Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | Volume 32, Issue 2 | 278-288

Article title

Tourism Destination Product in Reference to Sustainable Consumption in Tourism. Introduction to a Discussion

Authors

Content

Title variants

PL
Produkt obszaru recepcji turystycznej w odniesieniu do konsumpcji zrównoważonej w turystyce. Wstęp do dyskusji

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu odniesienie produktu obszaru recepcji turystycznej do konsumpcji zrównoważonej w turystyce poprzez bliższe przedstawienie obu pojęć oraz ich bezpośrednie zestawienie ze sobą na podstawie wyszczególnionych cech produktu obszaru recepcji turystycznej. Podejmując rozważania na gruncie konsumpcji zrównoważonej w turystyce, uwzględniając również wskazywaną konieczność badań nad zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do przestrzeni, autor wybrał szczególny dla tej tematyki przedmiot badawczy, jakim jest produkt obszaru recepcji turystycznej. Zdaniem autora jest to zagadnienie wymagające szczególnego odniesienia do konsumpcji zrównoważonej w turystyce, ze względu na swą ogólną specyfikę, różnorodność potrzeb zgłaszanych przez turystów oraz zróżnicowany stopień zaangażowania w proces zaspokajania własnych potrzeb. Dyskusja nad ogólnymi pojęciami obszaru recepcji turystycznej i konsumpcji pokazała, że już na etapie dość ogólnych wniosków pojawiają się wątpliwości i niejednoznaczność. Próba odniesienia pojęcia produktu obszaru recepcji turystycznej do konsumpcji zrównoważonej w turystyce wydaje się więc wyzwaniem szczególnym, które zdaniem autora wymaga dalszych badań. Przedstawione w artykule rozważania mogą stać się przyczynkiem do dyskusji.
EN
The aim of this article is to refer tourism destination product to sustainable consumption in tourism. Realization of this aim was possible by theoretical presentation and directly compiling of both concepts. The starting point of them was a specification of the features of tourism destination product. Decision about choosing the issues was a result of literature review on sustainable development. The researchers highlight that further consideration will be concentrating on space (as one of areas of implementation of sustainable development) and sustainable consumption. In the author’s opinion the issues presented should be particularly related to tourism sector. The basic reasons for this approach are: specifics of tourism destination product; differences in tourists’ needs; varied degree of satisfying tourists needs. The general consideration of consumption and tourism destination showed that no clear conclusions can be drawn. In relation to the above, in the author’s opinion the reference of tourism destination product to sustainable consumption in tourism seems like a challenge. The issues mentioned in the article can serve as a starting point of a discussion.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

References

 • Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju, 6(2), 75–81.
 • Borys, T. (2016). O dwóch komplementarnych ujęciach nowego paradygmatu konsumpcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 452, 22–31.
 • Cieślikowski, K., Żemła, M. (2002). Pozycjonowanie obszaru recepcji turystycznej z wykorzystaniem map percepcji. Marketing i Rynek, 2, 20–26.
 • Durydiwka, M., Kowalczyk, A., Kulczyk, S. (2010). Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”. W: A. Kowalczyk (red.). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 21–43.
 • Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Goranczewski, B., Puciato, D. (2010). Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Turyzm, 20(2), 47–55.
 • Hendel, M. (2016). Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość realizacji założeń turystyki zrównoważonej. Marketing i Rynek, 2, 13–19.
 • Hendel, M., Żemła, M. (2016). Zrównoważona konsumpcja jako atrybut i uwarunkowanie rozwoju branży turystycznej w XXI wieku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4), 187–197.
 • Holloway, J.C, Robinson, C. (1997). Marketing w turystyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Huang, M.H., Rust, R.T. (2011). Sustainability and consumption. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(1), 40–54.
 • Jaros, B. (2016). Bariery i pozytywne tendencje w rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce. Ekonomia i Środowisko, 57(2), 24–36.
 • Kiełczewski, D. (2004). Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Kiełczewski, D. (2008). Sektor publiczny a kształtowanie wzorców trwałej konsumpcji. Optimum. Studia Ekonomiczne, 40(4), 75–92.
 • Kiełczewski, D. (2012). Różnorodność stylów życia jako czynnik rozwoju zrównoważonego. Ekonomia i Środowisko, 43(3), 73–84.
 • Kruczek, Z., Walas, B. (2009). Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych. W: A. Stasiak (red.). Kultura i turystyka – wspólnie zyskać. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, 335–360.
 • Lorek, E. (2011). Ekonomia zrównoważonego rozwoju w badaniach polskich i niemieckich. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 90, 103–112.
 • Marczak, M., Borzyszkowski, J. (2009). Region (obszar) jako produkt turystyczny. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 13, 117–126.
 • Meyer, B. (2011). Turystyka a ład przestrzenny. Wzajemne relacje. Turyzm, 21(1–2), 25–32.
 • Middleton, V.T.C., Hawkins, R. (1998). Sustainable tourism: A marketing perspective. Londyn: Routledge.
 • Nawrot, Ł., Zmyślony, P. (2009). Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego. Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA.
 • Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Niezgoda, A. (2011). Rola działań proekologicznych w kształtowaniu produktu turystycznego. Turyzm, 21(1–2), 33–40.
 • Niezgoda, A. (2013). Prosumers in The Tourism Market: The Characteristic and Determinants of Their Behaviour. Poznan University of Economics Review, 13(4), 130–141.
 • Podstawowe wytyczne dla zrównoważonej turystyki europejskiej (2003). Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów COM(2003)516.
 • Przecławski, K. (1973). Turystyka a wychowanie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Sharpley, R. (2015). Sustainability: A Barrier to Tourism Development. W: R. Sharpley, D.J. Telfer (red.). Tourism and Development. Concept and Issues, Second Edition. Bristol, Buffalo and Toronto: Channel View Publications, 428–452.
 • Smoleński, M. (2012). Modelowanie przestrzeni turystycznej peryferyjnych regionów turystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, 4(1), 64–91.
 • Szczechowicz, B. (2010). Zrównoważony rozwój obszarów recepcji turystycznej – grupy interesów i źródła konfliktów. Folia Turistica, 22, 167–184.
 • UNWTO (2013). UNWTO World Tourism Barometer, 11.
 • Zaręba, D. (2010). Ekoturystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.288 Marek Hendel
 • Żabińska, T. (2000). Wybrane modele strategii marketingowych w usługach i turystyce na tle ich paradygmatów. W: L. Żabiński (red.). Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 53–82.
 • Żemła, M. (2010). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im W. Korfantego w Katowicach.
 • Żemła, M. (2011). Rola mieszkańców w budowie produktu obszaru recepcji turystycznej – przyczynek do dyskusji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 157, 1072– 1081.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d483fd6d-ea6e-45c4-847b-3a876e0679ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.