P., Załoba M., Adamów-Smulsko. The deformation structures within the pre-Wartian deposits. INQUA-SEQS Symposium „The Cold Warta Stage – Lithology, Palaeogeography, Stratigraphy”, Excursion Guide Book, Łódź 1994, s. 5-8.
 • Dylik J., Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru. Acta Geographica Universitatis Lodziensis, 1, 1948, 46 ss.
 • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Subfossil horizon in deposits of the Warta River valley based on 14C dating (Middle Poland). 10th International Conference „Methods of Absolute Chronology”, Gliwice 2010, Poland, s. 80.
 • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., The Younger Dryas subfossil forest (central Poland). INQUA Peribaltic Working Group Meeting. Rovaniemi, Finland, 12-17 June 2011, s. 90-91.
 • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Krąpiec M., The age of the subfossil trunk horizon in deposits of the Warta River valley (central Poland) based on 14C datings. Geochronometria, 38, 2011, s. 334-340.
 • Forysiak J., Adamów-Smulsko. Deformation structures at the top of the Wartian till. INQUA-SEQS Symposium „The Cold Warta Stage – Lithology, Palaeogeography, Stratigraphy”, Excursion Guide Book, Łódź 1994, s. 18-20.
 • Forysiak J., Rozwój doliny Warty między Burzeninem a Dobrowem po zlodowaceniu warty. Acta Geographica Lodziensia, 90, 2005a, 116 ss.
 • Forysiak J., Środkowa Warta jako przykład rzeki wielokorytowej. (w:) R.K. Borówka (red.) Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Wybrane aspekty. Szczecin 2005b, s. 22-23.
 • Forysiak J., Funkcjonowanie i zanik wielokorytowego układu rzecznego Warty, Neru i Grabi (dorzecze środkowej Warty) w neoholocenie. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków 2005c: 121-124.
 • Forysiak J., Zmiany układu koryt środkowej Warty w ciągu ostatnich 18 000 lat. IV Świętokrzyskie spotkania geologiczno-geomorfologiczne, „Jodłowy Dwór” pod Świętym Krzyżem, 11-13 maja 2006, s. 32-34.
 • Forysiak J., Wstępne badania geomorfologiczne i geologiczne na torfowisku Czarny Las w dolinie Warty. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 10, 2(18), 2008, s. 341-345.
 • Forysiak J., Czubla P., Pozycja stratygraficzna utworów morenowych w odkrywce Smulsko (KWB Adamów) w świetle analiz petrograficznych. Konferencja „Cechy litologiczne plejstoceńskich glin morenowych źródłem informacji stratygraficznych i paleogeograficznych”, Warszawa 2003, s. 12-13.
 • Forysiak J., Czubla P., Pozycja stratygraficzna glin morenowych w odkrywce „Smulsko” (KWB „Adamów”) w świetle analiz petrograficznych. Przegląd Geologiczny, 52, 7, 2004, s. 574-578.
 • Forysiak J., Czyż J., Kamiński J., Klatkowa H., Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Dobra. CAG PIG, Warszawa 2008.
 • Forysiak J., Czyż J., Kamiński J., Klatkowa H., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Dobra. CAG PIG, Warszawa 2009.
 • Forysiak J., Kamiński J., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Uniejów. CAG PIG, Warszawa 2011.
 • Forysiak J., Kulesza M. Twardy J., Wpływ osadnictwa olęderskiego na sieć rzeczną i morfologię międzyrzecza Warty i Neru. (w:) E. Smolska, P. Szwarczewski (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Wyd. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa 2007: 39-45.
 • Forysiak J., Miotk-Szpiganowicz G., Petera J., Geologic setting and palynologic examination of the Vistulian sediments at Koźmin near Turek, central Poland. Geol. Quat., 43, 1999, s. 85-98.
 • Forysiak J., Obremska M., Pawłowski D., Kittel P., Late Vistulian and Holocene changes in the Ner River Valley in light of geological and palaeoecological data from the Ner-Zawada peatland. Geologija, 52, 2010, s. 25-33.
 • Forysiak J., Petera J., Stanowisko Koźmin-Wieś. Przekształcenia antropogeniczne systemu wielokorytowego w dolinie Warty. Konferencja „Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie”. Łódź-Uniejów 2002, s. 58-61.
 • Kittel P., Bijak Sz., Dzieduszyńska D., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Płaza D., Twardy J., Zasada M., Wstępne wyniki badań nad późnovistuliańskim lasem w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań 2011a, s. 82.
