Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 45-54

Article title

Postawy konsumenckie wobec promocji on-line

Content

Title variants

EN
Consumer Attitudes towards On-line Promotions
RU
Отношение потребителей к мероприятиям по продвижению онлайн

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem opracowania jest zaprezentowanie najczęściej stosowanych narzędzi promocji internetowej w kontekście krytycznego ich osądu dokonanego z perspektywy klienta. W szczególności zwrócono uwagę na emocje, które towarzyszą odbiorcom przekazów reklamowych oraz ich oddziaływanie na dokonywane przez klienta decyzje zakupowe. Opracowanie oparto na analizie najnowszej literatury przedmiotu, raportach ICAN Research Harvard Business Review oraz własnych badaniach ankietowych, przeprowadzonych w 2013 roku wśród 319 użytkowników Internetu. Wynika z nich, iż znaczna część działań promocyjnych prowadzonych przez Internet ma agresywny charakter, powodujący irytację klientów, co przekłada się na ich małą skuteczność. Reklama on-line jest rozpoznawalna, ale jej wpływ na decyzje zakupowe jest dyskusyjny. Zawarte w opracowaniu wnioski mogą stanowić inspirację do doboru właściwych narzędzi promocyjnych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the study is to present the most often applied tools of Internet promotion in the context of critical judgement thereof made from the customer’s perspective. In particular, attention was paid to the emotions accompanying recipients of advertising messages as well as impact on the purchasing decisions being made by the customer. The study is based on a review of the recent subject literature, ICAN Research Harvard Business Review reports, and own surveys carried out in 2013 among 319 Internet users. They show that a considerable part of promotional actions carried out via the Internet is of aggressive nature causing customers’ vexation, what translates to their low efficacy. The on-line advertising is recognisable but its impact on purchasing decisions is disputable. The contained in the study conclusions may be inspiration to make choice of proper promotional tools. The article is of the research nature.
RU
Цель разработки – представить чаще всего применяемые инструменты интернет-продвижения в контексте их критической оценки, проведенной из перспективы клиента. В особенности обратили внимание на эмоции, которые сопутствуют адресатам рекламных сообщений, а также их воздействие на принимаемые клиентом решения о покупке. Разработка основана на анализе новейшей литературы предмета, отчетах ICAN Research Harvard Business Review, а также на собственных опросах, проведенных в 2013 году среди 319 интернет-пользователей. Из них вытекает, что значительная часть мероприятий по продвижению, осуществляемых по интернету, имеет агрессивный характер, вызывающий раздражение у клиентов, что ведет к низкой их резуль- тативности. Рекламу онлайн замечают, но ее влияние на решения о покупке – спорный вопрос. Содержащиеся в разработке выводы могут быть инспи- рацией к подборке соответствующих инструментов по продвижению. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

45-54

Physical description

Contributors

References

 • Feldy M. (2012), Sklepy internetowe. Jak złapać w sieci E-konsumentki i E-konsumentów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kaznowski D. (2007), Nowy marketing w Internecie, Difin, Warszawa.
 • McKeown M. (2001), E-customer: customer just got faster and smarter catch up, Pearson Education, Harlow-London.
 • Mróz B. (2010), Nowe Trendy konsumenckie- szansa czy wyzwanie dla marketingu, (w:) Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, PWE, Warszawa.
 • Petrykowska J. (2012), Działania promocyjne realizowane przez przedsiębiorstwa produkcyjne –wyniki badania, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 712, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 26.
 • Reed J. (2012), Szybkie łącze z klientami, Marketing internetowy, Helion, Gliwice.
 • Surmacz T. (2013), Rynek internetowy w Polsce i na świecie, (w:) Królewski J., Sala P. (red.), E-marketing.
 • Współczesne Trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tarabasz A. (2012), E-komunikacja. Modele, narzędzia, zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • http://www.e-gospodarka.pl [dostęp: 07.03.2014].
 • http://bi.gazeta.pl [dostęp: 07.03. 2014].
 • http:// pic.media. com.pl [dostęp: 09.03.2014].
 • http://www.marketing-news.pl.[dostęp: 08.03.2014].
 • http://www.hbrp.pl/9raportow/upload/marketing/Polskie_firmy_w_mediach_spolecznosciowych.pdf [dostęp: 09.03.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4a6c248-f2c8-48f0-be79-67ca84c11b64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.