Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 21-43

Article title

Podstawy i źródła danych statystyki osób niepełnosprawnych

Content

Title variants

EN
Framework and data sources for statistics on the persons with disabilities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) nakłada na kraje, które ją ratyfikowały, obowiązek zbierania danych o sytuacji osób niepełnosprawnych. Celem artykułu jest przedstawienie pełnego obrazu statystyki niepełnosprawności w Polsce, łącznie z założeniami teoretycznymi i listą źródeł danych, a tym samym usystematyzowanie wiedzy na ten temat i wskazanie problemów w szacowaniu wielkości i charakterystyki populacji osób z niepełnosprawnością. W artykule przedstawiono definicję niepełnosprawności opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization — WHO), zgodnie z którą niepełnosprawność należy rozpatrywać w kategoriach funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Opisano również konsekwencje wynikające ze stosowania tej koncepcji do pomiaru statystycznych cech niepełnosprawności. Scharakteryzowano najważniejsze dostępne źródła danych i ich zakres w podziale na statystykę publiczną, pozostałe badania ankietowe i administracyjne źródła danych. Zwrócono także uwagę na problemy związane z szacowaniem populacji osób niepełnosprawnych wynikające z braku jednej definicji osoby niepełnosprawnej w statystyce. W podsumowaniu wskazano pożądane kierunki zmian obecnego systemu monitorowania tej grupy ludności.
EN
The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) obliges countries that have ratified it to collect data on the situation of persons with disabilities. The aim of the article is to present a complete picture of statistics on disability in Poland, including theoretical assumptions and a list of data sources, thus systematizing the knowledge on disability in Poland and indicate problems with estimating the size and attributes of the population of people with disabilities. The article presents a definition of disability developed by the World Health Organization (WHO) according to which disability should be considered in terms of functioning of people with disabilities. The consequences of using this concept to measure the statistical characteristics of disability were also described. The most important available data sources and their scope, grouped according to public statistics, other surveys and administrative data sources, were characterized. Attention was also drawn to the problems concerning the estimation of the disabled people population resulting from the lack of a homogeneous statistical definition of a disabled person. The desirable directions of changes in the current monitoring system for this population group were presented in the conclusion.

Year

Issue

2

Pages

21-43

Physical description

Dates

published
2018-02-28

Contributors

 • Główny Urząd Statystyczny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Evaluation for Government Organizations S. C. w Warszawie

References

 • Biuro RPO. (2015). Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z KPON, Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich 2012—2014. Warszawa: Biuro RPO.
 • Bogacz-Wojtanowska, E., Koziarek, M., Lendzion, M., Pazderski, F. (2016). Analiza programów i polityk samorządowych w aspekcie sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Brzezińska, A., Kaczan, R., Smoczyńska, K. (2010). Diagnoza potrzeb i model pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • EHLEIS. (2011). Assessment of the GALI question used in SILC since 2008, European Health and Life Expectancy Information System. Montpellier: EHLEIS. Pobrane z: http://www.eurohex.eu/pdf/Reports_2011/2011_TR4%206_Assessment%20of%20the%20GALI.pdf.
 • ESCAP. (2014). ESCAP Guide on Disability Indicators for the Incheon Strategy. Pobrane z: http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/03/ESCAP-Guide-on-Disability-Indicators.pdf.
 • GUS. (2012). Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2011 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2013a). Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2016 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2013b). Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2013c). Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2015a). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014). Warszawa: GUS.
 • GUS. (2016a). Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2016b). Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Warszawa: GUS.
 • Instytut Badań Edukacyjnych. (2014). Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Kotowska, I., Jóźwiak, J. (2011). Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: Generacje, rodziny i płeć kulturowa — GGS.pl. Studia Demograficzne, (1), 99—106.
 • Monitoring the United Nations (UN) Convention on the Rights of Persons with Disability. Pobrane z: http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/02/Monitoring-the-UN-Convention-on-the-Rights-of-Persons-with-Disability.pdf.
 • Mont, D. (2007). Measuring Disability Prevalence. Social Protection Discussion Paper No. 0706. World Bank.
 • Mossakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (red). (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.
 • Panek, T., Czapiński, J. (2015). Wykluczenie społeczne. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków — raport. Contemporary Economics, 9(4), 396—432. DOI:10.5709/ce.1897-9254.193.
 • Sijko, K. (2010). Niepełnosprawność prawna i biologiczna — implikacje podziału dla wyników badania sondażowego. Polityka Społeczna. Numer tematyczny: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności (1), 17—20.
 • Slany, K. (2014). Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. — wybrane aspekty. Niepełnosprawność — zagadnienia, problemy, rozwiązania, (2).
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. (2010). Raport nr 10. Wyniki i wnioski z ogólnopolskiego badania sondażowego przeprowadzonego w ramach projektu pt. Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Pobrane z: https://www.efs.2007-2013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/strony/ogolnopolskie_badanie__syt_potrzeb_2009_28032011.aspx.
 • UN. (2014). United Nations Expert Group Meeting on Disability Data and Statistics, Monitoring and Evaluation: The Way Forward- a Disability Inclusive Agenda Towards 2015 and Beyond. Pobrane z: http://www.un.org/disabilities/documents/egm2014/EGM_FINAL_08102014.pdf.
 • WHO, UNESCAP. (2008). Training Manual on Disability Statistics. Bangkok: UN.
 • Wilmowska-Pietruszyńska, A., Bilski, D. (2013). Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Niepełnosprawność — zagadnienia, problemy, rozwiązania, (2), 5—20.
 • Woźniak Z. (2008). Niepełnosprawności i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica/EFS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4528ec0-80fa-41ff-b116-a0cf8abd330e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.