Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 63, nr 10 | 74-85

Article title

Targeted grants allocated from the state budget as a source of financing local government investments

Content

Title variants

PL
Dotacje z budżetu państwa jako źródło finansowania inwestycji samorządowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Financing investments is one the most important issues in the policy of local governments. One of the ways of supporting local governments are targeted grants for investments from the state budget. Recent years have been characterized by a change in the policy of financing local governments in this area, which was mainly related to the change of priorities from investment to social policy support. The aim of the article is to present the legal possibilities and actual use of available sources of financing local and regional development by local governments units coming from targeted grants from the state budget of an investment character in the period of 2014-2018.
PL
Finansowanie inwestycji jest jednym z najważniejszych zagadnień w polityce samorządów. Sposobem wsparcia dla samorządów są dotacje celowe z budżetu państwa, mające charakter inwestycyjny. Ostatnie lata charakteryzuje zmiana polityki finansowania samorządów w tym obszarze, co związane było głównie ze zmianą priorytetów z inwestycyjnych na wsparcie polityki socjalnej. Celem artykułu jest przedstawienie prawnych możliwości oraz faktycznego wykorzystania w okresie 2014-2018 dostępnych źródeł finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego przez jednostki samorządu terytorialnego, pochodzących z dotacji z budżetu państwa, mających charakter inwestycyjny.

References

 • Agranoff R., 2004, Autonomy, devolution and intergovernmental relations, Regional and Federal Studies, 14, 1.
 • Benz A., 2007, Two types of multi-level governance: Intergovernmental relations in German and EU policy, Regional and Federal Studies, vol. 10, issue 3.
 • Borodo A., 2013, Subwencje ogólne i dotacje celowe dla samorządów – zasady ogólne, procedury prawne i roszczenia, [in:] A. Borodo (ed.)., Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz. U. 1994 nr 124, poz. 607.
 • Farvacque-Vitkovic C., Kopanyi M. (eds.), 2014, Municipal finances: a handbook for local governments, The World Bank, Washington.
 • Filipiak B.Z., 2014, Adekwatność źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, 1-2.
 • Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Szaja M., 2013, Finansowanie prorozwojowych inwestycji samorządowych na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, vol. XLVII, 3.
 • Izdebski H., Hausner J. (eds.), 2013, Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków.
 • Jarosiński K., 2003, Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności lokalnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483).
 • Kornberger-Sokołowska E., 2001, Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych, Samorząd Terytorialny, 3.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2013, Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Kulesza M., 2009, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, Samorząd Terytorialny, 12.
 • Ladner A. et al., 2016, Measuring local autonomy in 39 countries (1990-2014), Regional and Federal Studies, vol. 26, issue 3.
 • Lubińska T., 2017, Finansowanie zadań samorządowych w świetle zasady adekwatności oraz wymogów stabilności finansów publicznych, Finanse Komunalne, 10.
 • Ofiarska M., Ofiarski Z., 2013, Udzielanie dotacji celowych z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia adminstracyjno-prawne, [in:] A. Borodo (ed.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń.
 • Ofiarski Z., Ofiarska M., 2014, Kryteria oraz formy podziału dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, 1-2
 • Ostrowska A., 2014, Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania samorządu terytorialnego a konstytucyjna zasada adekwatności, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(2).
 • Patrzałek L., 2017, Dotacje jako transfery z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, vol. LI, 6.
 • Poirier J., 2010, Formal Mechanisms of Intergovernmental Relations in Belgium, Regional and Federal Studies, vol. 12, issue 3.
 • Poniatowicz M., 2014, Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej samorządu terytorialnego w Polsce w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 841.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010, poz. 1579).
 • Smoke P., 2015, Rethinking decentralization: accessing challenges to a popular public sector reform, Public Administration and Development, vol. 35, issue 2.
 • Smoke P., 2019, Improving Subnational Government Development Finance in Emerging and Developing Economies: Toward a Strategic Approach (February 11, 2019), ADBI Working Paper 921, https://ssrn.com/abstract=3358007 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3358007.
 • Spahn, P.B., 1999, Decentralization, Local Government Capacity and Creditworthiness: Macroeconomics Aspects, Working Paper nr 6, Infrastructure Unit, Europe and Central Asia, World Bank, Washington DC.
 • Szołno-Koguc J., Twarowska M., 2013, Przesłanki i zalety stosowania instrumentów pozadotacyjnych w finansowaniu inwestycji j.s.t., [in:] A. Alińska (ed.), Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, SGH, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003 nr 203, poz. 1966).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240).
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. 2016, poz. 825, 2017, poz. 1566, 2018 poz. 650, 756).
 • Wójtowicz K., 2015, Przejawy naruszeń zasady adekwatności w procesie decentralizacji zadań publicznych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 391.
 • Zioło M., 2012, Finansowanie inwestycji komunalnych przez banki, Annales Universitati Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, vol. XLIV, 4. Sectio H.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4adf2cb-26ce-43f8-91c9-c9d371a12072
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.