Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 50-56

Article title

Nauczyciele wychowania fizycznego o edukacji fizycznej dziewcząt

Content

Title variants

EN
Physical Education Teachers about Physical Education of Female Pupils

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy było poznanie opinii nauczycieli wychowania fizycznego na temat realizacji procesu edukacji fizycznej dziewcząt oraz wprowadzonych reform programowych (1999, 2009). W badaniach uczestniczyło 51 nauczycieli bialskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu. Większość nauczycieli systematycznie przygotowywała się do lekcji i motywowała uczennice do ich współtworzenia. Realizację działu „Rytm-Muzyka-Taniec” najczęściej deklarowali nauczyciele szkół gimnazjalnych. Niechęć do ich prowadzenia wynikała z niedostatecznej wiedzy i braku umiejętności niektórych nauczycieli. Większość nauczycieli preferowała pracę zgodnie z założeniami reformy z 1999 roku. Pozytywnie odnieśli się też do zmian z 2009 roku, dotyczących podziału treści programowych na obligatoryjne oraz do wyboru.
EN
The aim of this study was to investigate the views of teachers of physical education on the realization of the process of physical education for girls and the program of reforms (1999, 2009). The study involved 51 teachers from the Bialskie primary schools, secondary and post-secondary schools. Diagnostic survey method was used while the applied research tool was a questionnaire. Most teachers systematically prepare for lessons and motivate pupils to co-create them. Implementation of the department “Rhythm-Music-Dance” was frequently declared by junior high school teachers. Reluctance to their conduct resulted from insufficient knowledge and lack of skills of some teachers. Most teachers prefer to work in line with the reform of 1999. Teachers also reacted positively to the changes in 2009, on the division of content into the obligatory and optional ones.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

50-56

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

References

 • Bergier B., Flisiak A., Flisiak M. (2012), Lekcje wychowania fizycznego z dziewczętami bialskich szkół. Polish Journal of Sport and Tourism Sport i Turystyka. Vol. 19 No.2, 141-150.
 • Bergier B., Kapusta K. (2010), Dancing as a form of recreation and health promotion of high school students. W: B. Bergier (red.), Physical activity in disease prevention and health promotion. Pope John II University in Biała Podlaska Institute of Health, Biała Podlaska s. 45-59.
 • Frołowicz T. (2010), Reforma wychowania fizycznego i zdrowotnego - szanse i zagrożenia. W: T. Lisicki (red.), Zdrowie-Kultura Zdrowotna - Edukacja Perspektywa społeczna i humanistyczna. AWFiS, Gdańsk, s. 89-93.
 • Grabowski H. (1997), Teoria fizycznej edukacji. WSiP (wyd.1), Warszawa.
 • Kosiba G., Szalewski J. (2010), Intelektualizacja procesu wychowania fizycznego - elementy przygotowania uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej. W: B. Zawadzka (red.), Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, s. 277-283.
 • Lech P. (1998), Żal czwartej godziny. Lider 3, 19.
 • Maszczak T. (2007), Edukacja fizyczna w nowej szkole. Wydawnictwo AWF , Warszawa.
 • Osiński W. (2011), Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań.
 • Pławińska L. (2004), Przyczyny niechęci do uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego w opinii uczennic Zespołu Szkół Ogrodniczych w Szczecinie. W: W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii. Poznań, s. 197-208.
 • Sajda Z. (2001), Wpływ czynności nauczyciela na kształtowanie osobowości dziewcząt w wieku dorastania poprzez taniec na lekcjach wychowania fizycznego. Lider 3, s. 22-26.
 • Siwka K., Napierała, M., Muszkieta R. (2013), Taniec jako jedna z form realizacji nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. W: R. Muszkieta, M. Cieślicka, M. Napierała, W. Żukow (red.), Physical education in new system education. Wychowanie fizyczne w nowoczesnym systemie edukacji. PTNKF, Bydgoszcz-Poznań, s. 214-258.
 • Szeklicki R., Biernacki J. (2000), Stosunek do lekcji wychowania fizycznego a aktywność fizyczna w czasie wolnym u dzieci i młodzieży w Polsce. W: W. Osiński, R. Muszkieta (red.), Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. AWF Poznań, s. 325-33.
 • Tumiłowicz-Lesiuk D., Napierała M. (2013), Zajęcia fakultatywne w wychowaniu fizycznym wprowadzone w ramach reformy programowej w 2009 roku w ocenie uczniów i nauczycieli wybranych gimnazjów. W: R. Muszkieta, M. Cieślicka, M. Napierała, W: Żukow (red.), Physical education in new system education Wychowanie fizyczne w nowoczesnym systemie edukacji. PTNKF, Bydgoszcz -Poznań, s. 148-179.
 • Zuchora K. (2009), Nauczyciel i wartości z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki sportu. AWF Józefa Piłsudskiego, Spółka Wydawnicza Heliodor, Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-6081

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4a17cb4-0a07-471b-9a49-c5d858e17e2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.