PL EN


2019 | 27 | 93-113
Article title

Rola rzek w historii Księstwa Halicko-Wołyńskiego (na podstawie informacji z kronik XII-XIII w.)

Authors
Content
Title variants
EN
The role of rivers in history of Galicia-Volhynia Principality (on the basis of entries from the chronicles of the XII-XIII centuries)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano treści dotyczące rzek, bagien i jezior Wołynia i Galicji, zawarte w Latopisie Kijowskim (ХІІ w.) i Latopisie Halicko-Wołyńskim (ХІІІ w.). Rozpatrzono rolę obiektów hydrograficznych w kampaniach wojskowych jak również ich znaczenie w życiu gospodarczym państwa Halicko-Wołyńskiego (żegluga, mosty, groble, brody). W oparciu o wiadomości z kronik dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych (deszcz, śnieg, wiatr, mróz, mgła) ustalono przyczyny, przebieg i konsekwencje poszczególnych katastrof społecznych (głód, epidemie) na ziemiach Galicji i Wołynia w czasach książęcych. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią ważne uzupełnienie wiedzy z zakresu geografii historycznej zachodniej części dzisiejszej Ukrainy.
EN
The article provides an analysis of records found in Kyiv (12th-century) and HalychVolhyn (13th-century) Chronicles about rivers, wetlands and lakes within the areas of Galicia and Volhyn. The role of hydrographic objects in military campaigns was duly considered along with their significance in the economic life of the Kingdom of Ruthenia (shipping, bridges, dykes, fords).Based on the chronicle records concerning extreme climatic events (rain, snow, wind, frost, fog), the causes, course, and consequences of individual social disasters (famines, epidemics) on the territory of Galicia and Volhynia during the Princely times were established The results of the conducted research constitute an important complement to the knowledge in the field of historical geography of the western part of today's Ukraine.
Year
Volume
27
Pages
93-113
Physical description
Contributors
author
 • Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki
References
 • Александрович, В., 2015, „Щастя” короля Данила Романовича [рец. на кн.:] Dąbrowski D. Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 1201–1264). Biografia polityczna (Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – T. 1). – Kraków: Avalon, 2012. // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2015. – Вип. 9.
 • Багров, Н.В., 2002, Региональная геополитика устойчивого развития. Київ.
 • Баран, В., Томенчук, Б., 1993, Галичина могила //Галицько-Волинська держава: причини виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей і повідомлень. Львів.
 • Войнаровський, В., 2008, Верхнє Побужжя як Балто-Чорноморське роздоріжжя (І тис. н. е.), МДАПВ, Львів, Вип. 12, s. 170–181.
 • Войтович, Л.В., 2010, Галицько-Волинська держава в публікаціях збірників останніх років // Княжа доба: історія і культура. – Вип. 3, Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича HAH України
 • Гудима, Ю., 1999, Стародавня дорога Попідгридень, Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Львів.
 • Гудима, Ю., 2002, Напрямки досліджень історичної географії Галицько-Волинського князівства, Наукові записки Національного університету „КиєвоМогилянська академія”, Спецвип. – Т. 20, x. 1.Київ, s. 222–227.
 • Гудима, Ю., Банах, І., 2007, Здоров’я володарів Галицького престолу: Володимр Володаревич, Ярослав Осмомисл, Данило Романович (Спроба історикомедичного аналізу за літописними свідченнями), Мат. Міжнар. наук. конф, 29–30 листопада 2007 р., Львів, s. 166–175.
 • Гупало, В., 2014, Звенигород і Звенигородська земля у ХІ–ХІІІ століттях (соціоісторична реконструкція), Львів.
 • Грушевський, М.С., 1992, Історія України-Руси: в 11 томах, 12 книгах. / Редколегія: П. С. Сохань (голова) та ін. — Київ: “Наукова думка”, 1991-1998. — Серія “Пам’ятки історичної думки України”. Т. 2, Київ.
 • Дергачев, В.А., 2000, Геополитика, Київ.
 • Диба, Ю., 2015, Формування території «Руської землі ІХ-Х ст. у контексті функціонування трансєвропейського торговельного шляху Булгар-КиївРеґенсбурґ, Науковий збірник. Вип. 55. Матеріали 55 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1000- річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, 23 жовтня 2015 року, м. Володимир-Волинський. Упоряд. А. Силюк, В. Пикалюк – Луцьк, s. 42-50.
