Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 (16) | 11-40

Article title

Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Słowenia, Chorwacja)

Authors

Content

Title variants

EN
The Juridical power in selected postyugoslave states – Slovenia and Croatia

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
System rządów w Republice Słowenii oraz Republice Chorwacji jest ukształtowany w oparciu o trójpodział władzy – na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. Władzę sądowniczą sprawują niezależne sądy. Sądy orzekają zgodnie z regulacjami konstytucyjnymi, ustawowymi oraz zgodnie z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. Struktura sądownicza w Republice Słowenii jest czteroszczeblowa: Sąd Najwyższy, 4 sądy wyższe o właściwości miejscowej, 11 sądów dystryktowych oraz 44 sądy okręgowe. Z kolei do grupy sądów wyspecjalizowanych zaliczamy: wyspecjalizowane sądy pracy i spraw społecznych oraz Sąd Administracyjny. Struktura sądów powszechnych w Republice Chorwacji jest ukształtowana w sposób następujący: sądy rejonowe, sądy żupańskie, Sąd Najwyższy. Natomiast do grupy sądów wyspecjalizowanych zaliczamy: sądy ds. wykroczeń, sądy gospodarcze, Wyższy Sąd ds. Wykroczeń, Wyższy Sąd Gospodarczy oraz Sąd Administracyjny.
EN
The government in the Republic of Slovenia is organized on the principle of separation of powers into legislative, executive and judicial branches. Judicial power is exercised by the courts. The judiciary is autonomous and independent. The courts administer justice according to the Constitution and law, as well as according to international agreements and treaties in force. Judges and lay assessors participate in the administration of justice in conformity with the law. In the Republic of Slovenia the administration of justice is carried out by 44 district courts, 11 regional courts, 4 higher courts: labour courts and social court, Higher Labour and Social Court, the Administrative Court of the Republic of Slovenia and the Supreme Court of the Republic of Slovenia. In addition to courts with general jurisdiction, there are 4 labour courts and 1 social court. There are responsible for ruling on individual and collective labour-related disputes and on social disputes. For second-degree ruling the Higher Labour and Social Court is responsible.

Year

Issue

Pages

11-40

Physical description

Dates

published
2013-12-31

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Bujwid-Kurek E., Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008,
 • Garde P., Vie et mort de la Yougoslavie, Paris 1992,
 • Gow J., Slovenia and the Slovenes. A Small State and the New Europe, London 2000,
 • Granat M., Sądowa kontrola konstytucyjności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2003,
 • Independent Slovenia: Origins, Movements, Prospects, red. J. Benderly and E. Kraft, Macmillan 1997,
 • Karp J., Grzybowski M., Sabor. Parlament Chorwacji, Warszawa 2003,
 • Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2007,
 • Krysieniel K., System polityczny Republiki Chorwacji, Poznań-Chorzów 2007,
 • Ludwikowska A., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Toruń 2002,
 • Mavcić A., Constitutional Review in Slovenia, [w:] Ten years of the Democractic Constitutionalism in Central and Eastern Europe, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Lublin 2001,
 • Mikuli P., Parlament Słowenii, Warszawa 2003,
 • Mikuli P., System konstytucyjny Słowenii, Warszawa 2004,
 • Ribarič M., Status of the President of the Republic of Slovenia, [w:] Ten years of the Democractic Constitutionalism in Central and Eastern Europe, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Lublin 2001,
 • Rupnik J., Cijan R., Grafenauer B., Ustavno pravo Republike Slovenije, Maribor 1996,
 • Tanner M., Croatia. A nation forced in war, New Haven and London 2001,
 • The rebirth of democracy. 12 constitutions of central and eastern Europe, Strasbourg 1996,
 • Wiatr J., Słowenia – przykład udanej transformacji, Warszawa 1998,
 • Wojnicki J., Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych państw postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007,
 • Zakošek N., Politički Sustav Hrvatske, Zagreb 2002

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d488ef0f-d927-4829-98c1-20016bc77b44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.