Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | vol. 64, nr 3 | 107-117

Article title

Socio-economic development of communes in the West Pomeranian Voivodeship

Authors

Content

Title variants

PL
Rozwój społeczno-gospodarczy gmin województwa zachodniopomorskiego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In recent years Poland has undergone a dynamic socio-economic development, which has not been the same in all territorial units of the country. The level of development of individual communes in the Zachodniopomorskie (West Pomeranian) Voivodeship was examined on the basis of the data on public finances, municipal and housing economy, health protection, the environment, the labour market, education and entrepreneurship. Communes were divided into groups with a similar level of socio-economic development with the use of statistical methods (k-means method and discriminant analysis). Variables regarding the number of business entities, the average number of people per one flat and the budgetary income of communes per capita had a decisive impact on the study of the level of development of communes in the Zachodniopomorskie Voivodeship. The purpose of this work is to show the diversity of socio-economic development of communes in the voivodeship according to selected features. The knowledge of the level of this development may help local government bodies in creating the socio-economic policy of the analyzed areas.
PL
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Rozwój ten nie jest jednakowy we wszystkich jednostkach terytorialnych kraju. Na podstawie danych dotyczących finansów publicznych, gospodarki komunalno-mieszkaniowej, ochrony zdrowia, środowiska, rynku pracy, szkolnictwa oraz przedsiębiorczości badano poziom rozwoju poszczególnych gmin w województwie zachodniopomorskim. Za pomocą metod statystycznych (metody k-średnich i analizy dyskryminacyjnej) podzielono gminy na grupy o podobnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczym. Decydujący wpływ na badanie poziomu rozwoju gmin województwa zachodniopomorskiego miały zmienne dotyczące liczby podmiotów gospodarczych, przeciętnej liczby osób na 1 mieszkanie i dochodów budżetu gmin na 1 mieszkańca. Celem tej pracy jest ukazanie zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa zachodniopomorskiego ze względu na wybrane cechy. Znajomość poziomu tego rozwoju może wspomóc organy samorządów terytorialnych w kreowaniu polityki społeczno-gospodarczej analizowanych obszarów.

Keywords

References

 • Aczel, A. D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bański, J. (2014). Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. Wieś i Rolnictwo, (4), 13-25.
 • Bański, J., and Czapiewski, K. (2008). Ekspertyza. Identyfikacja i ocena sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Bocian, A. F. (2011). Makroekonomia wzrostu – uwarunkowania globalne. Optimum. Studia Ekonomiczne, 1(49), 18-40.
 • Dominiak, J., and Hauke, J. (2018). Badanie wpływu nowoczesnych usług na poziom rozwoju społeczno- gospodarczego z wykorzystaniem dwustopniowej analizy współzależności. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (367), 59-75.
 • Główny Urząd Statystyczny [GUS]. (2018). Bank Danych Lokalnych. Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
 • Kaufman, L., and Rousseeuw P. (2005). Finding groups in data: an introduction to cluster analysis. New York: Wiley.
 • Khattre R., and Naik D. N. (2000). Multivariate data reduction and discrimination with SAS software. New York: John Wiley& Sons Inc.
 • Kloska, R. (2007). Wyniki badań poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 47(11), 165-172.
 • Korenik, S. (1999). Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Miszczuk, A. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pawlus, I. (2010). Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (113), 673-683.
 • Radkiewicz, P. (2010). Analiza dyskryminacyjna. Podstawowe założenia i zastosowanie w badaniach społecznych. Psychologia Społeczna, 5(2-3), 142-161.
 • Rogowska, M. (2010). Determinanty rozwoju lokalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 620, Ekonomiczne Problemy Usług, 353-361.
 • Sobolewski, M., and Sokołowski, A. (2017). Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 468(28), 215-222.
 • Sompolska-Rzechuła, A. (2011). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, (62), 89-95.
 • Staszewska, S. (2012). Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta. Barometr Regionalny, 3(30), 53-68.
 • Stec, M. (2013). Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (34), 95-106.
 • Wakuła, M. (2017). Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w Polsce. In M. Cisek, B. Suchodolski (Eds.). Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 127-138.
 • Warczak, M. (2015). Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy. Współczesna Gospodarka, 6(4), 111-122.
 • Waśniewska, A. (2015). Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin w Polsce. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40(1), 275-285.
 • Wiśniewski, E. (2015). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego powiatów województwa zachodniopomorskiego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(4), 97-113.
 • Ziemiańczyk, U. (2010). Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, (14), 31-40.
 • Zimnicka, A., and Czernik, L. (2007). Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej. Raport z badań obszaru oddziaływania miasta Szczecin. Szczecin: Wydawnictwo Hogben.
 • Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, (3), 10-17.
 • Zygmunt, J. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa opolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (393), 184-192

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d49901ab-6515-45dd-ace9-3c685bcca9b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.