 • Довгань, П., 2006, Бужани як етнічний та державотворчий чинник у давній історії України, Вісник інституту археології, Львів.
 • Дробыжев, В.В., Ковальченко, И.Д., Муравьев, А.В., 1973, Историческая география СССР. Москва.
 • Журавльова, А., 2016, Образ Дніпра в традиційній культурі українського козацтва, Народна творчість та етнологія, № 2, С. 91-99.
 • Забелин, А., 1887, Военно-статистическое описание Волынской губернии, Ч.І. Сост. Киев.
 • Ипатьевская летопись,[в:] Полное собрание русских летописей, 1908, 2-е изд., ред. Алексей Шахматов, Санкт-Петербург, Типография М.А. Александрова, т. 2.
 • Исаевич, Я.Д., 1980, О древнейшей топонимии Прикарпатья и Верхнего Побужья, Славянские древности. Київ.
 • Кириков, В.С., 1979, Человек и природа восточноевропейской лесостепи в Х – начале ХІХ вв. Москва.
 • Колесник, Н.С., 2010, Дунай як елемент національної концептосфери (на матеріалі українського пісенного фольклору), Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур, Вип. 11, s. 77-84.
 • Колосов, В.А., Мироненко, Н.С., 2001, Геополитика и политическая география, Москва.
 • Котляр, Н.Ф., 1985, Формирование территории и возникновение городов ГалицкоВолынской Руси ІХ–ХІІІ вв., Киев.(http://www.klex.ru/gfv)
 • Крипякевич, І.П., 1928, Повені на Підкарпатті ХІІ–XVIII в., Вісник природознавства, № 2. s. 111–113.
 • Крипякевич, І., 1930, Астрономічні явища в українських літописах XI - XVIII вв. (Матеріали і доповнення), Збірник фізіоґрафічної комісії. Математично-природописно-лікарська секція Наукового Товариства ім.Шевченка у Львові. – Львів, с. 45-58.
 • Лавров, С.Б., Никитина, М.Г., 2000, «Табуированная» геополитика: от заката к взлетy, Изв. Рос. геогр. об-ва. Вып. 2;
 • Липа, Ю., 1953, Призначення України. Друге незмінене видання. Накладом української книгарні «Говерля». Нью-Йорк.
 • Ляска, В., 2015, Лиса Гора на Голих горах (причинок до топонімічного ландшафту Галицько-Волинського пограниччя в добу Романовичів), Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. Володимир Александрович]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Львів.
 • Ляска, В.М., 2015, Територіальний та адміністративний розвиток Верхнього Побужжя у ІХ–XIV ст., автореф. дис. канд. іст. наук., Львів.
 • Макарець, Ю.С., 2013, Концепт «вода» в українській мовній картині світу (на матеріалі усної народної творчості), Міжнародний вісник: Культурологія.Філологія. Музикознавство, Вип. 1, s. 106-112.
 • Милян, Т., 2015, Заселення верхів’ів Західного Бугу В VІ-VІІ ст., Археологічні дослідження Львівського університету, Випуск 19
 • Митрополит Іларіон, 1992, Дохристиянські вірування українського народу, Іст.- реліг. моногр. – Київ, s. 40-49.
 • Онищук, Я., 1993, Про локалізацію давньоруського міста Броди // ГалицькоВолинська держава: причини виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей і повідомлень. Львів.
 • Паршин, І., 2016, Голод та епідемії у Галицько-Волинській державі: нотатки на полях політичної історії Русі, Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Вип. 52, s. 53–72.
 • Пастернак, Я., 1961, Археологія України. Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами,Торонто: НТШ.
 • Пелещишин, Н.А., 1987, Исследования в верховьях Западного Буга, Археологические открытия 1985 года, Москва.
 • Петегирич, В., 2007, Поселенські структури V/VI–Xст. Верхньої Надбужанщини як підоснова формування Белзької та Червенської земель, МДАПВ, Вип. 11. s. 101–120
 • Рудницький, С., 1919, Проблеми географії України, Зб. матеріалів мат.- природопис.-лікар. Секції НТШ. – Львів, Т. ХVІІІ-ХІХ, s. 1-85.
