Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 (372) | 35-45

Article title

Telewizyjne programy kulinarne a zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych – model koncepcyjny

Content

Title variants

EN
TV Cooking Programmes and Consumer Behaviour in the Market for Catering Services – a Conceptual Model
RU
Телевизионные кулинарные программы и поведение потребителей на рынке услуг общественного питанияконцептуальная модель

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem artykułu jest stworzenie modeli koncepcyjnych wpływu kulinarnych programów telewizyjnych na zachowania konsumentów, w tym omówienie jednego z zaproponowanych modeli koncentrującego się na zachowaniach konsumentów na rynku usług gastronomicznych. W artykule wskazano również ścieżkę procesu badawczego, którego celem jest pełna eksploracja zjawiska. Przedstawione modele koncepcyjne mogą posłużyć do szczegółowego rozpoznania fenomenu odziaływania telewizyjnych programów kulinarnych na zachowania konsumentów, w tym przede wszystkim ich siły i kierunku. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
The aim of the article is to present conceptual models of TV cooking programmes influence on consumer behaviour, including an overview of one of the proposed models focusing on the behaviour of consumers in the gastronomy market. The article also indicates the research process which aims at full exploration of this phenomenon. The presented conceptual models can be used for a detailed diagnosis of the phenomenon of impact of TV cooking programmes on consumer behaviour, including their strength and direction. The article is of the conceptual nature.
RU
Цель статьи – создать концептуальные модели влияния кулинарных телепрограмм на поведение потребителей, в том числе обсудить одну из предложенных моделей, сосредоточивающей внимание на поведении потребителей на рынке услуг общепита. В статье указали также ход исследовательского процесса, цель которого заключается в полном изучении явления. Представленные концептуальные модели могут послужить детальному изучению феномена воздействия кулинароных телепрограмм на поведение потребителей, в том числе прежде всего их силы и направления. Статья имеет концептуальный характер.

Year

Issue

Pages

35-45

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Bilska B., Grzesińska W., Tomaszewska M., Przybylski W. (2014), Ocena wpływu wybranych czynników na wybór lokali gastronomicznych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, nr 4, t. 16.
 • Bogunia-Borowska B. (2012), Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, UJ, Kraków.
 • Child J. (1968), The French Chef Cookbook, Random House USA Inc, New York.
 • Gajewska P., Szewczyk I. (2012), Zarządzanie na rynku doznań w branży gastronomicznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2.
 • Gheribi E. (2013), Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług gastronomicznych, Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój.
 • Grębowiec M. (2010), Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 80.
 • Gustafsson, I. B., Öström, Å., Johansson, J., & Mossberg, L. (2006). The Five Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants, “Journal of Foodservice”, No. 17(2).
 • Kowalczuk I. (2012), Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych – aspekt marketingowy, SGGW, Warszawa.
 • Kwiatkowska E., Levytska G. (2007), Stan i kierunki rozwoju polskiego rynku usług gastronomicznych, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 63.
 • Martin W. B. (2006), Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Nowak M., Trziszka T., Otto J. (2008), Pozycja jakości posiłków wśród czynników kształtujących preferencje nabywców usług gastronomicznych, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej… (1999-2016), GUS, Warszawa.
 • Sala J. (2004), Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa.
 • Scarso S. G., Squadrilli L. (2017), Marketing smaku, Edra Urban & Partner, Wrocław.
 • Sobczyk G. (2014), Współczesna konsumpcja – nowe trendy na polskim rynku, „Zeszyty Naukowe WSEI, seria: EKONOMIA”, nr 9.
 • Stolarska A. (2015), Gospodarstwa domowe na rynku usług gastronomicznych w Polsce – tendencje i prognozy, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Styś A. (1975), Rynek usług w ujęciu przestrzennym, Instytut Resortowo-Uczelniany Handlu i Usług AE, Instytut Handlu Wewnętrznego, Wrocław-Warszawa.
 • Styś A., Olearnik J. (1985), Ekonomika i organizacja usług, PWE, Warszawa.
 • Węziak-Białowolska D. (2011), Operacjonalizacja i skalowanie w ilościowych badaniach społecznych, (w:) „Zeszyty Naukowe. Instytut Statystyki i Demografii SGH”, nr 16.
 • Wolny R. (2006), Zachowania młodych konsumentów na rynku usług gastronomicznych, „Handel Wewnętrzny”, czerwiec.
 • (www1) http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/kontrola-nadawcow/badania-odbioruprogramow-radiowych-i-telewizyjnych/rynek-telewizyjny/raporty-roczne/ [dostęp: 30.04.2017].
 • (www2) http://masterchef.tvn.pl/ [dostęp: 30.04.2017].
 • (www3) http://kuchennerewolucje.tvn.pl [dostęp: 30.04.2017].
 • (www4) http://maklowiczwpodrozy.tvp.pl/ [dostęp: 30.04.2017].
 • (www5) http://www.tvp.pl/styl-zycia/kuchnia [dostęp: 30.04.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4ba1106-0883-4470-9ec0-452e1e7aebc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.