PL EN


2018 | 12 | 2 | 7-15
Article title

Godność ludzka w świadomości maturzystów puławskich (1994-2009-2016)

Content
Title variants
EN
Awareness of human dignity in high school graduates of Puławy (1994-2009-2016)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule analizujemy godność ludzką z socjologicznego punktu widzenia. Szczególną uwagę zwrócimy na takie kwestie, jak: godność ludzka w kontekście wartości uroczystych, postawa godnościowa versus postawa pragmatyczna, poczucie godności w sytuacjach życia prywatnego i życia publicznego. Kwestie te zostaną omówione w świetle badań socjologicznych zrealizowanych w Puławach wśród maturzystów z liceów ogólnokształcących i z techników, w latach 1994-2009-2016. W całej zbiorowości maturzystów w 2016 roku 82,2% ankietowanych deklarowało swoją przynależność do katolicyzmu; 5,9% określiło siebie jako głęboko wierzących, 55,9% – jako wierzących, 16,8% – jako niezdecydowanych, ale przywiązanych do tradycji religijnych, 10,8% – jako obojętnych religijnie, 9,4% – jako niewierzących i 1,2% – to nieudzielający odpowiedzi.
EN
The following article analyses human dignity from a sociological point of view. Particular attention will is paid to such issues as human dignity in the context of grand values, dignity stance versus pragmatic stance, sense of dignity in situations of private life and public life. These issues will be discussed in the light of sociological research carried out in Puławy in high school graduates and technical secondary schools in the years 1994-2009-2016. In the whole group of high school graduates in 2016, 82,2% of the respondents declared their affiliation to Catholicism; 5,9% described themselves as deeply believers, 55,9% – as believers, 16,8% – as undecided, but attached to religious traditions, 10,8% – as religiously neutral, 9,4% – as non-believers and 1,2% – provided no answer.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
7-15
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
References
 • Chlewiński, Z., Zaleski, Z. (1989). Godność. W: L. Bieńkowski i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. V (kol. 1231-1232). Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Grzegorczyk, A. (1982). Wszyscy chcemy być ważni i niezależni. Polityka, 23, 1, 5-9.
 • Kiciński, K. (2002). Orientacje moralne społeczeństwa polskiego. W: J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego (s. 369-403). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Kojder, A. (2014). Autorytet i zaufanie. W: A. Kojder, Z. Cywiński (red.). Socjologia prawa. Główne problemy i postacie (s. 40-44). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kozielecki, J. (1988). O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nowak, M. (2017). Godność osoby ludzkiej i jej implikacje pedagogiczne. W: N. Rykowska, T.L. Kuniszewska, R. Stopikowski (red.). Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander (s. 299-308). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Ossowska, M. (1983). O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ossowski, S. (1962). O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ossowski, S. (1967). Dzieła, t. 3 (Z zagadnień psychologii społecznej). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Pytko, M. (2011). Elementy tożsamościowe mediów katolickich w nauczaniu Jana Pawła II. W: J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed (red.), Tożsamość i komunikacja (s. 233-244). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Szymczyk, J. (2004). Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej. Lublin: Wydawnictwo POLIHYMNIA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d48fe9d7-986b-4ac9-a6b0-112705c84119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.