Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 5(989) | 7-30

Article title

Digitalisation of the Economy as a Factor in Increasing State Competitiveness

Title variants

PL
Cyfryzacja gospodarki jako czynnik zwiększania konkurencyjności państwa

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Objective: The article considers the main challenges and benefits of digitalisation of Ukraine’s economy, outlines the threats and risks posed by this process, to develop tools and digital transformation plans for assessing the level of digital economy in Ukraine. Research Design & Methods: A retrospective analysis of the economic and social development of the states in question is conducted. It takes into account the implementation of digitalisation and use of medium-term budget planning. A ranking method is used to display the change in the rank of the states in 2019 vs 2009. It employs the following indicators: gross domestic product at current prices, gross domestic product per capita at current prices, unemployment, national income, total expenditure of public administration, and the network readiness index. Findings: The research makes it possible to draw conclusions about the need to create conditions for digitalisation in Ukraine. The ability to use digital resources has proven effective during the COVID-19 pandemic. More generally, we assessed the macroeconomic effect by assessing the impact of investment in digital technologies and digital infrastructure on GDP, as well as by assessing productivity growth through digitalisation. According to the estimates cited in this article, the share of the digital economy in the GDP of the world’s largest countries in 2030 will reach 50–60%. In Ukraine, the figure may run even higher, to 65% of GDP (in the implementation of the forced scenario of the digital economy in Ukraine). Implications / Recommendations: Based on the conducted research, two scenarios for the development of digitalisation in Ukraine are put forward: 1) accelerated digitalisation and 2) gradual digitalisation. If scenario 2 is implemented, Ukraine’s economy will remain inefficient, labour migration and brain drain will continue, and Ukrainian products will become less competitive in foreign markets. Ukraine will remain in the backyard of civilisation. Scenario 1 envisages the transition of the Ukrainian economy to a digital one in 3–5 years. Under the implementation of the forced scenario, by 2030 Ukraine will become a European leader in innovation and new technologies, and an intellectual hub. Contribution: The research conducted by the authors will allow to establish the main directions of development of the digitalisation of Ukraine’s economy on the basis of European experience, while the proposed development scenarios will help to create the most attractive conditions in the region for the development of human potential.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozważenie głównych wyzwań i korzyści płynących z cyfryzacji ukraińskiej gospodarki, a także wskazanie, jakie zagrożenia i ryzyko niesie ze sobą ten proces, oraz opracowanie narzędzi i planów transformacji cyfrowej do oceny poziomu gospodarki cyfrowej na Ukrainie. Metodyka badań: Przeprowadzono retrospektywną analizę rozwoju gospodarczego i społecznego wybranych państw, biorąc pod uwagę wdrażanie cyfryzacji i wykorzystanie średniookresowego planowania budżetowego. W tym celu posłużono się metodą rankingową i przestawiono zmianę miejsca w rankingu państw w 2019 r. w porównaniu z 2009 r., uwzględniając następujące wskaźniki: produkt krajowy brutto w cenach bieżących, produkt krajowy brutto na mieszkańca w cenach bieżących, bezrobocie, dochód narodowy, wydatki ogółem administracji publicznej oraz sieciowy wskaźnik gotowości. Wyniki badań: Badania pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących potrzeby stworzenia warunków do cyfryzacji Ukrainy. Umiejętne korzystanie z zasobów cyfrowych potwierdziło swoją skuteczność w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Autorzy ocenili efekt makroekonomiczny, biorąc pod uwagę wpływ inwestycji w technologie cyfrowe i infrastrukturę cyfrową na PKB, a także uwzględniając wzrost produktywności poprzez cyfryzację. Według szacunków podanych w artykule udział gospodarki cyfrowej w PKB największych krajów świata w 2030 r. wyniesie 50–60%. Na Ukrainie wartość ta, według obliczeń autorów, może być jeszcze wyższa i wynieść 65% PKB (gdyby zrealizowany został proponowany scenariusz gospodarki cyfrowej na Ukrainie). Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań skonstruowano dwa scenariusze rozwoju cyfryzacji na Ukrainie: scenariusz 1 – przyspieszona cyfryzacja, scenariusz 2 – stopniowa cyfryzacja. W przypadku realizacji scenariusza 2 ukraińska gospodarka pozostanie nieefektywna, migracja zarobkowa i drenaż mózgów będą kontynuowane, a ukraińskie produkty stracą konkurencyjną pozycję na rynkach zagranicznych. Ukraina pozostanie na marginesie cywilizacji. Scenariusz 1 przewiduje przejście ukraińskiej gospodarki na cyfrową za 3–5 lat. W wyniku realizacji tego scenariusza Ukraina do 2030 r. stanie się europejskim liderem w dziedzinie innowacji oraz nowych technologii i centrum intelektualnym. Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzone przez autorów badania pozwolą wyznaczyć główne kierunki rozwoju cyfryzacji gospodarki Ukrainy na podstawie doświadczeń europejskich, a zaproponowane scenariusze rozwoju pomogą stworzyć w regionie najatrakcyjniejsze warunki do rozwoju potencjału ludzkiego.

