Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(228) | 117-142

Article title

„Wspólnota parkingowania”. Praktyki parkowania na osiedlach wielkomiejskich i ich strukturalne konsekwencji

Content

Title variants

EN
„The Parkinghood”. The Car Parking Practices in the Urban Housing Estates and Their Structural Consequences

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza konsekwencji, jakie dla szerszego porządku społecznego niosą praktyki związane z parkowaniem w przestrzeni wielkomiejskich osiedli. Procesy społeczno-przestrzenne na osiedlach mieszkaniowych są analizowane z perspektywy teorii praktyk społecznych oraz relacyjnej koncepcji granic i różnic społecznych Fredrika Bartha. Badania terenowe prowadzone na czterech osiedlach mieszkaniowych w dwóch polskich miastach metodą studium przypadku doprowadziły do odkrycia, że praktyka społeczna nazwana przez nas parkingowaniem jest jednym z głównych obszarów życia sąsiedzkiego. Składające się nań wiązki działań i wypowiedzi układają się w trwałe wzory relacji o charakterze organizacyjnym, normatywnym i klasowo-warstwowym, które prowadzą do kształtowania wspólnot parkowania w ramach osiedli.
EN
The main aim of the article is the analysis of the consequences of car parking practices in the urban housing estates for wider processes of social structuration. The authors examine socio-spatial processes from the perspective of the theory of social practices and Fredrick Barth’s relational theory of social differences and boundaries. The analysis is based on the material gathered during fieldwork in four housing estates in two Polish cities. The conducted case studies have revealed that a social practice of parking is one of the major spheres of neighbourhoods’ social life. The practice consists of arrays of doings and sayings which compose relatively stable patterns of relations. These, in turn, have organizational, normative and class consequences, which constitute “communities of parking” in the estates that can be called parkinghoods.

Year

Issue

Pages

117-142

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, ul. Grodzka 52, 30-962 Kraków
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, ul. Grodzka 52, 30-962 Kraków
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, ul. Grodzka 52, 30-962 Kraków

