PL EN


2015 | 6 | 3 | 138-146
Article title

Kobiece wzorce osobowe kreowane w młodzieżowych produkcjach filmowych z perspektywy edukacyjnej

Content
Title variants
EN
Female Role Models Created in Youth Film Productions mwith Educational Perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesną rzeczywistość charakteryzuje bardzo dynamiczna i agresywna ekspansja mediów. Środki społecznego przekazu towarzyszą nam na co dzień, przy każdej możliwej czynności. Bez telewizji, telefonów komórkowych czy internetu nie wyobrażamy już sobie życia. Oczywiście pozytywny aspekt korzystania z innowacyjnych technik komunikowania, z komfortu, jaki nam daje nieograniczony wręcz dostęp do wszelkich informacji, jest bezdyskusyjny. W świadomości każdego pedagoga czy osoby wychowującej współczesnych nastolatków powinno się zrodzić pytanie o rolę, jaką w procesie wychowania odgrywają media. Okazuje się bowiem, że wartości przekazywane i często bezkrytycznie 146 przyjmowane przez młodzież mogą być niespójne z koncepcją wychowania dzieci przez wychowawców, opiekunów, rodziców i pedagogów. Jednym z obszarów, które wymagają szczególnej uwagi, jest kształtowanie tożsamości płciowej młodego pokolenia. W niniejszej publikacji poruszono problem kreowania wizerunku współczesnej kobiety – silnej, niezależnej, wręcz agresywnej wojowniczki przyjmującej tradycyjne role męskie w codziennym życiu. Modelowanie takiego wzoru odbywa się poprzez produkcje masowe, których przykłady również zostały przytoczone. Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na jeden z najistotniejszych obszarów oddziaływania mediów oraz potrzebę zakrojonej na szeroką skalę edukacji medialnej w dobie rozwijających się technologii medialnych.
EN
The modern reality is characterized by a very dynamic and aggressive media expansion. The communications media accompany us every day, at every possible step. Without TV, mobile phones or the Internet can not imagine our life now. Of course, a positive aspect of the use of innovative techniques to communicate with the comfort that gives us almost unlimited access to any information that is beyond dispute. In the consciousness of every teacher, whether each person bringing up the modern teenagers, should the question arise about the role they play in the educational process media. It turns out that the values transmitted and often uncritically accepted by young people, may be inconsistent with the concept of education of children by teachers, caregivers, parents and teachers. One of the areas that need particular attention include gender identity development of young generation. In this publication addresses the issue of creating the image of a modern woman strong, independent, almost aggressive warriors, accepting the traditional male roles in everyday life. Modeling such a formula is done by mass production, examples of which have also been quoted. The article is an attempt to draw attention to one of the most important areas of the media, and the need for large-scale media education in the era of emerging media technologies.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
138-146
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Aronson E., Wilson D.T., Akert M.R. (1997): Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań.
 • Burda K. (2010): To mózg, nie hormony, „Newsweek Polska” nr 19.
 • Castels M. (2013): Społeczeństwo sieci, Warszawa.
 • Desmurget M. (2012): Teleogłupianie. O zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci), Warszawa.
 • Dziewiecki M. (2010): Popkultura, liberalizm i wychowanie, „Źródło” nr 37.
 • Goban-Klas T. (2008): Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa.
 • Kenrick T.D., Neuberg L.S., Cialdini B.R. (2002): Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, Gdańsk.
 • Masłyk-Zawisza E. (2013): Medialne zawłaszczanie wpływu społecznego na życie nastolatków, [w:] Morbitzer J., Musiał E. (red.), Człowiek – media – edukacja, Kraków.
 • Melosik Z. (2006): Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków.
 • Oleszkowicz A., Senejko A. (2013): Psychologia dorastania, zmiany rozwojowe w dobie globalizacji, Warszawa.
 • Patzlaff R. (2008): Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran, a rozwój dziecka, Kraków.
 • Polański G. (2013): Heurystyki wydawania sądów społecznych w mediach, [w:] Morbitzer J.,Musiał E. (red.), Człowiek – media – edukacja, Kraków.
 • Siemieniecki B. (2008): Pedagogika medialna, t. I, Warszawa.
 • Spitzer M. (2013): Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Słupsk.
 • Tavis C. Wade C. (1995): Psychologia. Podejście oraz koncepcje, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d47c2a87-5296-412d-9f50-7f3476e730de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.