 • Салевич, П., 2017, ”Дунай” у ”Слові о полку Ігоревім”: образ ”річки великої, славної і віддаленої”, Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Філол. науки. Літературознавство, № 11-12 (360- 361), s. 118-125.
 • Самаркин, В.В.. 1976, Историческая география Западной Европы в средние века. М.
 • Скварчевська, Л.В., 1959, Про геоморфологічну типізацію річкових долин західних областей УРСР, Географічний збірник ЛДУ, Вип.5.
 • Степанів, О., 1953, Сучасний Львів, Нью-Йорк.
 • Терський, С., 1994, Розвідки у верхньому Побужжі, Археологічні дослідження на Львівщині в 1994 р., Львів.
 • Терський, С., 2011, Західно-волинські військово-стратегічні шляхи „ПівнічПівдень” у ХІ–ХІV ст.: історико-географічний коментар, Наукові записки Національного університету „Острозька академія”, Острог, Вип. 17.
 • Чайка, М., 1992, Нові дослідження слов’янських пам’яток на Західному Бузі // Нові матеріали Прикарпаття і Волині. Львів.
 • Чайка, М., 2001, Підсумки досліджень пам’яток літописних бужан в Західному Побужжі // Етноген історія слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть. Львів.
 • Шестопалов, В.М. (редкол.: [голова] та ін.), 2012, Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т.6 : Історія природних вод. Кн. 1: Водневисті мінерали, НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Ін-т геол. наук НАН України; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) [та ін.]. Київ.
 • Шестопалов, В. М., (редкол.: [голова] та ін.), 2012, Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 6 : Історія природних вод. Кн. 2 : Досвід гідрохімії і геохімії вод Землі. Статті. Коментарі, НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Ін-т геол. наук НАН України ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) [та ін.], Київ.
 • Dąbrowski, D., 2012, Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 1201–1264). Biografia polityczna, Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, T. 1, Kraków
 • Goranin, E., 1995, Latopis kijowski 1118-1158, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kędzior, A., 1910, W sprawie budowy dróg wodnych. Lwów.
 • Labuda, G., 1992, Rzeki w dziejach narodów, Rzeki, tom 1, s. 15-38.
 • Lam, J., (brak daty), Starożytny Dźwinogród i Rożne Pole; http://sites.gfoogle.com/site/xatachytalnya/pismenniki-prikarpatta/janlam/starozytny-dzwinogrod-i-rozne-pole.
 • Matakiewicz, M., 1910, W sprawie kanałów galicyjskich. Lwów.
 • Metchnicoff, L., 1889, La civilisation et les grands fleuves historiques. Paris.
 • Nałkowski, W., 1877, Rzeki Wałdajsko-Sarmackie, Przewodnik Naukowy, nr. 8, Lwów.
 • Petycya Izby Handlowej i Przemysłowej w sprawie kanału spławnego Dunaj-WisłaDniestr,1910, Kraków.
 • Piskozub, A., 1968, Gniazdo Orła Białego, Warszawa.
 • Ratzel, F., 1882-91, Anthropogeographie, Bd 1–2, Stuttgart.
 • Romer, E., 1901, Rola rzek w historii i geografii narodów. Lwów.
 • Romer, E., 1939, Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych. Lwów-Warszawa.
 • Rosłoński, R., 1910, Droga wodna Dunaj-Odra-Wisła-Dniestr i jej znaczenie dla Zagłębia krakowskiego. Kraków.
 • Rozwadowski, J., 1948, Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków.
 • Stecki, J., 1864-1871, Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym, Lwów, Т.І 1864, Т.ІІ. 1871.
 • Stupnicki, H., 1849, Galicya pod względem topograficzno-geograficzno-historycznym: z mapą Galicyi, łącznie z obwodem krakowskim i Bukowiną / skreślona przez Hippolita Stupnickiego. Lwów.
 • Wojciechowski, Z., 1939, Polska nad Wisłą i Odrą w X wieku. Studium nad genezą państwa Piastów i jego cywilizacji. Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4a8437a-b0bc-4f35-b71e-96b16821bafc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.