Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 211 | 55-65

Article title

Modele rozwoju ekonomii społecznej na przykładzie polskiej gospodarki

Authors

Content

Title variants

EN
Social enterprises in new conceptualizations of the social economy

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper provides a review of some of the ways that the Social Economy is currently conceptualized. The variation in approaches: Reformist, Inclusive/Broad-based, Transformative/ Civil Society is what differentiates and creates fissures among research-ers and practitioners/actors in coming to understandings of the Social Economy. The di-versity in these approaches significantly enriches the Social Economy sector in Poland and offers opportunities to influence public policy development across a wide range of areas of service delivery. As we move forward in developing policy recommendations and in our practice we must continue to reflect on and revise our conceptualizations of what constitutes the Social Economy.

Year

Volume

211

Pages

55-65

Physical description

Contributors

References

 • Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 2013.
 • Fong M.: Rolling Out the Transformative Social Economy: A Case Study of Organic In- tellectualism in Canadian Settlement Houses, https://tspace.library.utoronto.ca/ bitstream/1807/25647/10/Fong_Melissa_201011_MA_thesis.pdf.
 • Foster W., Bradach J.: Should Nonprofits Seek Profits? „Harvard Business Review” Feb 2005, Vol. 83, Iss. 2.
 • Grabowska M., Szawiel T.: Budowanie demokracji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Hall M.H., Barr C.W.,. Easwaramoorthy M, Sokolowski S.W., Salamon L.M.: The Canadian Nonprofit and Voluntary Sector in Comparative Perspective. Imagine, Toronto 2005.
 • Hausner J.: Ekonomia społeczna i rozwój. Ekonomia Społeczna Teksty, nr 12. Małopol-ska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r. Bi-blioteka Pożytku Publicznego, MIPS, Warszawa 2012.
 • Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Kaźmierczak T.: Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny. W: Kapitał spo-łeczny. Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Wydawnictwo In-stytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Kisilowski M.: Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna. Wyższa Szkoła Tech¬niczno-Ekonomiczna w Warszawie, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 • Loxley J.: Transforming or Reforming Capitalism: Towards a Theory of Community Economic Development. Fernwood Publishing, Halifax 2007.
 • McMurtry J.J.: Social Economy as Political Practice. „International Journal of Social Economics” 2004, No. 31(9).
 • Mouffe Ch.: Deliberative Democracy or Agonistic Pluralis. Reihe Politikwissenschaft, Political Science Series no. 72. Christine Neuhold Associate, Vienna 2000.
 • Neamtan N.: The Social Economy: Finding a Way between the Market and the State. „Policy Options” July-August 2005.
 • Ninacs W., Toye M.: A Review of the Theory and Practice of Social Economy / écon-omie sociale in Canada. SRDC Working Paper Series, 2002.
 • Ostrom W.: Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. „American Economic Review” 2010, Vol. 100, No. 3.
 • Pichierri A.: Concertation and Local Development. „International Journal of Regional Research” 2002, Vol. 26, No. 4.
 • Quarter J., Mook L., Richmond B.J.: The Social Economy. In What Counts: Social Ac-counting for Nonprofits and Cooperatives. Sigel Press, London 2007.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012. GUS, Warszawa 2012.
 • Sekuła P.: Kultura polityczna a konsolidacja demokracji. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2009.
 • Smith J., McKitrick A.: Current Conceptualizations of the Social Economy in the Canadian Context. Canadian Social Economy Hub at the University of Victoria, Victoria 2010.
 • The Emerging Fourth Sector. The Aspen Institute, Washington 2009.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1982 r. Prawo spółdzielcze Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON. GUS, Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d48e3be9-1fe3-4c58-aa63-a8677319c240
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.