References

 • Aldred, Rachel i Katrina Jungnickel. 2013. Matter in or out of Place? Bicycle Parking Strategies and their Effects on People, Practices and Places. „Social & Cultural Geography” 14(6): 604–624.
 • Barnes, Barry. 2001. Practice as Collective Action. W: T. R. Schatzki, K. Knorr Cetina i E. von Savigny (red.). The Practice Turn in Contemporary Theory. London and New York: Routledge.
 • Barth, Fredrik (red.). 1998. Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. Long Grove, Ill: Waveland Press.
 • Barth, Fredrik. 1987. Cosmologies in the Making. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Blokland, Talja. 2017. Community as Urban Practice. Cambridge, Malden, MA: Polity Press.
 • Burrell, Kathy i Kathrin Hörschelmann (red.). 2014. Mobilities in Socialist and Post-Socialist Cities. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.
 • Elias, Norbert. 1980. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Tłum. T. Zabłudowski. Warszawa: PIW.
 • Erden, Zeynep, Andreas Schneider i Georg von Kroch. 2014. The Multifaceted Nature of Social Practices: A Review of the Perspectives on Practice-based Theory Building about Organizations. „European Management Journal” 32: 712–722.
 • Etzold, Benjamin, Sebastian Jülich, Markus Keck, Patrick Sakdaporlak, Thomas Schmitt i Anna Zimmer. 2012. Doing Institutions. A Dialectic Reading of Institutions and Social Practices and its Relevance for Development Geography. „Erdkunde” 66(3): 185–195.
 • Everts, Jonathan. 2010. Consuming and Living the Corner Shop: Belonging, Remembering, Socialising. „Social & Cultural Geography” 11(8): 847–863.
 • Feldman, Martha S. i Wanda J. Orlikowski. 2011. Theorizing Practice and Practicing Theory. „Organization Science” 22(5): 1240–1253.
 • Foucault, Michel. 1993. Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, 1976. Tłum. M. Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Gans, Herbert J. 1962. The Urban Villagers. New York: Free Press.
 • Hagman, Olle. 2006. Morning Queues and Parking Problems. On the Broken Promises of the Automobile. „Mobilities” 1(1): 63–74.
 • Hannam, Kevin, Mimi Sheller i John Urry. 2006. Editorial: Mobilities, Immobilities and Moorings. „Mobilities” 1(1): 1–22.
 • Hargreaves, Tom, Noel Lonhurst i Gill Seyfang. 2013. Up, Down, Round and Round: connecting regimes and practices in innovation for sustainability. „Environment & Planning” 45: 402–420.
 • Hinton, Emma. 2010. Review of Literature Relating to Comfort Practices and Socio-Technical Systems. Environment, Politics and Development Working Paper Series. Paper 35. London: Department of Geography, Kings’ College London.
 • Hui, Allison. 2013. Moving with Practices: The Discontinuous, Rhythmic and Material Mobilities of Leisure. „Social & Cultural Geography” 14 (8): 888–908.
 • Jarzabkowski, Paula. 2004. Strategy as Practice: Recursiveness, Adaptation and Practices-in-use. „Organization Studies” 4 (25): 529–560.
 • Jones, Andrew i James T. Murphy. 2010. Theorizing Practice in Economic Geography: Foundations, Challenges, and Possibilities. „Progress in Human Geography” 35(3): 366–392.
 • Kajdanek, Katarzyna. 2012. Suburbanizacja po polsku. Kraków: Nomos.
 • Klückmann, Matthias. 2016. Practicing Community: Outline of a Praxeological Approach to the Feeling of Weness. „Cultural Analysis” 15(1): 28–56.
 • Knorr-Cetina, Karin. 2002. Objectual Practice W: T. Schatzki, K. Knorr Cetina i E. von Savigny E (red.). The Practice Turn in Contemporary Theory. London: Routledge, s. 184–197.
 • Korkman, Oskar. 2006. Customer value formation in practice: a practice-theoretical approach. Svenska handelshögskolan. https://helda.helsinki.fi/dhanken/bitstream/handle/10227/66/155-951-555-905-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y [20.06.2017].
 • Krajewski, Marek. 2013. Są w życiu rzeczy... Szkice z socjologii przedmiotów. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 • Kraków w liczbach. 2015. Kraków: Urząd Miasta Krakowa. https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/163656/karta [11.05.2017].
 • Kubica, Grażyna i Halina Rusek (red.). 2013. Granice i pogranicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kubicki, Paweł. 2016. Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. Kraków: Nomos.
 • Leder, Andrzej. 2014. Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.
 • Lubaś, Marcin. 2011. Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej. Kraków: Nomos
 • McMeekin, Andrew i Dale Southerton. 2012. Sustainability Transitions and Final Consumption: Practicies and Socio-technical Systems. „Technology Analysis & Strategic Management” 24(4): 345–361.
 • Merriman, Peter. 2016. Mobility Infrastructures: Modern Visions, Affective Environments and the Problem of Car Parking. „Social & Cultural Geography” 11(1): 83–98.
 • Misiak, Władysław. 1993. Jakość życia w osiedlach miejskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Pantzar, Mika i Elisabeth Shove. 2010.Understanding Innovation in Practice: A Discussion of the Production and Re-production of Nordic Walking. „Technology Analysis & Strategic Management” 22(4): 447–461.
 • Petersen, Lars K. 2013. The Materiality of Everyday Practices in Urban Greenspece. „Journal of Environmental Policy & Planning” 15(3): 353–370.
 • Pickering, Andrew. 1995. The Mangle of Practice: Time, Agency, and Science. Chicago: University of Chicago Press.
 • Reckwitz, Andreas. 2002. Toward a Theory of Social Practice. A Development of Culturalist Theorising. „European Journal of Social Theory” 5(2): 243–263.
 • Røpke, Inge. 2009. Theories of Practice – New inspiration for ecological economic studies. „Ecological Economics” 69: 2490–2497.
 • Rouse, Joseph. 2001. Two Concepts of Practices. W: T. Schatzki, K. Knorr Cetina i E. von Savigny (red.). The Practice Turn in Contemporary Theory. London: Routledge.
 • Rouse, Joseph. 2006. Practice Theory. W: Dov M. Gabbay, P. Thagard, J. Woods (red.). Handbook of the Philosophy of Science. Volume 15: Philosophy of Anthropology and Sociology Volume. Elsevier.
 • Savage, Mike, Gaynor Bagnall i Brian J. Longhurst. 2004. Globalization and Belonging. Sage Publications.
 • Schatzki, Theodore. 2001. Introduction: Practice Theory. W: T. Schatzki, K. Knorr Cetina i E. von Savigny (red.). The Practice Turn in Contemporary Theory. London: Routledge, s. 10–23.
 • Schatzki, Theodore. 2002. The Site of the Social. The Pennsylvania State University.
 • Seawright, Jason i John Gerring. 2008. Case Selection Techniques in Case Study Research. A Menu of Qualitative and Quantitative Options. „Political Research Quarterly” 61, 2: 294–308.
 • Sepioł, Janusz. i in. 2014. Przestrzeń życia Polaków. SARP.
 • Shove, Elisabeth i Mikka Pantzar. 2005. Consumers, Producers and Practices: Understanding the Invention and Reinvention of Nordic Walking. „Journal of Consumer Culture” 5 (1): 43–64.
 • Shove, Elizabeth i Gordon Walker. 2010. Governing Transitions in the Sustainability of Everyday Life. „Research Policy” 39: 471–476.
 • Strengers, Yolande. 2010. Conceptualising Everyday Practices: Composition, Reproduction and Change. Carbon Neutral Communities Centre for Design, RMIT University. Working papers No 6.
 • Sundaram, Usha. 2016. Theorising Place as Practiced Object of Consumption: A Street Ethnographic Story. Doctoral Dissertation. Exeter: University of Exeter. March.
 • Szarata, Andrzej i in. 2014. Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Raport końcowy z badań ankietowych wraz z syntezą i szczegółowymi wnioskami. Udostępniony przez autora.
 • Turowski, Jan. 1979. Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej. Wrocław: Ossolineum.
 • van Kempen, Ronald i Bart Wissink. 2014. Between Places and Flows: Towards a New Agenda for Neighbourhood Research in an Age of Mobility. „Geografiska Annaler: Series B Human Geography” 96(2): 95–108.
 • Warde, Allan. 2005. Consumption and Theories of Practice. „Journal of Consumer Culture” 5(2): 131–153.
 • Warde, Allan. 2014. After Taste: Culture, consumption, and theories of practice. „Journal of Consumer Culture” 14(3): 279–303.
 • Wehling, Peter. 2006. The Situated Materiality of Scientific Practices: Postconstructivism – a New Theoretical Perspective in Science Studies? „Science, Technology and Innovation Studies” 1: 81–100.
 • Wenger, Étienne. 1998. Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Whittington, Richard. 2006. Completing the Practice Turn in Strategy Research. „Organization Studies” 27: 613–634.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d488276c-0804-48a7-b77f-e4c1d4d5bf7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.