 • Kittel P., Bijak Sz., Dzieduszyńska D., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Płaza D., Twardy J., Zasada M., Projekt badań kopalnego lasu z okresu późnego vistulianu na stanowisku Koźmin (Kotlina Kolska, środkowa Polska. V Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011b, s. 63.
 • Klatkowa H., Adamów-Smulsko. Saalian glacigenic deposits with special concern to the Wartian till. INQUA-SEQS Symposium „The Cold Warta Stage – Lithology, Palaeogeography, Stratigraphy”, Excursion Guide Book, Łódź 1994, s. 9-17.
 • Klatkowa H., Symptoms of the permafrost presence in Middle Poland during the last 150 000 years. Biuletyn Peryglacjalny, 37, 1996, s. 45-72.
 • Klatkowa H., Czyż J., Załoba M., Adamów-Smulsko. Pierwsze wyniki badań litostratygraficznych w odkrywce kopalni węgla brunatnego. Konferencja „Stratygrafia i paleogeografia zlodowacenia warty”, Przewodnik terenowy, Łódź 1993, s. 12-20.
 • Klatkowa H., Załoba M., Kształtowanie budowy geologicznej i rzeźby południowego obrzeżenia basenu uniejowskiego. (w:) W. Stankowski (red.) Przemiany środowiska geograficznego obszaru Konin-Turek. Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań 1991, s. 33-44.
 • Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 1978, 464 ss.
 • Obiekty geoturystyczne w regionie łódzkim, 2011, Urząd Marszałkowski w Łodzi.
 • Petera J., Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna. Acta Geographica Lodziensia, 83, 2002, 174 ss.
 • Petera J., Problem pozycji stratygraficznej zastoiska koźmińskiego (Kotlina Kolska, Polska Środkowa). XIII Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski”, Maróz, 4-8 września 2006a, s. 123-124.
 • Petera J., Pozycja hipsometryczna osadów środkowego vistulianu w dolinie Warty. IV Świętokrzyskie spotkania geologiczno-geomorfologiczne, „Jodłowy Dwór” pod Świętym Krzyżem, 11-13 maja 2006b, s. 62-65.
 • Petera J., Forysiak J., Excursion II. The Koźmin site. Łódź Periglacial Symposium „Periglacial Environments: Past, Present and Future, Łódź 1999, s. 32-33.
 • Petera J., Forysiak J., Osady zlodowacenia wisły w Kotlinie Kolskiej a maksymalny zasięg lądolodu stadiału głównego. VIII Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski" nt. „Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny”. Jarnołtówek, 3-7 września 2001, Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Dolnośląski, s. 70-71.
 • Petera J., Forysiak J., Stanowisko Koźmin-Kopalnia. Późnovistuliański i holoceński system wielokorytowy w dolinie Warty w okolicach Koźmina. Konferencja „Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie”. Łódź-Uniejów 2002, s. 47-57.
 • Petera J., Forysiak J., The problem of the Last Glaciation extent in Central Poland). Geol. Quat., 47, 4, 2003, s. 357-366.
 • Petera J., Forysiak J., Holoceńska ewolucja systemu wielokorytowego Warty w okolicach Koźmina. Acta Geographica Lodziensia, 88, 2004, s. 27-40.
 • Petera-Zganiacz J., Stratygrafia osadów vistuliańskich a młodszoczwartorzędowa aktywność tektoniczna w okolicach Koźmina. Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 16, 2007a, s. 103-116.
 • Petera-Zganiacz J., Osady rzeki plenivistuliańskiej w Koźminie. Acta Geographica Lodziensia, 93,2007b, s. 43-56.
 • Petera-Zganiacz J., Wiek i sposób wykształcenia struktur peryglacjalnych w okolicach dużej rzeki na przykładzie stanowiska Koźmin. Landform Analysis, 9, 2008, s. 167-170.
 • Petera-Zganiacz J., Changes in the development of frost wedges in the Middle Warta Valley deposits (central Poland). Geologija, 53, 2011, s. 15-20.
 • Petera-Zganiacz J., Adamiec G., The age of the Warta river valley deposits based on 14C, TL, OSL dating methods (Kotlina Kolska, Middle Poland). 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology". Gliwice 2010, Poland, s. 112.
 • Petera-Zganiacz J., Bijak Sz., Dzieduszyńska D., Kittel P., Krąpiec M., Płaza D., Twardy J., Zasada M., Warunki funkcjonowania i zaniku późnovistuliańskiego torfowiska w dolinie Warty (stanowisko Koźmin, Kotlina Kolska). Warsztaty Naukowe, Wawrzkowizna, 1-3 czerwca 2011, s. 82.
