Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(86) | 31-43

Article title

Proces Boloński z perspektywy studentów

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Bologna Process from the students’ perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od ponad dziesięciu lat kierunek przemian w europejskim szkolnictwie wyższym wyznacza Proces Boloński. To inicjatywa, której główną ideą jest wdrożenie mecha-nizmów mających spowodować wzrost prestiżu uczelni europejskich. Procesowi temu przypisuje się także szerszy, polityczny kontekst, jest on „wspólnotową” reakcją wobec problemów większości krajów Europy określanych jako: bezrobocie, niż demograficzny, migracje ludności .

Year

Issue

Pages

31-43

Physical description

Dates

printed
2014-09-15

Contributors

 • Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Pielęgniarstwa, Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej

References

 • Czerepaniak-Walczak M.: Uczenie się czy studiowanie? Niektóre aspekty procesu bolońskiego, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. Red. K.W. Jaskot, In Plus Oficyna, Szczecin 20–21 kwietnia 2006 r., s. 415–416.
 • Denek K.: Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości. Studia i Rozprawy. Edukacja Humanistyczna, nr 1 (28), 2013, Szczecin 2013, s. 7–21.
 • Drumla U.: Europejski obszar szkolnictwa wyższego – realizacja postulatów Procesu Boloń-skiego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), s. 35–52.
 • European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. owards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2013, p. 43.
 • Kraśniewski A.: Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe? MEiN, Warszawa 2006, s. 3.
 • Kraśniewski A.: Proces Boloński – to już 10 lat. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, War-szawa 2009, s. 19.
 • Michalski B.: Konsekwencje procesu bolońskiego dla rozwoju gospodarczego i międzynaro-dowej konkurencyjności gospodarki, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kon-tekście spójności społeczno-ekonomicznej, M.G. Woźniak ( red.), zeszyt nr 13, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 85–96.
 • Saryusz-Wolski T.: System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów. Publikacja sfinansowana ze środków MENIS, Warszawa 2004, s. 5.
 • Żydek K.: Franciszek Bacon – reformator nauki? Człowiek w kulturze, Wydawnictwo Fundacji „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, nr 4–5 (1995), s. 104–119.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 09.05.2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. poz. 631).

Notes

EN
Polish Journal of Continuing Education

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d48ea3d2-bb1c-41c1-adaa-4f86ffbb04cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.