Contributors

 • Lviv Polytechnic National University, Administrative and Financial Management Department, Ukraine
author
 • Lviv Polytechnic National University, Administrative and Financial Management Department, Ukraine
author
 • Lviv Polytechnic National University, Administrative and Financial Management Department, Ukraine

References

 • Ackoff R. (1974), Redesigning the Future, John Wiley & Sons, New York.
 • Alonso A. M. (2005), Sovereignty, the Spatial Politics of Security, and Gender: Looking North and South from the US-Mexico Border (in:) State Formation: Anthropological Perspectives, eds Ch. Krohn-Hansen, K. G. Nustad, Pluto Press, London, Ann Arbor, MI.
 • Ansoff H. (1998), How Will Strategic Management Matter in the 21st Century, Paper presented at the Academy of Management Annual Meeting, San Diego, CA.
 • Ansoff H., McDonnell E. (1990), Implanting Strategic Management, Prentice-Hall, New York.
 • Azmuk N. (2014), Factors of Formation and Development of Innovative Forms of Human Capital, “Ukraine: Aspects of Work”, no 3.
 • Barkey K., Parikh S. (1991), Comparative State Perspective, “Annual Review of Sociology”, vol. 7, no 1, https://doi.org/10.1146/annurev.so.17.080191.002515.
 • Blishchuk K., Krupnyk A., Matviishin E. (2014), Territorial Development Forecasting. Benchmarking, Кyiv.
 • Breen K. (2016), What Is “Networked Readiness” and Why Does It Matter?, Weforum, https://www.weforum.org/agenda/2016/07/what-is-networked-readinessand-why-does-it-matter/ (accessed: March 2020).
 • Burawoy M. (1990), Marxism as Science: Historical Challenges and Theoretical Growth, “American Sociological Review”, vol. 55, no 6, https://doi.org/10.2307/2095745.
 • Drucker P. F. (2002), Managing in the Next Society, Truman Talley Books/ St. Martin’s Griffin, New York.
 • Glushchenko A., Kucherova E. P. (2016), Methodics of Forming the Policy of Reporting for an Agricultural Holding’s Segmental Reporting, “Management Reporting”, no 1.
 • Gray A. (1948), Adam Smith, George Philip & Son, London.
 • Gudz P., Gudz M. (2019), Inclusive Development of the Region’s Economy: The Challenges of Globalization and the Possibility of Regionalization, “Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, no 12.
 • International Labour Office (2018), World Employment and Social Outlook: Trends 2018, ILO, Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf (accessed: December 2020).
 • International Telecommunication Union (2017), Measuring the Information Society Report 2017. ICT Country Profiles: ITU, vol. 2, Geneva.
 • Korol S. (2019), Digitalization of the Economy as a Factor of Professional Development, “Modern Economics”, no 18, https://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf (accessed: December 2020).
 • Kovtonyuk K. (2017), Digitization of the World Economy as a Factor of Economic Growth, “Scientific Bulletin of Kherson State University”, vol. 27, no 1.
 • Kraus N., Kraus K. M. (2018), Digitalization in the Context of the Institutional Transformation of the Economy: The Basic Components and Tools of Digital Technologies, “Intelect XXI stolittia”, no 1.