 • Petera-Zganiacz J., Czubla P., Forysiak J., Strefa brzeżna zastoiska koźmińskiego w świetle badań litostratygraficznych (odkrywka Koźmin, Kotlina Kolska). XV Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski” nt. "Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie". Zakopane, 1-5 września 2008, s. 29-30.
 • Petera-Zganiacz J., Czubla P., Olszak I., Wiek osadów zastoiska koźmińskiego w świetle datowań TL i OSL na tle stratygrafii czwartorzędu regionu (Kotlina Kolska, środkowa Polska). XVI Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” nt. „Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu”. Zimna Woda k. Łukowa, 31.08. – 04.09.2009, s. 110-111.
 • Petera-Zganiacz J., Czubla P., Gruszka B., Forysiak J., Miotk-Szpiganowicz G., Olszak I., Pawłowski D., The Koźmin glacial lake – its origin, age, deposits and palaeoecology. 12th Annual Conference of the INQUA PeriBaltic Working Group "Ice, water, humans – Quaternary landscape evolution in the PeriBaltic region", Greifswald, 13-17.09.2010, s. 141-142.
 • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Wymowa paleogeograficzna horyzontu kopalnych pni w osadach późnego vistulianu. Acta Geographica Lodziensia, 93, 2007, s. 57-66.
 • Petera-Zganiacz J., Forysiak J., Cechy litologiczne osadów zastoiska koźmińskiego (Kotlina Kolska). V Seminarium nt. "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych". Poznań, 20–21.11.2008, s. 89.
 • Petera-Zganiacz J., Forysiak J., Gruszka B., Miotk-Szpiganowicz G., Pawłowski D., Warunki depozycji osadów w zastoisku koźmińskim (Kotlina Kolska, środkowa Polska) - doniesienia wstępne. XVI Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski”, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08. – 04.09.2009a, s. 82-84.
 • Petera-Zganiacz J., Olszak I., Chronostratigraphy of sediments of the Koźmin glacial lake (Central Poland). 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology". Gliwice2010, Poland, s. 113.
 • Turkowska K., Geomorfologia regionu łódzkiego. Wyd. UŁ, Łódź 2006, 238 ss.
 • Turkowska K., Forysiak J., Petera J., Miotk-Szpiganowicz G., Morfogeneza powierzchni Kotliny Kolskiej w okolicach Koźmina ze szczególnym uwzględnieniem cech odpływu w młodszym dryasie. Acta Geographica Lodziensia, 78, 2000, s. 89-134.
 • Turkowska K., Forysiak J., Petera J., Środkowa Warta w młodszym dryasie jako przykład rzeki wielokorytowej. VI Zjazd Geomorfologów Polskich, Jelenia Góra 2002, s. 127-128.
 • Turkowska K., Forysiak J., Petera J., Miotk-Szpiganowicz G., A Warta River system during the Younger Dryas in the Koło Basin (Middle Poland). Quaestiones Geogr., 23, 2004, s. 23-107.
 • Twardy J., Transformacja rzeźby centralnej części Polski środkowej w warunkach antropopresji. Wyd. UŁ, Łódź 2008, 292 ss.
 • Załoba M., Siedlątków. Profil osadów glacigenicznych na tle budowy geologicznej i paleogeografii Basenu Uniejowskiego. Konferencja „Stratygrafia i paleogeografia zlodowacenia warty”, Przewodnik terenowy, Łódź 1993, s. 5-11.
 • Załoba M., Czubla P., Siedlątków site. Profile of the glacigenic deposits against the background of geology and paleogeography of the Uniejów Basin. INQUA-SEQS Symposium „The Cold Warta Stage – Lithology, Palaeogeography, Stratigraphy”, Excursion Guide Book, Łódź 1994, s. 21-29.
 • Załoba M., Czubla P., Examples of deformation structures in deposits of different ages in the vicinity of the Uniejów Basin and the eastern part of the Turek Plateau. Acta Geographica Lodziensia, 68, 1995, s. 197-212.
 • Załoba M., Kamiński J., Przykład struktur glacitektonicznych odsłaniających się w klifie zbiornika „Jeziorsko”. XLVIII Zjazd PTG, Łódź 1999, s. 227-230.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d44c47b8-c7b3-474b-9d6a-38816e0a3d7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.