Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 9 | 1 | 37-52

Article title

Funkcja religijności w procesie radzenia sobie ze stresem. Koncepcja Kennetha I. Pargamenta

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The function of religiosity in the process of coping with stress. Kenneth I. Pargament’s theory

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na polu badań psychologicznych obszary religii i stresu były powiązane ze sobą od dawna. Spośród koncepcji wyjaśniających funkcję religii w sytuacjach trudnych najbardziej popularna stała się w ostatnich latach teoria religijnego radzenia sobie (religious coping), rozwijana przez K. I. Pargamenta. Podejście to można scharakteryzować jako poznawcze, zorientowane na proces i pragmatyczne. W artykule przedstawiono aparat pojęciowy teorii, sposób, w jaki omawiana teoria wyjaśnia udział religii w poszczególnych etapach procesu radzenia sobie ze stresem, oraz mechanizmy, przez które ten udział się dokonuje. Przedstawiono również charakterystykę wyróżnionych przez Pargamenta religijnych metod radzenia sobie. Pomimo pewnych braków teoretycznych, model ten, dzięki swej wieloaspektowości, dostarczył podstaw do szerokich i perspektywicznych programów badań. Wprowadził bowiem nowy punkt widzenia na związek religijności ze zdrowiem psychicznym, co stanowiło impuls do ożywienia i zdynamizowania badań w dziedzinie psychologii religii.
EN
In psychological research areas of religion and stress have been interconnected for many years. Among theories explaining the function of religion in stressful situations, the theory of religious coping developed by K. I. Pargament has recently gained considerable popularity. This approach can be characterized as cognitive, process-oriented and pragmatic. This article presents the terminological apparatus of this theory, the explanation the theory gives for the role of religion on particular stages of the process of coping with stress and mechanisms responsible for this role. The religious coping strategies described by Pargament are also characterized. Despite of some theoretical drawbacks, owing to its multi-dimensionality, this theory provided bases for extensive and promising research programmes. It introduced a new point of view on the associations between religiosity and psychic health, which provided an impulse for boosting research in psychology of religion.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

37-52

Physical description

Dates

published
2006

Contributors

  • Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
author
  • Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4a69a04-69ef-48a7-910f-d968688b4364
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.