PL EN


2020 | 9 | 111-132
Article title

Zmiany dostępności pieszej i rowerem kluczowych przestrzeni publicznych w Uniejowie na przykładzie kładki pieszej na Warcie

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in pedestrian and bicycle accessibility of key public spaces in Uniejów – the example of a foot-bridge on the river Warta
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena zmian dostępności pieszej i rowerem, kluczowych przestrzeni publicznych w Uniejowie, na przykładzie kładki pieszej na Warcie. Przestrzenie publiczne, to miejsca pełniące szereg funkcji zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej. Ich szczególną cechą jest dostępność, która będzie stanowiła przedmiot rozważań niniejszego opracowania. W pracy posłużono się metodą izochron, aby ukazać zmiany powierzchni zabudowy jedno- i wielorodzinnej, w przyjętych przedziałach czasowych. Wykazuje ona jak ważnym elementem w kształtowaniu dostępności, dla użytkowników przestrzeni publicznych, może być kładka piesza.
EN
The article presents an assessment of changes in accessibility of key public spaces in Uniejów, on foot and by bicycle, using as an example a foot-bridge on the river Warta. Public spaces are places that fulfil a number of functions in both the economic and the social sphere. Accessibility, which is one of their qualities, is the subject of this study. The method of isochrones was used to show changes in areas of single-family and multifamily housing in chosen time intervals. The study shows how a foot-bridge can be an important element in improving accessibility for public space users.
Year
Volume
9
Pages
111-132
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Borowska-Stefańska M., Wojtczak M., Dostępność piesza i transportem indywidualnym do parków w Turku i Koninie, „Biuletyn Uniejowski” 2019, t. 8, s. 161–179.
 • Brodowicz D., Domaradzka A., Sadowy K., Lokalność, przestrzeń publiczna, kapitał społeczny – cele, osiągnięcia i wyzwania kształtowania przestrzeni publicznej Warszawy w odniesieniu do Społecznej Strategii Warszawy oraz propozycje metodologii monitorowania jej realizacji. Raport, 2015, s. 22–23.
 • Chmielewski J.M., Przestrzeń publiczna w teorii urbniastyki, [w:] S. Gzell (red.), Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych, „Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe” 2005, s. 5–10.
 • Dębowska-Mróz M., Lis P., Kształtowanie przestrzeni transportowej dedykowanej pieszym i rowerzystom jako element poprawy mobilności w miastach, „Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 18, s. 523.
 • Furtak M., Remont i częściowa odbudowa kładki pieszej przez rzekę Rabę, w perspektywie krajobrazowo-kulturowo-inżynierskiej, „Przestrzeń i Forma” 2011, nr 16, s. 577–588.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., Stępniak M., Silka P., Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, „Biuletyn KPZK PAN” 2010, z. 241, s. 16–35.
 • Lamprecht M., Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 131–139.
 • Lorens P., Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, „Urbanista” 2010, s. 6–18.
 • Nissen S., Urban Transformation from Public and Private Space to Space of Hybrid Character, „Czech Sociological Review” 2008, t. 44, nr 6, s. 1129–1149.
 • Ossowicz T., Przestrzenie publiczne w sferze dyskusji, Konferencja naukowa na temat przestrzeni publicznej, Poznań, 27‒29.05.2009.
 • Rakower R., Łabędzki J., Gadziński J., Konkurencyjność ruchu rowerowego w przestrzeni miejskiej, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 2, s. 31–38.
 • Rochmińska A., Centra handlowe jako przestrzenie hybrydowe, „Space–Society–Economy” 2014, nr 13, s. 281–297.
 • Sarga A., Wpływ kładki „Bernatka” na strukturę funkcjonalno-przestrzenną krakowskiego Kazimierza i Podgórza, „Przestrzeń i Forma” 2014, nr 21, s. 473–482.
 • Sierpiński G., Miary dostępności transportowej miast i regionów, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport” 2010, z. 66, s. 91–96.
 • Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B., Gawryluk A., Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych – ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2016, nr 34, s. 149–162.
 • Śleszyński P., Dostępność czasowa i jej zastosowania, „Przegląd Geograficzny” 2014, nr 86 (2), s. 171–215.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU 1985, poz. 60), art. 4, pkt 13.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003, poz. 717), art. 2, pkt 6.
 • Wiśniewski S., Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Wojnarowska A., Przestrzeń publiczna Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 25–44.
 • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Uniejów, Uniejów 2007–2009.
 • Żółtowski K., Binczyk M., Galewski T., Łukowa kładka dla pieszych przez rzekę Warta we Wronkach: projekt i realizacja, „Mosty” 2015, s. 54–56.
 • http://www.geoportal.gov.pl [dostęp: 15.04.2020].
 • https://mapadotacji.gov.pl/projekty/756630/ [dostęp: 3.05.2020).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4b4aa06-741e-4bb0-9bfc-357726b6150e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.