Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 29 | 3 | 5-25

Article title

Rola odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) od kilku lat systematycznie wzrasta. W Polsce energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energie: promieniowania słonecznego, wiatru, wody, zasobów geotermalnych oraz energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła. W niniejszej pracy została przedstawiona aktualna sytuacja na rynku energii elektrycznej, z uwzględnieniem mocy zainstalowanej. Zasadniczym celem artykułu było określenie roli odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu KSE wraz ze wskazaniem potencjałów technicznych i realnych potencjałów rynkowych OZE dotyczących możliwości wykorzystania energii elektrycznej. W Polsce w ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w zakresie efektywnego wykorzystania energii. W unijnej perspektywie finansowej 2014–2020 zapisano w celach wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach i budynkach mieszkaniowych dotyczy zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków i obiektów.

Contributors

References

 • Badyda, K. (2013). Energetyka wiatrowa. Aktualne trendy rozwoju w Polsce. Energetyka, 5, 393–398.
 • GLOBEnergia (2014, 10 grudnia). Pozyskano z www.globenergia.pl/ zestawienia/tag/farma%20fotowoltaiczna
 • Czyżewski, W.P. (2009). Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce – dziś i w niedalekiej przyszłości. Nowa Energia, 1(7), 64–66.
 • Dudziński, K. (2014). Czy odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczna mogą wpłynąć na ograniczenie importu energii? Gazeta Finansowa, lipiec.
 • Dziamski, P., Kamińska, M., Michałowska-Knap, K., Wiśniewski, G. (2011). Energetyka rozproszona. Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Efektywność wykorzystania energii w latach 2002–2012 (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 roku (2013). Warszawa: GUS.
 • Energy Economic Developments in Europe (2014). Bruksela: European Commission.
 • Kapuściński, J., Rodzoch, A. (2006). Geotermia niskotemperaturowa w Polsce – Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Warszawa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Kępińska, B. (2013). Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 1, 5–23.
 • Korczak, A., Rduch J. (2009). Energetyka wodna w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju,Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, t. 3, 33–61.
 • Krajowe Centrum Wdrożeń Czystszej Produkcji (2014, 10 grudnia), http://cp.gig.katowice.pl/elektro_wod.html
 • Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Maciejewski, Z. (2011). Stan krajowego systemu elektroenergetycznego, Polityka Energetyczna,14(2), 249–258.
 • Miciuła, K. (2011). Potencjał biomasy na cele energetyczne. W: M. Jasiulewicz (red.). Wykorzystanie biomasy w energetyce, aspekty ekonomiczne i ekologiczne. Koszalin: Centrum Naukowo--Badawcze Energii Odnawialnej Politechniki Koszalińskiej, 305–317.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009). Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne (2014, 20 listopada). Pozyskano z www.pse.pl
 • Popczyk, J. (2010). Energetyka rozproszona jako odpowiedź na potrzeby rynku i pakietu energetyczno--klimatycznego, Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Popczyk, J. (2011). Energetyka rozproszona – od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Warszawa: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.
 • Poskrobki, B. (red.) (2011). Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Przygrodzki, M. (2012). Generacja rozproszona jako aktywny uczestnik zarządzania pracą KSE. Elektroenergetyka, 3–4, 98–104.
 • Program 2014–2020 Infrastruktura i środowisko. Wsparcie efektywności energetycznej w latach 2014–2020 ze środków Unii Europejskiej (2013). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Roszkowski, A. (2013). Energia z biomasy – efektywność, sprawność i przydatność energetyczna. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(1), 97–124.
 • Rynek fotowoltaiki w Polsce – diagnoza (2012). Katowice: Park Naukowo-Technologiczny Euro--Centrum.
 • Silarska-Piaskowska, M. (2014). Analiza możliwości pozyskania energii z biomasy w Polsce. Polityka Energetyczna, 17(4), 239–248.
 • Sobolewski M., (2010). Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. StudiaBAS, 1(21), 267–290.
 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku (2013). Warszawa:Ministerstwo Środowiska.
 • Sztuba, W. (red.) (2014, 10 grudnia). Energetyka wiatrowa w Polsce. Raport TPA Horwath i BSJP. Pozyskano z http://www.tpa-horwath.pl/sites/default/files/downloads/raport_wiatrowy_2013_0.pdf
 • Urząd Regulacji Energetyki (2014). Pozyskano z www.ure.gov.pl
 • Wiśniewski, G. (red.) (2007). Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do2020 roku. Warszawa: Instytut Energetyki Odnawialnej.
 • Wiśniewski, G., Michałowska-Knap, K., Koć, S. (2012). Energetyka wiatrowa – stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce. Warszawa: Instytut Energetyki Odnawialnej.
 • Wiśniewski, G., Michałowska-Knap, K., Oniszk-Popławska, A., Więcka, A., Dziamski, P., Kamińska,M., Curkowski, A. (2011). Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Zaporowski, B. (2014). Efektywność energetyczna i ekonomiczna perspektywicznych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Acta Energetica, 2, 156–166.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4a08403-3f91-409e-98f1-1df32794fd35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.