PL EN


2018 | 3(230) | 71-100
Article title

Dylematy etyczne w badaniu pary intymnej. Doświadczenia z pracy badawczej

Content
Title variants
EN
Ethical Dilemmas in Research on Intimate Couples. Experiences from the Fieldwork
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Socjologiczne badania par intymnych wiążą się z szeregiem dylematów etycznych. Niektóre z nich łączą się z kwestiami badania życia prywatnego, a zatem pytaniami o to, czemu, jak i w jakich warunkach osoby badane dzielą się z badaczami lub badaczkami swoimi doświadczeniami, a także, jaka relacja badawcza przy tej okazji kształtuje się między tymi dwiema stronami. Rozpatrujemy problem symetryczności relacji badacza/badaczki z parą, problem wykorzystywania wiedzy pozyskanej jedynie od jednej osoby tak, by nie zaszkodzić parze, a także specyficzne dylematy związane z relacjami władzy pomiędzy badaczami a badanymi oraz rolami, w jakich badacze/badaczki są obsadzani przez parę. Dylematy te dyskutujemy w odniesieniu do przykładów z własnych badań terenowych pochodzących z trzech projektów badawczych.
EN
Sociological studies of intimate couples are associated with a number of ethical dilemmas. Some of them are connected to studying private life, which implies the questions about why, how and under what conditions the research participants share their experiences with researchers, and what kind of research relationship is formed between these two parties. We consider such problems as: a symmetry of the researcher’s relationship with the couple, the problem of using knowledge acquired only from one person from the couple in such a way that does not harm the couple, and the specific dilemmas related to power relations between researchers and research participants as well as the roles that a couple assigns to researchers. We discuss these dilemmas using the examples from our own fieldwork carried out within three different research projects.
Year
Issue
Pages
71-100
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii PAN
 • Instytut Psychologii PAN
 • Uniwersytet Gdański
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN
References
 • Atkinson, Paul. 2009. Ethics and Ethnography. „Twenty-First Century Society” 4(1): 17–30.
 • Atkinson, Paul i Martyn Hammersley. 2010. Ethnography: Principles in Practice. London; New York: Routledge.
 • Atkinson, Paul i Martyn Hammersley. 2000. Metody badań terenowych. Tłum. S. Dymarczyk. Zysk i S-ka.
 • Back, Les. 2007. The Art of Listening. English Ed edition. Oxford; New York: Bloomsbury 3PL.
 • Brannen, Julia. 1988. The study of sensitive subjects. „The Sociological Review” 3(36): 552–563.
 • Chełstowska, Agata, Małgorzata Druciarek i Aleksandra Niżyńska. 2015. Przemoc ekonomiczna w związkach. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Cymbrowski, Borys i Dorota Rancew-Sikora. 2016. Dylematy etyczne i ryzyko w badaniach terenowych. „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. XII, nr 3: 6–20.
 • Daly, Kerry J. 2007. Qualitative Methods for Family Studies and Human Development. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
 • Doucet, Andrea i Natasha Mauthner. 2002. Knowing Responsibly: Linking Ethics, Research Practice and Epistemology. W: Ethics in Qualitative Research. Red. M. Mauthner, M. Birch i J. Jessop. London: Sage Publications UK, abridged edition edition, s. 123–145.
 • Edwards, Rosalind i Melanie Mauthner. 2002. Ethics and Feminist Research: Theory and Practice”. W: Ethics in Qualitative Research Red. M. Mauthner, M. Birch i J. Jessop. London: Sage Publications UK, abridged edition edition, s. 181–196.
 • Elam, Gilian i Kevin Fenton. 2003. Researching sensitive issues and ethnicity: lessons from sexual health. „Ethnicity and Health” 1(8):15–27.
 • Foucault, Michel. 1998. Nadzorować i karać. Tłum. T. Komendant. Warszawa: Aletheia.
 • Gabb, Jacqui. 2010. Home truths: ethical issues in family research. „Qualitative Research” 10(4): 461–478.
 • Halawa, Mateusz. 2010. Wyobraźnia etnograficzna w badaniach kultury współczesnej. „Kultura Współczesna” 4: 71–91.
 • Halse, Christine i Anne Honey. 2007. Rethinking Ethics Review as Institutional Discourse. „Qualitative Inquiry” 13(3): 336–52. https://doi.org/10.1177/1077800406297651.
 • Haraway, Donna. 1988. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. „ Feminist Studies” 14(3):575–599.
 • Hochschild, Arlie Russell. 1990. The Second Shift. Avon Books.
 • hooks, bell. 2008. Margines jako miejsce radykalnego otwarcia. Tłum. E. Domańska. „Literatura na Świecie” 438–439 (1–2): 108–117.
 • Horolets, Anna. 2016. Badacz jako gość. „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. XII, nr 3: 54–69.
 • Hryciuk, Renata i Agnieszka Kościańska (red.). 2007. Gender. Perspektywa antropologiczna. Tom I: Organizacja społeczna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Jordan, Amy B. 2006. Make Yourself at Home: The Social Construction of Research Roles in Family Studies. „Qualitative Research” 6 (2):169–185.
 • Kaufmann, Jean-Claude. 2010. Wywiad rozumiejący. Tłum. A. Kapciak. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Majka-Rostek, Dorota. 2008. Związki homoseksualne. Studium socjologiczne. Warszawa: Difin.
 • Mizielińska, Joanna, Marta Abramowicz i Agata Stasińska. 2014. Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób niehetroseksualnych. Warszawa: IP PAN.
 • Mizielińska, Joanna, Justyna Struzik i Agnieszka Król. 2017. Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa: WN PWN.
 • Mizielińska, Joanna. 2017. Odmienne czy zwyczajne? Rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa: WN PWN.
 • Nowicka, Ewa. 2016. Antropolog wobec innych i wobec siebie. Niektóra problemy etyczne uprawiania antropologii. „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. XII, nr 3: 40–53.
 • Okely, Judith. 1996. Own or Other Culture. 1 edition. London; New York: Routledge.
 • Olcoń-Kubicka, Marta. 2016a. Oznaczanie i liczenie domowych pieniędzy. „Studia Socjologiczne” 3(222): 51–78.
 • Olcoń-Kubicka, Marta. 2016b. Financial Arrangement as a Reflection of Household Order. „Polish Sociological Review” 4(196): 477–494.
 • Page, Tiffany. 2017. Vulnerable Writing as a Feminist Methodological Practice. „Feminist Review” 115(1): 13–29.
 • Rancew-Sikora, Dorota i Borys Cymbrowski. 2016. W stronę socjologicznego ujęcia etyki badań naukowych. „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. XII, nr 3: 21–39.
 • Reinharz, Shulamit. 1992. Feminist Methods in Social Research. 1 edition. New York: Oxford University Press.
 • Rooney, Vivien M. 2015. Consent in Longitudinal Intimacy Research: Adjusting Formal Procedure as a Means of Enhancing Reflexivity in Ethically Important Decisions. „Qualitative Research” 15(1): 71–84.
 • Stacey, Judith. 1988. Can there be a feminist ethnography? „Women’s Studies International Forum” 11(1): 21–27.
 • Stasińska, Agata. 2018. Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Tsing, Anna Lowenhaupt. 2015. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton University Press.
 • Wyka, Anna. 1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Żadkowska, Magdalena. 2016. Para w praniu: codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4676e68-f749-416a-b3d8-85e2f24ef26b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.