Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 96 | 183-193

Article title

Zarys historii administracji samorządowej w Polsce

Title variants

EN
Outline of the History of Local Government in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zarys historii administracji samorządowej w Polsce od XIII wieku aż po czasy współczesne. Omówiono najważniejsze akty prawne, które regulowały w przeszłości i regulują obecnie kwestie samorządu terytorialnego, w tym m.in. Konstytucję Marcową, Ustawę scaleniową, Konstytucję Kwietniową, Manifest Lipcowy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, dotyczące samorządu terytorialnego dekrety PKWN i ustawy z lat 1944-1998 oraz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.
EN
This article gives an overview of the history of local government in Poland from the thirteenth century to the present day. It discusses the most important legal acts which in the past regulated, and still do, the issues of local government, including The March Constitution, "Law of merger", The April Constitution, July Manifesto which were announced by the Polish Committee of National Liberation, also, connected with the issue of local government decrees of PCNL and laws which were adopted in the years 1944-1998, and the current Constitution of the Polish Republic.

Contributors

 • UP-H Siedlce

References

 • Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji (Dz.U. 1944 nr 2 poz. 8).
 • Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. 1944 nr 14 poz. 74).
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku (Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • Moryksiewicz L., Pacholska M., Wiedza o społeczeństwie, Wydawnictwo Nowa Era, Poznań 2002.
 • Nowacka E.J., Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
 • Sujka A., Samorząd terytorialny. Realne obywatelstwo, Oficyna Wydawnictw Promocyjnych Civitas Christiana, Warszawa 1998.
 • Szczypliński M., Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2004.
 • Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 roku (Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95).
 • Ustawa z dnia 11 wrze$nia 1944 r. o organizacji i zakresie dzia#ania rad narodowych (Dz.U. 1944 nr 5 poz. 22).
 • Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej w#adzy pa"stwowej (Dz.U. 1950 nr 14 poz. 130).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorz du terytorialnego (Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185).
 • Ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o cz&$ciowej zmianie ustroju samorz du terytorialnego (Dz.U. 1933 nr 35 poz. 294).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podzia#u terytorialnego pa"stwa (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603).
 • Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Pa"stwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91).
 • Wojnicki J., Samorz d lokalny w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Pu#tusk 2008.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d498d830-9cf4-4da6-92fd-c769093aba47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.