Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 36 | 333-340

Article title

Analysis of decision-making methods in patients’ treatment

Content

Title variants

PL
Analiza metod wspomagania procesu podejmowania decyzji przy leczeniu pacjentów

Conference

36

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono analizę metod wspomagania podejmowania decyzji, które są prze-znaczone do rozwiązywania słabo sformalizowanych problemów diagnostyki medycznej i lecze-nia. Zaprezentowano formalny model systemu eksperckiego, którego celem jest usprawnienie sposobu farmaceutycznego leczenia pacjentów. Najważniejsze zadania na każdym etapie oceny medycznej to określenie ogólnego stanu pa-cjenta i głębokości procesu patologicznego oraz prowadzenie kontroli skuteczności leczenia i jego odpowiednia korekta. Zadania te są powiązane z szeroką klasą praktycznych problemów występujących w słabo sformalizowanym procesie podejmowania decyzji dotyczących leczenia pacjentów.
EN
The article undertakes an analysis of decision-making methods used in solving difficult-formalized problems of medical diagnostics and treatment. A formal model of a medical expert system is proposed, with the purpose of selecting medical pharmaceutical treatment systems. The important task at any stage of the medical evaluation is to determine the general condition of the patient, the depth of the pathological process and the operational control of the effec-tiveness of treatment for timely correction. These problems can be attributed to a large class of practical problems in the weakly formalized decision-making process in the treatment of patients.

Year

Issue

36

Pages

333-340

Physical description

Contributors

 • Department of Information systems and technologies Institute of Business and Innovative Technologies National University "Lviv Polytechnic"
 • Department of Information systems and technologies Institute of Business and Innovative Technologies National University "Lviv Polytechnic"

References

 • Алексеев А.В., Интеллектуальные системы принятия проектных решений. – Рига: Зинатне, 1986. – 438 с.
 • Арсеньев Ю.Н., Принятие решений. Интегрированные интеллектуальные системы. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 435 с.
 • Гаврилова Т.А., Базы знаний интеллектуальных систем. СПб.: Питер, 2000. – 520 с.
 • Кравець Р.Б., Моделювання систем прийняття рішень: конспект лекцій. Львів: Видавничий відділ ІППТ, 2006. – 162 с.
 • Мандель И.Д., Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 176 с.
 • Мисник А.В., Аналіз одновимірних та двовимірних діагностичних даних методами штучних нейронних мереж: дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004.
 • Павлов С.В., Неінвазивні оптико-електронні прилади та системи діагностики мікроциркуляції периферійного кровообігу: aвтореф. дис. канд. техн. наук: cпец. 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи» Він. Нац. техн. ун-т. – В., 2008. – 46 с.
 • Черноруцкий И.Г., Методы принятия решений. СПб.: БХВ – Петербург, 2005. – 416 с. и теории управления. СПб.: Питер, 2004. – 380 с.
 • Черноруцкий И.Г., Методы принятия решений. СПб.: БХВ – Петербург, 2005. – 416 с.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d48ae7eb-ee75-4344-9880-2171587acd46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.