Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9(969) | 5-16

Article title

Współpraca organów korporacyjnych spółki giełdowej z biegłym rewidentem jako element realizacji dobrych praktyk

Authors

Title variants

EN
Cooperation between Management Boards and Auditors as a Factor in Good Practices

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Komisja Nadzoru Finansowego i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od kilkunastu lat rekomendują stosowanie kanonów dobrych praktyk przez jednostki zainteresowania publicznego, określając pożądane szczegółowe zasady w ramach kilku merytorycznych obszarów tzw. ładu korporacyjnego. Praktyka dowodzi, że coraz większa liczba podmiotów systematycznie stosuje dobre praktyki, jednak niektóre z zalecanych praktyk są wyłączane ze stosowania. Wydaje się pożądane poszerzenie zasad ładu korporacyjnego o współpracę organów korporacyjnych z biegłym rewidentem. W rekomendowanych zasadach dobrych praktyk spółek giełdowych ten obszar jest potraktowany marginalnie. Zaleca się jedynie, aby komitet audytu monitorował i uzgadniał proces rewizji finansowej z biegłym rewidentem. Tymczasem komitety audytu są tworzone tylko w przypadku rad nadzorczych liczących więcej niż pięciu członków, a jak wynika z badań firmy Deloitte przeprowadzonych w 2016 r., rada nadzorcza statystycznej spółki giełdowej liczy właśnie pięciu członków. Należy również zwrócić uwagę, że zasady dobrych praktyk wskazują, by w składzie komitetu audytu była przynajmniej jedna osoba kompetentna w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej, a nie rekomenduje się takiej praktyki w mniej licznych radach. Oznacza to, że w znaczącej liczbie spółek giełdowych współpraca organów korporacyjnych z biegłym rewidentem jest ograniczona.
EN
Polish Financial Supervision Authority and the Warsaw Stock Exchange have for several years been promoting the rules of good practice and their use by public interest entities. Practice shows that more and more large entities systematically use good practices, with some exceptions. The article examines the cooperation that occurs between corporate organs of the companies and auditors, presenting it as an important factor in corporate governance. In the recommended principles this area is treated as being of secondary importance. For the audit committee, it is only monitoring and coordinating the process of auditing financial statements that are recommended. Auditing committees are created only when there are more than five members sitting on the supervisory board. However, the majority of Polish companies have five-member boards. The conclusion, therefore, is that cooperation between corporate management boards and auditors is very restricted.

Contributors

author
 • Uniwerystet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland

References

 • Bogacz-Miętka O. [2011], Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa.
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 [2016], https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf (data dostępu: 15.04.2017).
 • Mackiewicz P. J. [2015], Corporate governance w polskich spółkach publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne”, nr 11.
 • Nartowski A. S. [2016], Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016. Podręcznik, https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/Podrecznik_DPSN_2016_9_03_16.pdf (data dostępu: 15.04.2017).
 • OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition [2015], OECD Publishing, Paris.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, Dz. Urz. UE L.158/77 z dnia 27.05.2014 r.
 • Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego. Rady Nadzorcze [2016], Deloitte, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_stosowanie_dobrych_praktyk_ladu%20korporacyjnego_FINAL.PDF (data dostępu: 15.04.2017).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dz.U. 2017, poz. 1089.
 • Zasady Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce [2017], wyd. 8, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Gdańsk.
 • Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych [2014], Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_tcm75-38575.pdf (data dostępu: 15.04.2017).
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD [2004], OECD, www.ecgo.org/codes/documents/princeples_pl_final.pdf (data dostępu: 15.04.2017).
 • Żabski Ł. [2013], Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, z. VII.
 • Żak K. [2016], Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 263

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d48ea3f9-0f3b-4e93-ac6f-a495c712a372
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.