PL EN


2019 | 15/I | 149-167
Article title

RATIO ANALYSIS FOR OPERATIONS WITH NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE

Content
Title variants
PL
ANALIZА WSPÓŁCZYNNIKÓW TRANSAKCJI Z AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano analizę współczynników dotyczących zmian aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (z ang. NCAHS) w zakresie ich nabycia, wycofania z eksploatacji oraz wzrostu wartości. Określono zasady obliczania wykorzystanych w opracowaniu współczynników zmian stanu środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Dla zapewnienia wiarygodności danych analitycznych w procesach podejmowania decyzji dotyczących aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży proponuje się terminy obliczenia analizowanych współczynników. Wskazano momenty, w których winna nastąpić kalkulacja wskaźników analitycznych dotyczących stanu i zmian aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Podkreślono znaczenie dynamiki zmian stanu NCAHS. Opracowanie metod analizy przepływu aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży pozwoli na poprawę i kontrolę nie tylko wyników działalności inwestycyjnej, ale także wskaźników efektywności całej działalności finansowej i gospodarczej przedsiębiorstw w zakresie wpływu na nią aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży, formułowania strategii dalszego rozwoju oraz precyzyjnych planów i prognoz.
EN
The article is devoted to the study of the main methodical principles of analysis operations with non-current assets held for sale, in particular the analysis of their flow, as a direction for improving the management of non-current assets held for sale and the level of economic performance of enterprises, through the example of oil and gas industry companies in the Republic of Poland. The article emphasizes the lack of researches in analysis of operations with non-current assets held for sale. The main stages of analysis of operations with non-current assets held for sale are determined by the authors. Non-current assets held for sale flow coefficients are presented in the part of calculating acquisition, retirement and growth coefficients. Conditions for calculating flow coefficients are determined. In order to provide reliable analytical data for the decision-making purposes regarding non-current assets held for sale are proposed the dates for calculating the coefficients flow. Points of time which require calculation of analytical indicators regarding condition and flow of non-current assets held for sale are showed. Dynamics of non-current assets held for sale flow coefficients are highlighted. Development of non-current assets held for sale flow analysis methods will allow improving and controlling not only the results of investment activity, but also the main performance indicators of the entire financial and economic activity of enterprises in terms of non-current assets held for sale impact on it in order to optimize enterprise management, formulate a strategy of further development and formulate clearer plans and forecasts.
Year
Issue
Pages
149-167
Physical description
Contributors
author
 • Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
 • Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
References
 • Cieśla А., Rozliczenie sprzedaży środka trwałego, Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016, 2016, https://www.gofin.pl/podatki/17,2,61,161094,rozliczenie-sprzedazy-srodka-trwalego.html.
 • Cherep А., Puhal`ska А., Analysis of the availability and efficiency of the use of intangible assets by the machine-building enterprises of the Zaporizhzhya region, International collection of scientific works, 2011, № 2 (19).
 • Chub Y., Analysis of the availability and use of intangible assets, Economic analysis: a collection of scientific works, Ternopil National Economic University, 2014, Vol. 15, № 3.
 • Gabrusewicz W., Analiza struktury aktywów (majątku), Analiza-prognoza finansowa. Niezbędnik analityka, 2018, https://analizy-prognozy.pl/analizy-prognozy-finansowe/analiza/ wskaznikowa/struktury/majatku/.
 • Kalubi R., Impact of inflation on capital assets analysis, International scientific and research journal, 2017, № 3 (57).
 • Khalatur S., Bilous G., Analysis of the efficiency of using non-current assets of an agricultural enterprise, Materials of the IV International scientific-practical conference «Formation of an effective model of enterprise development in a market economy», November 24-25, 2016, Zhytomyr.
 • Kraszewska-Szuba M. Jak księgować i rozliczyć sprzedaż środka trwałego, Rachunkowość, 2017, http://www.rp.pl/Rachunkowosc/312139978-Jak-ksiegowac-i-rozliczyc-sprzedaz-srodka-trwalego.html.
 • Kul`ko-Labintseva I., Analysis of the structure of fixed assets of «Motor Sich» PJSC, Country and regions. Economics and entrepreneurship, 2014, № 2.
 • Lazarowicz А. Sprzedaż środka trwałego a wycofanie majątku na cele prywatne, Poradnik Przedsiębiorcy, 2018, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dokumentowanie-sprzedazy-srodkow-trwalych.
 • Nawaiseh M., Impairment Analysis of Non-current Assets under DCF Based-test in the Jordanian Industrial Shareholding Companies, British Journal of Economics, Management & Trade, 2015, № 7 (1).
 • Paliukh М., Matviychuk L., Assessment of the condition and use of fixed assets in the agrarian sector of the economy, Sustainable development of economy, 2015, № 2.
 • PKN Orlen, https://www.orlen.pl/ [27.09.2019].
 • PGNiG Group, http://en.pgnig.pl/ [27.09.2019].
 • Polyova T., Dubovets М., Analysis of the efficiency of the use of intangible assets through the example of «Savinsky Sugar Plant» OJSC, Economic strategy and prospects of trade and services industries development, 2010, Issue. 1.
 • Rozheliuk V., Denchuk P., System of intangible assets` condition and use indicators, Scientific notes: a collection of scientific works of the Department of Economic Analysis of the Ternopil National Economic University, Ternopil, 2006, Issue 15.
 • Selivanova N., Tkachenko Y., Popko Y., Features of the methods for conducting analysis of fixed assets of the enterprise, Materials of the VІІ International scientific and practical Internet conference «Problems of the market and development of regions of Ukraine in the XXI century», December 5-9, 2016, Odessa: Odessa National Polytechnic University, 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d45e7a75-52be-4a47-94b5-b477e6234a8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.