Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 7(520) | 1–9

Article title

RYNEK PRACY MŁODYCH POLAKÓW W PERSPEKTYWIE CYKLU ŻYCIA NA TLE UE OGÓŁEM I WYBRANYCH KRAJÓW UNIJNYCH. WYBRANE WSKAŹNIKI

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE LABOR MARKET OF YOUNG POLES IN THE LIFE CYCLE PERSPECTIVE IN COMPARISON WITH THE EU TOTAL AND SELECTED EU COUNTRIES. SELECTED INDICATORS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podjęcie pracy zawodowej jest ważnym etapem kształtowania ścieżek życia ludzi młodych, bo warunkuje możliwość realizacji pozostałych ról dojrzałego człowieka (prowadzącego własne gospodarstwo domowe i założyciela rodziny). Są one pochodną indywidualnych decyzji i poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Celem podjętej w artykule refleksji jest, obok teoretycznego wprowadzenia w problematykę badań nad osiąganiem dorosłości, analiza sytuacji na rynku pracy młodych Polaków należących dwóch kategorii wiekowych (20–24 lata i 25–29 lat) na tle UE ogółem i wybranych krajów europejskich. Przeprowadzone analizy z wykorzystaniem danych Eurostatu weryfikują tezę, że wchodzenie w dorosłość i możliwości usamodzielniania się poprzez aktywność zawodową poprawiają się dla młodych Polaków w ostatnich latach, ale są niesatysfakcjonujące w porównaniu z wieloma ich europejskimi rówieśnikami w wielu krajach.
EN
Having a job is an important step in shaping the paths of life of young people, because it determines the possibility of implementing other roles of a mature man (running own household and family). They are derived from individual decisions and the level of socio-economic development of the country. The objective of the article is a reflection, in addition to a theoretical introduction to the problems of research on attaining adulthood, analysis of the situation on the labour market of two age categories (20–24 and 25–29) of young Poles in comparison with the EU total and selected European countries. The analysis carried out using Eurostat data verify the thesis that attainment of adulthood and opportunities for empowerment through economic activity is improving for young Poles in recent years, but they are not satisfactory compared to European peers in average and in some countries.

Year

Volume

44

Issue

Pages

1–9

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Arnett J.J. (1997), Young people’s conceptions of the transition to adulthood, „Youth and Society”, No 29, p. 1–23.
 • Arnett J.J. (2000), Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties, „American Psychologist”, Vol. 55 (5), p. 469–480.
 • Bamboccioni po polsku, czyli komu pomagają Polacy 50+ (http://wizjanazdrowie.pl/2016/08/ bamboccioni-po-polsku-czyli-komu-pomagaja-polacy-50/ [dostęp 16.08.2016].
 • Bendit R. (2006), Youth Sociology and Comparative Analysis in the European Union Member States, Papers 79.
 • Brzezińska A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2011), Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt?, „Nauka”, nr 4.
 • Chester E. (2006), Młodzi w pracy Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Górniak J., red. (2015), Diagnoza szkolnictwa wyższego, Warszawa, https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=G%C3%B3rniak+Diagnoza+szkolnictwa+wy%C5%BCszego [dostęp 20.10.2016].
 • Grotowska-Leder J. (2007), Bezrobocie polskiej młodzieży w perspektywie UE, w: K. Piątek, A. Karwacki (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej UE, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT s.c., Toruń.
 • Grotowska-Leder J., Rek-Woźniak M., Kudlińska I. (2016), Polityka przebiegu życia – teoretyczne i metodologiczne ramy badań nad procesem osiągania dorosłości, „Przegląd Socjologiczny”, nr 2 (w druku).
 • GUS (2013), Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 roku, Warszawa.
 • GUS (2016), Aktywność Ekonomiczna Ludności Pol­ski I kw. 2016, Warszawa.
 • Kryńska E. (2013), Polski rynek pracy – mity i rzeczywistość, czyli przeciw stereotypom, w: B. Balcerzak-Paradowska (red.) Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, IPiSS, Warszawa, s. 85–97.
 • Młodzi walczą (2016), „Agora”, nr 34 z 21 września.
 • O’Rand A. (2006), The future of the life course: Late modernity and life course risks, w: J. Mortimer, M. Shanahan (red.), Handbook of the life course, Springer, New York.
 • Szafraniec K. (2012), Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła, „Nauka”, nr 1.
 • Walther A., Heil G., Jensen T. (2001), Youth Transitions, Youth Policy and Participation, http://www.iris-egris.de/yoyo/pdf/YoyoWP1StateofArt.pdf [dostęp 10.10.2016].
 • Zickuhr K. (2010), Generations 2010, http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/ Reports/2010/PIP_Generations_and_Tech10. [dostęp 10.10.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4745c1d-5ed8-45db-8141-12063f410a80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.