PL EN


2014 | 3(86) | 31-43
Article title

Proces Boloński z perspektywy studentów

Content
Title variants
EN
The Bologna Process from the students’ perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
For over ten years, the direction of the modernization of higher education in Europe has been charted by the “Bologna Process”. The main purpose of the study was to learn the students’ opinions about fulfilling the Bologna Declaration goals. In this article there’s the answer to the following question: what knowledge about specific Bologna process tools is presented by students of practical and general academic studies, which of the tools do they think of as positive and about which do they voice critical opinions
PL
Od ponad dziesięciu lat kierunek przemian w europejskim szkolnictwie wyższym wyznacza Proces Boloński. To inicjatywa, której główną ideą jest wdrożenie mecha-nizmów mających spowodować wzrost prestiżu uczelni europejskich. Procesowi temu przypisuje się także szerszy, polityczny kontekst, jest on „wspólnotową” reakcją wobec problemów większości krajów Europy określanych jako: bezrobocie, niż demograficzny, migracje ludności .
Contributors
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Pielęgniarstwa, Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej , h.zwierz@gumed.edu.pl
References
 • Czerepaniak-Walczak M.: Uczenie się czy studiowanie? Niektóre aspekty procesu bolońskiego, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. Red. K.W. Jaskot, In Plus Oficyna, Szczecin 20–21 kwietnia 2006 r., s. 415–416.
 • Denek K.: Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości. Studia i Rozprawy. Edukacja Humanistyczna, nr 1 (28), 2013, Szczecin 2013, s. 7–21.
 • Drumla U.: Europejski obszar szkolnictwa wyższego – realizacja postulatów Procesu Boloń-skiego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), s. 35–52.
 • European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. owards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2013, p. 43.
 • Kraśniewski A.: Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe? MEiN, Warszawa 2006, s. 3.
 • Kraśniewski A.: Proces Boloński – to już 10 lat. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, War-szawa 2009, s. 19.
 • Michalski B.: Konsekwencje procesu bolońskiego dla rozwoju gospodarczego i międzynaro-dowej konkurencyjności gospodarki, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kon-tekście spójności społeczno-ekonomicznej, M.G. Woźniak ( red.), zeszyt nr 13, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 85–96.
 • Saryusz-Wolski T.: System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów. Publikacja sfinansowana ze środków MENIS, Warszawa 2004, s. 5.
 • Żydek K.: Franciszek Bacon – reformator nauki? Człowiek w kulturze, Wydawnictwo Fundacji „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, nr 4–5 (1995), s. 104–119.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 09.05.2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. poz. 631).
Notes
EN
Polish Journal of Continuing Education
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d48ea3d2-bb1c-41c1-adaa-4f86ffbb04cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.