Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 271-285

Article title

Kwestionariusz Stylu Funkcjonowania – narzędzie do badania stylu twórczości dzieci i młodzieży

Content

Title variants

EN
Behavior Style Questionnaire – a tool designed to test children’s creativity style

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Istotnym aspektem pomiaru kreatywności jest element stylu tworzenia. W literaturze światowej istnieje szereg teorii, które opisują różnorodne style twórczego funkcjonowania. Niestety, brakuje narzędzi do badania stylu, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Celem tego artykułu jest przedstawienie autorskiego narzędzia stworzonego na podstawie teorii Adaptacji-Innowacji Michaela Kirtona, skierowanego do uczniów szkół podstawowych. W tekście opisywane są kolejne etapy powstawania kwestionariusza i wyłaniania skal oraz analizy korelacyjne z osiągnięciami szkolnymi i inteligencją 397 uczniów warszawskich szkół podstawowych.

Year

Issue

1

Pages

271-285

Physical description

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

References

 • Camara W., Michaelide M. (2005). AP use in admissions: a response to Geiser and Santelices. College Board Research Note, May 11, 2005. http://research.collegeboard.org/sites/default/files/publications/2012/7/misc2005-1-ap-use-admissions-geiser-santelices.pdf
 • De Dreu C.K.W., Baas M., Nijstad B.A. (2008). Hedonic tone and activation in the mood-creativity link: Towards a dual pathway to creativity model. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 739-756.
 • Durmysheva Y., Kozbelt A. (2010). The Creative Approach Questionnaire: Operationalizing Galenson’s finder-seeker typology in a non-expert sample. International Journal of Creativity and Problem Solving, 20, 35-55.
 • Galenson D.W. (2001). Painting outside the Lines. Patterns of Creativity in Modern Art. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.
 • Goldstein K., Scheerer M. (1941). Abstract and Concrete Behavior: An Experimental Study With Special Tests. W: J.F. Dashell (red.), Psychological Monographs, 53, 2(239), 1-151.
 • Jakubowski M., Pokropek A. (2009). Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Jaworowska A., Szustrowa T. (2010). Test Matryc Ravena w wersji Standard forma Równoległa. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Karwowski M. (2009). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: Wyd. APS.
 • Kirton M.J. (1976). Adaptors and Innovators: A Description and Measure. Journal of Applied Psychology, 61(5), 622-629.
 • Klein S., Skager R., Erlebacher W. (1966). Measuring artistic creativity and flexibility. Journal of educational measurment, 3(4), 277-286.
 • Konarzewski K. (1989). Gdzie szukać źródeł niepowodzeń w uczeniu się matematyki? Kwartalnik Pedagogiczny, 1, 33-52.
 • Kossowska M. (2005). Umysł niezmienny. Poznawcze mechanizmy sztywności. Kraków: Wyd. UJ.
 • Martinsen O., Kaufmann G. (1991). Effect of imagery, strategy, and individual differences in solving insight problems. Scandinavian Journal of Educational Research, 35, 69-76.
 • Niemierko B. (2002). Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.
 • Nosal C. (1979). Mechanizmy funkcjonowania intelektu: Zdolności, style poznawcze, przetwarzanie informacji. Wrocław: Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej.
 • Skórska P., Świst K., Szaleniec H. (2014). Szacowanie trafności predykcyjnej ocen szkolnych z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego. Edukacja, 3(128), 75-94.
 • Sternberg R.J. (1994). Thinking styles: Theory and assessment at the interface between intelligence and personality. W: R.J. Sternberg, P. Ruzigs (red.), Intelligence and personality. New York: Cambridge Univeristy Press.
 • Sternberg R.J. (1997). Thinking styles. Cambridge UK: Cambridge University Press.
 • Sternberg R.J. (1999). A Propulsion model of types of creative contributions. Review of General Psychology, 3(2), 83-100.
 • Strzałecki A. (1989). Twórczość a style rozwiązywania problemów praktycznych. Ujęcie prakseologiczne. Wrocław: Wyd. PAN.
 • Strzałecki A. (2003). Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa: Wyd. UKSW.
 • Strzałecki A. (2004). Metakomponenty procesu rozwiązywania problemów. Argumenty za niezmienniczością. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 575-599.
 • Strzałecki A., Wiśniewska E. (2010). Style myślenia R.J. Sternberga, uwarunkowania psychologiczne. Przegląd Psychologiczny, 53(1), 33-59.
 • Szaleniec H. (2010). Czy egzaminy zewnętrzne wpływają na wewnątrzszkolne ocenianie i politykę edukacyjną? W: B. Niemierko i M.K. Szmigel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
 • Tokarz A. (2005). Procesy motywacyjne a dyspozycje do wybitnych osiągnięć w kontekście rozwoju. W: W. Limont, A. Cieślikowska (red.), Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. II. Uczeń – Nauczyciel – Edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Witkin H.A. (1978). Cognitive styles in personal and cultural adaptatiom. Worcester: Clark Univeristy Press.
 • Woodruff D.J., Ziomek R.L. (2004). Differential grading standards among high schools (ACT Research Report Series 2004-2). http://www.act.org/research/researchers/reports/pdf/ACT_RR2004-2.pdf
 • Zhang L.F., Sternberg R.J. (2000). Are learning approaches and thinking styles related? A study in two Chinese populations. The Journal of Psychology, 134, 469-489.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d46b90bf-6186-4263-86db-0ca16f82b92d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.