Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 57-71

Article title

Wypłata gwarantowana jako odrębne świadczenie ze społecznego ubezpieczenia emerytalnego

Content

Title variants

EN
Guaranteed payment as a separate pension benefit from social retirement insurance

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obowiązujące przepisy emerytalne przewidują, że po śmierci emeryta wypłaca się na rzecz jednej lub kilku osób fizycznych jednorazowe świadczenie pieniężne zwane „wypłatą gwarantowaną”. Przegląd uzasadnień projektów ustaw oraz zmian w regulacji prawnej prowadzi do wniosku, że głównym celem wypłaty gwarantowanej jest złagodzenie negatywnych odczuć społecznych związanych z utratą przez ubezpieczonych przechodzących na emeryturę poczucia prawa własności do środków zgromadzonych na rachunkach w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) oraz kwot zewidencjonowanych na subkoncie. Cel wypłaty gwarantowanej nie jest powiązany z dążeniem do zapewnienia rodzinie zmarłego środków utrzymania w szczególnej sytuacji społecznej, w jakiej znalazła się rodzina. Świadczenie to ma zatem więcej cech rozliczenia uprawnień majątkowych przysługujących przed nabyciem prawa do emerytury niż właściwości odpowiadających funkcjom renty rodzinnej. Dlatego też nie jest zasadne, by wypłata gwarantowana finansowana z ubezpieczenia emerytalnego pomniejszała wysokość renty rodzinnej z ubezpieczenia rentowego, szczególnie w przypadku osób, które nie pobrały wypłaty gwarantowanej.
EN
The retirement pension regulations in force envisage that following the death of a pensioner a payment is made to one or several physical persons in the form of a one-off money benefit payment called ‘a guaranteed payment.’ A review of the substantiations for regulatory bills and changes in the legal regulations leads one to the conclusion that the main aim of a guaranteed payment is a softening of the negative social effects connected with the loss on the part of insured parties becoming retired of a sense of the proprietary rights to monies accumulated in accounts within Open Retirement Funds (OFE) as well as the amounts accumulated within the subaccount. The aim of the guaranteed payment is not linked to ensuring the family of the deceased with means to live on within the specific social situation in which the family finds itself. For this benefi t payment has more traits in relation to the settlement of the vested material entitlements prior to obtaining the right to a retirement pension than the characteristics reflecting the functions of family social payments (allowance). Therefore it is also not valid that the guaranteed payment financed from retirement insurance would reduce the level (amount) of family social allowance from social security insurance, particularly in the case of those who have not drawn a guaranteed payment.

Year

Issue

1

Pages

57-71

Physical description

Dates

published
2016-06-15

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

References

 • Antonów K. [w:] K. Antonów, M. Bartnicki, B. Suchacki, M. Zieleniecki, Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, red. nauk. K. Antonów, Warszawa 2014.
 • Antonów K. [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. nauk. K.W. Baran, Warszawa 2015.
 • Antonów K., Sytuacja prawna składek zaewidencjonowanych na subkoncie w ZUS w razie rozwodu lub śmierci ubezpieczonego albo śmierci emeryta, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 5.
 • Antonów K., Sytuacja prawna środków emerytalnych w razie śmierci uprawnionego do emerytury, „Państwo i Prawo” 2001, nr 3.
 • Górecki J., Podział składek emerytalnych w otwartym funduszu emerytalnym po śmierci członka, „Państwo i Prawo” 2001, nr 1.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2012.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2016.
 • Napiórkowska A., Ryzyko w ubezpieczeniu społecznym, „Państwo i Prawo” 2012, nr 12.
 • Pławucka H., Reforma emerytalna [w:] Wybrane zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VI.
 • Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2014.
 • Szumlicz T., Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych [w:] System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, Warszawa 2013.
 • Szumlicz T., Solidaryzm i indywidualizm w ubezpieczeniu społecznym [w:] Ubezpieczenie społeczne – dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym, Wrocław 2013.
 • Wiśniewski M., Otto W., Ekspertyza projektu ustawy o świadczeniach ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz o zakładach emerytalnych z dn. 28.11.2007 r. Zakres ekspertyzy: Ekonomiczny mechanizm rynku świadczeń, możliwe dysfunkcje tego mechanizmu, oraz rozwiązania sprzyjające ograniczeniu do minimum skutków tych dysfunkcji, przytoczona w projekcie ustawy o emeryturach kapitałowych, Sejm RP, VI kadencja, druk nr 743, 7 lipca 2008 r.
 • Wypych-Żywicka A., Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia materialnoprawne, Gdańsk 2006.
 • Zieliński T., Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego – część ogólna, Warszawa–Kraków 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d47e3d82-298a-46df-be68-9f5c75d677b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.