Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4 (12) | 73-96

Article title

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. – wybrane problemy

Content

Title variants

EN
Polish Citizenship Act of April 2, 2009 – Selected Remarks

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł związany jest z problematyką obywatelstwa polskiego i bezpośrednio dotyczy uchwalonej w dniu 2 kwietnia 2009 r. ustawy o obywatelstwie polskim. Zawiera on analizę podstawowych zasad i kluczowych zmian, które zostały wprowadzone przez wskazany akt normatywny. Zawiera on również w niewielkim zakresie uwagi prawnoporównawcze w stosunku do uchylonej ustawy o obywatelstwie z dnia 15 lutego 1962 r. Artykuł składa się z siedmiu części, w których dokonano analizy rozdziałów ustawy o obywatelstwie i poszczególnych jej przepisów, które w ocenie autora zasługują na uwagę, bądź krytykę. Autor w swoim artykule wskazał, iż ustawa z 2009 r. wprowadziła dwa nowe sposoby uzyskania obywatelstwa (przywrócenie oraz uchylenie uchwał Rady Ministrów pozbawiających obywatelstwa polskiego). Ponadto, autor krytycznie odniósł się do niektórych powtórzonych za ustawą z 1962 r. rozwiązań tj. niezaskarżalność postanowień Prezydenta RP w zakresie nadawania i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa, utraty obywatelstwa polskiego w skutek zaprzeczenia ojcostwa, możliwości wzruszenia decyzji ostatecznych dotyczących przyznania obywatelstwa polskiego. Autor natomiast pozytywnie ocenił w nowej ustawie skuteczną próbę uporządkowania i usystematyzowania sposobów nabywania obywatelstwa, rozszerzenie kompetencji wojewodów, których decyzje mają charakter związany i podlegają kontroli zarówno instancyjnej jak i sądowej.
EN
The article regards to the problem of Polish citizenship and it is directly related to the new Act on Polish Citizenship enacted by the Parliament on 2nd of April 2009. It contains analysis of basic rules and main law changes that have been introduced by mentioned above normative act. It also contains comparative remarks to solutions of a previous act on the Polish citizenship. The article contains 7 parts. Each part regards to chapters of the Act and its provisions which the author has considered the most interesting and the most important. The author acknowledges that the new Act on Polish Citizenship establishes two new ways of obtaining Polish nationality (restoring of nationality and annulling resolutions of the Council of Ministers which have deprived some people of their Polish nationality). The Act on Polish Citizenship repeats some drawbacks of the previous law act. It is mistake that the President’s decisions dealing with granting Polish nationality couldn’t be challenged (appealed) to administrative courts. Citizens also shouldn’t lost their Polish nationality without their application. Such a solution is a violation of the 34’th article of the Polish Constitution. The new Act on Polish Citizenship also has some strong points. Firstly, it puts problems connected with Polish nationality in order. Its provisions take into account the solutions of the international law and European Union law.

Year

Issue

Pages

73-96

Physical description

Dates

published
2012-12-31

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

References

 • Balicki R., Banaszak B., Obywatelstwo polskie w Konstytucji RP, [w:] Dziesięć lat Konstytucji RP, red. E. Gdulewicz i H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007
 • Banaś M., Krzywonos A., Prawo do obywatelstwa, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002
 • Błaś A., Ochrona praw podmiotowych wobec decyzji administracyjnej uznaniowej nie podlegającej merytorycznej kontroli sądu, [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r., red. E. Ura, Rzeszów 2002
 • Boć J., Odpowiedzialność, [w:] Administracja publiczna, red. A. Błaś, J. Boć, J. Jędrzejewski, Kolonia Limited 2003, s. 345; W. Lang, Spór o pojęcie odpowiedzialności prawnej, „Prawo” 1969, nr 9
 • Brzeziński J., Sprawa Nottheboma – Lichtenstein przeciwko Gwatemali, „Państwo i Prawo” 1957, z. 7-8
 • Brzeziński J., Teoria efektywności obywatelstwa jednostki we współczesnym prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 1958, z. 12
 • Czepelak M., Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2008
 • Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, II cześć, Kraków 2001
 • Dąbrowski M., Obywatelstwo polskie a obywatelstwo Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2005, z. 2
 • Jagielski J., Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998
 • Jagielski J., Z problematyki obywatelstwa oraz prawa o obywatelstwie polskim (kilka refleksji na kanwie nowej ustawy o obywatelstwie polskim), [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009
 • Malanowski J., Pojęcie i koncepcje odpowiedzialności administracyjnoprawnej, [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, red. M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowski, E. Stefańska, Warszawa 2009
 • Mielnik B., Zasada poszanowania obywatelstwa polskiego i zapewnienia opieki obywatelowi przebywającemu poza granicami kraju, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. M. Jabłońskiego, Warszawa 2010
 • Okolski E., O sporach administracyjnych, Warszawa 1867
 • Ossowska D., Status obywatela i cudzoziemcy w Polsce, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji RP, red. M Chmaj, Warszawa 2008
 • Pierzchała E., Odpowiedzialność prawna w administracji publicznej (próba definicji), [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć i A. Chabowicz, Kolonia Limited 2009
 • Ramus W., Instytucje prawa o obywatelstwie polskim, Warszawa 1980
 • Ramus W., Pojęcie obywatelstwa (Spór wokół istoty przynależności państwowej), „Państwo i Prawo” 1977, z. 6
 • Sawula R., Samorządowe kolegium odwoławcze a samodzielność orzekania przez organy samorządu terytorialnego, „Casus” 1999, nr 13
 • Seniuta A., Obywatelstwo i jego regulacja prawna w PRL, Wrocław 1974
 • Suchocka H., Prawo do posiadania obywatelstwa, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991
 • Szreniawski J., Prawa człowieka a problem obywatelstwa, [w:] Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Zbigniewa Leońskiego, red. Z. Janku i inych, Poznań 1999
 • Wiśniewski L., Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, [w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP. Raport wstępny, red. K. Działocha, Warszawa 2004
 • Wróbel A., Obywatelstwo polskie a prawa i wolności konstytucyjne, [w:] M. Chmaj i inni, Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, tom I, Warszawa 2002

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4528c3c-ae37-4ba9-afb6-ce82123dd1ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.