 • Kulynych M. (2019), Digital Economy Trends in the Global Economic Space, “Modern Economics”, vol. 16, no 1, https://doi.org/10.31521/modecon.v16(2019)-08.
 • Laitsou E., Kargas A., Varoutas D. (2020), Digital Competitiveness in the European Union Era: The Greek Case, “Economies”, vol. 8, no 4, https://doi.org/10.3390/economies8040085.
 • Lipsey R. G., Chrystal A. (2015), Economics, Oxford University Press, Oxford.
 • Nagy S. (2017), Digital Economy and Society – A Cross Country Comparison of Hungary and Ukraine, “Visnyk natsionalnogo tekhichnogo universytetu kharkivskyj politekhnichnyj instytut ekonomichni nauky”, vol. 46, no 1267.
 • Portulans Institute (2019a), Network Readiness Index 2019, https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2019/12/The-Network-Readiness-Index-2019_Full_draft-V2.pdf (accessed: February 2020).
 • Portulans Institute (2019b), Network Readiness Index 2019 Analysis. World Information Technology and Services Alliance, https://networkreadinessindex.org/nri-2019-analysis/#renewed-model (accessed: March 2020).
 • Portulans Institute (2019c), Network Readiness Index 2019 Analysis. 2019 Highlights, https://networkreadinessindex.org/2019/#countries (accessed: March 2020).
 • Schwab K. (2016), World Economic Forum, Geneva.
 • Sergienko I. V., Mikhalevich M. V., Stetsyuk P., Koshlai L. B. (2009), Models and Information Technologies for Decision Support during Structural and Technological Changes, “Cybernetics and Systems Analysis”, vol. 45, no 2, https://doi.org/10.1007/s10559-009-9091-7.
 • Silja B., Soumitra D., Bruno L. (2017), The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy, Cornell University, INSEAD, WEF, Geneva.
 • State Statistics Service of Ukraine (2019), Gross Domestic Product, https://ukrstat.gov.ua/ (accessed: January 2020).
 • Toffler A. (1980), The Third Wave, W. Morrow, New York.
 • Trushlyakova A. (2018), Development of Digitalization in Ukraine: Factors of Influence, Advantages and Challenges of Today, “Economic Horizons”, vol. 4, no 7.
 • Veerpalu V., Pastukh S., Volodina E., Devyatkin E. (2014), Features and Prospects of Development of Broadband Access in the USA, “Elektrosviaz”, no 10.
 • Veretyuk S., Pilinskiy V. (2016), Viznachennya prioritetnih napryamkiv rozvitku tsifrovoyi ekonomiki v Ukrayini [Determination of Priority Directions of Development of Digital Economy in Ukraine], Naukovi zapiski Ukrayinskogo naukovo-doslidnogo Institutu zv’yazku [Scientific Notes from the Ukrainian Telecommunication Research Institute].
 • Voitko S. (2019), Conception of Industry 4.0. in the Sustainable Grown of Ukraine, Сreative Business for Smart and Sustainable Crowth, CreBUS.
 • Voronin A., Kizim N. (2006), Model of the Production Cycle, “Biznes Inform”, vol. 6.
 • World Economic Forum (2009–2016), Networked Readiness Index, https://reports.weforum.org (accessed: January 2020).
 • Zelisko I. M. (2012), The Innovative Imperatives of Development of Integration Agro-industrial Formation, “Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytskyj”, vol. 14, no 1(51).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d49718ac-b6ae-489f-a923-a0211ff3577a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.