PL EN


2015 | 1 | 1 | 121-132
Article title

Zasada tolerancji w organizacjach nastawionych na zysk a tolerancja w kontekście edukacyjnym

Content
Title variants
EN
The principle of tolerance in for-profit organisations and tolerance in the educational background
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę innowacyjnego zaprezentowania problematyki związanej z zastosowaniem zasady tolerancji w kontekstach biznesowym i edukacyjnym. Wspomniana innowacyjność dotyczy w pierwszej kolejności samej metody, wykorzystano bowiem organizacje nastawione na zysk jako model, za pomocą którego można weryfikować zakres zastosowań omawianej zasady oraz analizować jej funkcjonowanie w określonych realiach. W dalszej kolejności wskazano natomiast na implikacje pojawiające się dzięki odniesieniu wypracowanych w ten sposób wniosków do kontekstu sytuacyjnego związanego z edukacją. Ekonomizacja edukacji, podobnie jak ekonomizacja innych sfer życia publicznego, nie oznacza, że te same idee, wartości, zasady mogą być interpretowane identycznie, gdy odnosimy je do przedsiębiorstwa i do szkoły (uniwersytetu). Cel organizacji nastawionych na zysk sprawia, że stosowalność zasady tolerancji ogranicza się w ich przypadku do tzw. tolerancji negatywnej, i to traktowanej jako swoisty pas ochronny przed innymi organizacjami tego typu. W przypadku szkoły, której mechanizmy działania nie mogą zostać sprowadzone do gry wolnorynkowej, zasada tolerancji wymaga jej zastosowania w wersji pozytywnej. Szkoła powinna bowiem zarówno uczyć swoich wychowanków krytycznego myślenia (rozróżniania poglądów), jak i pozostać instytucją w pełni akceptującą ich jako osoby.
EN
The article attempts to present innovative issues related to the application of the principle of tolerance in business and educational backgrounds. This innovation is primarily connected with the method itself. For-profit organisations were used as a model by means of which one can verify the scope of applications of the principle and analyse its performance in certain realities. Subsequently, the article discusses the implications arising due to the reference of the resultant applications to the situational context associated with education. The economization of education, like the economisation of other spheres of public life, does not mean that the same ideas, values, principles can be interpreted identically when we refer them to a company and to school (university). The goal of for-profit organisations is the reason for which the applicability of the principle of tolerance in them is limited to so-called negative tolerance, moreover treated as a kind of protective belt against other organisations of this type. In the case of school, whose activities cannot be reduced to the free market, the principle of tolerance requires the use of its positive version. School should teach their pupils both critical thinking (distinguishing views) and remain an institution fully accepting them as individuals.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
121-132
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Nauk Społecznych
References
 • Aldag, R.J., Stearns, T.M. (1987). Management. Cincinnati: South-Western Publishing.
 • Baran, B. (2003). Postmodernizm i końce wieku. Kraków: Inter Esse.
 • Bauman, Z. (1994). Moralność bez etyki. W: Z. Bauman. Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.
 • Buhler, P. (2002). Zarządzanie. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Chłodna, I. (2008). Tolerancja – otwartość – wychowanie z punktu widzenia filozofii realistycznej. W: M. Patalon (red.). Tolerancja a edukacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Chomsky, N. (2000). Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Chrysidsides, G.D., Kaler, J.H. (1999). Wprowadzenie do etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chwistecka-Dudek, H. (2000). Rola etyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: A. Potocki (red.). Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu.
 • Czajkowska-Ziobrowska, D. (2009). Ekonomiczna marginalizacja a kreowanie własnej tożsamości. W: A. Czajkowska, W. Otwinowski (red.). Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 • Dąbrowski, S. (2008). Neoliberalny autorytet w edukacji. Relacja między autorytetem, edukacją i tolerancją. W: M. Patalon (red.). Tolerancja a edukacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Griffin, R.W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Groenwald, M. (2008). Tolerancja w szkole – dlaczego problematyczna? W: M. Patalon (red.). Tolerancja a edukacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kamińska, W. (2008). Neoliberalny system edukacyjny jako możliwe źródło nietolerancji. W: M. Patalon (red.). Tolerancja a edukacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kietliński, K., Reyes, V.M., Oleksyn, T. (2005). Etyka w biznesie i zarządzaniu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Kotarbiński, T. (1970). Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Wrocław: Ossolineum.
 • Leks-Bujak, E. (2008). Tolerancja i nietolerancja w życiu społecznym. W poszukiwaniu źródeł. W: M. Patalon (red.). Tolerancja a edukacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Lewińska, A., Ałdowicz, K. (2009). Raport z podglądania. Gazeta Wyborcza, 21 października.
 • Machowska, K. (2001). Społeczeństwo równych? Alexisa de Tocqueville’a Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W: J. Mizińska (red.). Tożsamość podmiotu zbiorowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Polak, W. (2000). Zarządzanie w warunkach gospodarki informacyjnej. W: A. Potocki (red.). Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.
 • Popper, K.R. (1999). Droga do wiedzy. Domysły i refutacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Potulicka, E. (2014). Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Skolimowski, H. (1999). Od Etyki Nikomachejskiej do etyki globalnej. W: J. Sekuła (red.). Idea etyczności globalnej. Siedlce: Wydawnictwo Seculum.
 • Starnawski, M. (2008). Poza tożsamość i różnicę. O społeczno-politycznych warunkach tolerancji i dialogu. W: M. Patalon (red.). Tolerancja a edukacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Szkudlarek, T. (2005). Ekonomia i społeczne skutki reform oświatowych. W: B. Niemierko, G. Szyling (red.). Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych. Gdańsk: Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Szmyd, J. (2003). Podstawowe problemy etyczne gospodarki wolnorynkowej. Poszukiwania i rozdroża etyki biznesu. W: H. Promieńska (red.). Etyka wobec problemów współczesnego świata. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Trigg, R. (2002). Philosophy Matters. Oxford: Blackwell Publisher.
 • Wieczorek, K. (2002). Tolerancja – wartość poszanowania innych wartości. Studium etyczno-epistemologiczne. W: B. Wójcik (red.). Dzieje tolerancji religijnej. Tarnów: Biblos.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4bb2358-7991-4ad5-863b-046fe6b1a9e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.