Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 39 | 148-161

Article title

Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995–2008. Część 2: Zmiana zróżnicowań rozwojowych

Content

Title variants

EN
Coherence Versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU in 1995–2008. Part 2: Change in Differences of Development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza spójności rozwoju ekonomicznego, mierzonego PKB per capita, regionów NUTS2 krajów UE w latach 1995–2008. W badaniu wykorzystano PKB per capita (wg PPP, USD, ceny stałe z 2000 roku) 189 regionów NUTS2 UE, którego dane statystyczne pozyska-no z baz danych publikowanych przez OECD i Eurostat. W artykule przeanalizowano zróżnico-wanie w latach 1995–2008 poziomów i stopy wzrostu PKB per capita badanych regionów. Prze-prowadzono również analizę zróżnicowania względnego rozwoju ekonomicznego regionów UE, a także wewnątrz krajów członkowskich. Na podstawie przeprowadzonych badań trudno wycią-gnąć jednoznaczny wniosek o konwergencji występującej między regionami UE. Zmniejszanie zróżnicowań w rozwoju ekonomicznym między regionami UE-27 wynikało z szyb-kiego wzrostu gospodarczego nowych krajów członkowskich. Co więcej, zmiany PKB per capita w regionach UE-15 nie ilustruje rosnącej spójności rozwoju ekonomicznego regionów tej grupy. Z kolei regiony UE-10 charakteryzowały się rosnącymi zróżnicowaniami PKB per capita, a więc pogłębiającą się niespójnością rozwoju ekonomicznego. Badając natomiast zmienności PKB per capita regionów wewnątrz krajów wynika, że więk-szą spójnością regionalnego rozwoju ekonomicznego cechowały się regiony w krajach UE-15 w stosunku do UE-10. Zróżnicowanie regionów wewnątrz krajów w grupie UE-15, ze względu na PKB per capita, były niższe w stosunku do regionów krajów UE-10. Co więcej, zróżnicowania te w krajach UE-10 silniej pogłębiły się w stosunku do regionów starej piętnastki.
EN
The aim of the paper is to analyze the regional cohesion in economic development of the EU between 1995 and 2008. The research was conducted on the value of GDP per capita (in PPP, constant prices in 2000) of 189 regions of the EU, taken from the OECD and UNECE databases. The article discusses the differences in level and rate of growth of regional GDP per capita, and relative differences of regions across the EU and across EU-member states. The research does not provide strong enough evidence for regional convergence in economic development between EU regions. Closing development gap in economic development between regions of the EU-27 was a re-sult of fast economic growth of regions of new-member states. Moreover, changes in GDP per capita within the EU-15 does not show the growing coherence of economic development of re-gions of this group. The regions of the EU-10 was characterized by growing differences (lack of cohesion) in GDP per capita, so in other words – increasing divergence of economic development. The analysis of GDP per capita changes of the regions within countries indicates that the EU-15 countries were more coherent in terms of the economic development comparing to the EU-10. The differences of the GDP per capita between regions within the countries of the EU-15 were lower than within EU-10. Moreover, these disparities within countries of the EU-10 grew more rapidly in comparison to the EU-15.

Year

Issue

39

Pages

148-161

Physical description

Contributors

  • Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
author
  • Katedra Ekonomii Politechnika Rzeszowska

References

  • Fisher M.M., Strumper P., 2007, Income distribution dynamics and cross-region conver-gence in Europe, Spatial filtering and novel stochastic kernel representations, “Journal of Geographical Systems”, Vol. 10.
  • Jóźwiak J., Podgórski J., 2000, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
  • Pittau M.G., Zelli R., 2006, Empirical evidence of income dynamics across EU regions, “Journal of Applied Economics”, Vol. 21.
  • Próchniak M., Rapacki R., 2009, Konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w krajach transformacji w latach 1990–2005 [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transforma-cji. Konwergencja czy dywergencja?, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa.
  • Jabłoński Ł., Misiak T., 2014, Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regio-nów Unii Europejskiej w latach 1995–2008. Część 1: Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 38.
  • OECD, 2012, OECD statistics portal, http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx, (dostęp 27.12.2012).
  • Eurostat, 2012, Dane Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, (dostęp 27.12.2012).
  • UNECE, 2012, UNECE Statistical Division Database, www.unece.org, (dostęp 27.12.2012).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4a608b1-8338-4ab6-bdca-815fc336cdd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.